Administrator

Marți, 19 Martie 2019 09:39

Stat de functii 28.02.2019

Prin Hotararea Consiliului Local nr.11 din 28.02.2019 Statul de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Calimanesti a fost modificat si poate fi descarcat pentru consultare.

Duminică, 17 Martie 2019 11:23

Indemnizatii pentru cresterea copilului

Legislatia:
O.U.G. 111/08.12.2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

 1. au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
 2. s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
 3. au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
 5. au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
 6. se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 7. au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
 8. au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;
 9. au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;
 10. se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
 12. au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
 13. frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului "A doua şansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
 14. au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 16. se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
 17. se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 18. se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 19. se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 20. se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
 21. au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
 22. se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

   Persoanele care au realizat activităţi profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condiţiile prevăzute de acesta.

 
Acte necesare:
 • Cerere-tip;
 • Copie BI / CI solicitant;
 • Copie certificat naştere copil;
 • Copie certificat handicap copil;
 • Adeverinţă-tip eliberată de angajator din care să rezulte că persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului Fiscal în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului;
 • Adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate;
 • Copie a cererii către angajator prin care se solicită intrarea în concediul de creştere a  copilului;
 • Copie a deciziei de suspendare a contractului de muncă în vederea acordării concediului creştere copil;
 • Declaraţie-tip pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că minorul nu este dat în plasament;
 • Extras de cont
 • Dosar cu şină
Duminică, 17 Martie 2019 11:20

Alocatia de stat pentru copii

Legislatia:
1.Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare
2.Hotararea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

BENEFICIARI:

- copiii în vârstă de până la 18 ani.
- tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
- tinerii are repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.
- copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

CUANTUM:

 1. 200 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);
 2. 84 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora


Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte:

a)  unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare.
b) tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.
c)  pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal.
d)  după împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

 
Acte necesare:
 • cerere tip (se furnizează de către DPS)
 • certificatul de naştere al copilului original şi copie xerox;
 • actul de identitate al mamei original şi xerox;
 • actul de identitate al tatălui original şi xerox;
 • negaţie (unde este cazul);
Duminică, 17 Martie 2019 11:18

Alocatia pentru sustinerea familiei

Legislatia:

 1. Legea nr.277/24.12.2010,  privind alocatia pentru susţinere familiei.
 2. Hotărârea Guvernului 38/21.01.2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/24.12.2010,  privind alocatia pentru susţinere familiei;


BENEFICIARI:

a) familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna, denumita in continuare familie,

b) familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumita in continuare familie monoparentala.

 
CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAŢIEI COMPLEMENTARE

Pentru familia prevazuta lit.a, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 82 lei pentru familia cu un copil;
b) 164 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 246 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 328 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Pentru familia prevazuta la lit.a, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 lei si 530 lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 75 lei pentru familia cu un copil;
b) 150 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 225 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 300 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Pentru familia prevazuta lit.b, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 107 lei pentru familia cu un copil;
b) 214 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 321 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 428 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Pentru familia prevazuta la lit.b, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 lei si 530 lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 102 lei pentru familia cu un copil;
b) 204 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 306 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 408 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi

STABILIREA ŞI PLATA DREPTURILOR

Alocatia privind susţinere familiei se acordă lunar pe bază de cerere şi declaraţie tip, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia si, dupa caz, acte doveditoare privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere

Acte necesare:
* Cerere tip
* Copie livret de familie, sau in lipsa acestuia:
- copie certificate de nastere/BI/CI, pentru fiecare copil
- copie BI/CI parinti
- copie certificate casatorie parinti
- copie hotarare judecatoreasca de divort (daca este cazul)
* Adeverinta scolara pentru fiecare copil
* Certificat de handicap pentru copil (daca este cazul)
* Adeverinta de venit pentru fiecare sot (adeverinta salariu, cupon pensie, somaj) -se va depune lunar la dosar
* Dispozitie tutela, curatela (daca este cazul)
* Hotarare judecatoreasca de stabilire a pensiei de intretinere pentru copil (daca este cazul)
* Hotarare judecatoreasca de adoptie (daca este cazul)
* Hotarare plasament sau incredintare (daca este cazul)
* Dosar cu sina
Legislatia:
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si actualizata
Incepand cu 01.01.2011, plata drepturilor de ajutor social se efectueaza de catre Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Valcea.
 
Beneficiari:
Familiile şi persoanele singure, cetăţeni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta socială.
Termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care au domiciliul ori reşedinţa comună prevăzută în actele de identitate şi gospodăresc împreună. Se consideră familie şi persoana care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/ dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).
Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii. Se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.
Prin termenul persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură.
Prin sintagma locuiesc şi gospodăresc împreună se înţelege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul ori reşedinţa comună, înscrisă în actele de identitate;
    b) contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
    c) constituie o familie, aşa cum este definită aceasta la art. 2 din lege.
 În cazul soţilor despărţiţi în fapt, beneficiază de prevederile legii fiecare dintre aceştia, dacă au domicilii declarate diferite ori dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea ajutorului social.
 
Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin ordonanta de urgenta. Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI
Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:
    a) 0,283 ISR pentru persoana singură (142 lei);
    b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane (255 lei);
    c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane (357 lei);
    d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane (442);
    e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane (527);
    f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi (37 lei/pers.).
 
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Conditii de acordare

Cererea si declaratia pe propria raspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul
Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta sociala la domiciliul sau, dupa caz la resedinta solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fara locuinta.
Acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitia scrisa a primarului, iar dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii. 

Obligatiile beneficiarilor:

• Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
• Pentru sumele acordate ca ajutor social una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale,
cu excepţia: alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială "Bursa profesională" prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.
 
Acte necesare:
 • Acte de identitate (bulletin, certificate nastere ….) ale tuturor membrilor de familie (copie xerox)
 • Certificat casatorie (copie Xerox)
 • Hotarare definitiva de incuvintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial (daca este cazul)
 • Dispozitie de curatele sau tutela (daca este cazul)
 • Hotarare de divort (daca este cazul)
 • Adeverinta scolara (cu mentionarea cuantumului bursei)
 • Adeverinta venit (cupon pensie, somaj, adeverinta salariu, ajutor ISTH….)
 • Certificat de handicap sau invaliditate (daca este cazul)
 • Adeverinta rol agricol
 • Adeverinta Administratia Financiara
 • Adeverinta taxe si Impozite Locale
 • Dovada de la AJOFM (somaj)
 • Declaratie Notariat ca nu realizeaza venituri (daca este cazul)
 • Contract apartament/casa
 • Dosar sina
Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.
 
Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Asistentul personal are următoarele obligaţii principale:
a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
e) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

2. Indemnizaţia lunară

Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.
Indemnizaţia lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.
Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.

Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară:
a) părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav care se află în internate ori în centre de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor de învăţământ special;
b) adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice;
c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei.

 Acordarea indemnizaţiei

- posesorul unui certificat de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal, cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului, care a optat, potrivit legii, pentru indemnizaţia de însoţitor, depune la secretariatul DPS opţiunea sa, în forma unei adrese emisă de către DGASPC Vâlcea, la care anexează certificatul de încadrare în grad de handicap, Planul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap, respectiv Planul de recuperare al copilului cu dizabilităţi;

- opţiunea anterior menţionată poate fi prezentată şi compartimentului de resort din cadrul Serviciului Asistenţă Socială, caz în care cetăţeanul va beneficia şi de servicii de informare şi consiliere;

- adresa emisă de DGASPC şi documentele anexate, înregistrate în Registrul de intrări DPS şi cu rezoluţia directorului executiv DPS, sunt repartizate Serviciului Asistenţă Socială pentru continuarea procedurii; 

- la momentul depunerii documentaţiei finale, solicitantul completează şi cererea de acordare a indemnizaţiei lunare pentru titularul de indemnizaţie, respectiv formularul pentru reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav;

- dacă situaţia persoanei cu handicap grav, beneficiară de indemnizaţie de însoţitor, o impune (diminuare a capacităţii de discernământ, alte situaţii care necesită numirea unui reprezentant legal), se va proceda la instituirea curatelei/tutelei pe cale judecătorească, situaţie în care cazul va fi îndrumat pentru consiliere de specialitate, Compartimentului Autoritate Tutelară din cadrul DPS  ;

- pentru situaţia mai sus amintită, cererea de acordare a indemnizaţiei lunare însoţită de documentaţia completăse va depune numai după ce se va face dovada depunerii în instanţă a cererii de instituire a măsurii de protecţie, urmând ca ulterior, hotărârea judecătorească de numire a  curatorului/tutorelui, cu menţiunea „definitivă”, să fie depusă la dosarul bolnavului;

- în acest ultim caz, în statul de plată al beneficiarului indemnizaţiei de însoţitor va fi trecută persoana cu handicap, plata realizându-se prin casieria instituţiei persoanei care face dovada solicitării la instanţă a cererii de numire a curatorului/tutorelui şi care se angajează, printr-o declaraţie dată în faţa consilierului juridic al instituţiei, să prezinte Compartimentului Resurse Umane, în cel mai scurt timp posibil, hotărârea judecătorească cu menţiunea „definitivă”. Ulterior, în stat va fi trecut reprezentantul legal, iar plata se va efectua prin poştă sau în contul bancar deschis pe numele acestuia;

- termenul limită de depunere a documentaţiei finale de acordare a indemnizaţiei de însoţitor este ultima zi din lună, pentru cazurile ce vor intra în plată cu luna următoare înregistrării, în limita locurilor aprobate prin hotărâre de consiliu;

- intrarea în plată a beneficiarului de indemnizaţie este posibilă cu luna următoare depunerii cererii, potrivit legislaţiei aplicabile, în ordinea depunerii cererilor şi a locurilor disponibile la momentul respectiv (conform legislaţiei în vigoare, anual, prin hotărâre de consiliu, se aprobă nr. de locuri alocate încadrării de asistenţi personali şi acordării de indemnizaţii); 

- în situaţiile de reevaluare a încadrării în grad de handicap, beneficiarul de indemnizaţie lunară/reprezentantul său legal are obligaţia de a prezenta Compartimentului Resurse Umane, în cel mai scurt timp posibil, noul certificat de încadrare în grad de handicap, împreună cu Programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap, respectiv Planul de recuperare al copilului cu dizabilităţi, indiferent de gradul de handicap nou obţinut. În cazul menţinerii încadrării în grad de handicap grav se va solicita, în scris, prelungirea acordării drepturilor băneşti, iar în cel al schimbării  încadrării, se va proceda la încetarea drepturilor băneşti;

- în cazul în care un părinte a solicitat, şi i se acordă unul din drepturile de indemnizaţie sau ajutor prevăzute la art. 12 din Legea 448/2006, celălalt părinte poate solicita şi beneficia de indemnizaţia de însoţitor pentru acelaşi copil (sau angajare ca asistent personal), cu condiţia ca acesta să fie încadrat în grad de handicap grav;

- în cazul părintelui unic care are în îngrijire copil cu handicap grav şi se află într-una din situaţiile enumerate la art.12 din Legea 448/2006, la cerere, potrivit Legii 166/2012, i se poate acorda şi indemnizaţia de însoţitor;   

- în situaţia în care persoana cu handicap sau reprezentantul său legal solicită (în scris sau în cadrul audienţelor susţinute de executivul primăriei şi/sau directorul DPS) transferul la categoria beneficiarilor de asistent personal, se va verifica la domiciliu situaţia persoanei cu dizabilităţi. Dacă solicitarea este justificată, se va proceda la informarea directorului instituţiei şi cu acordul verbal al acestuia, se va întocmi un referat privind angajarea de asistent personal, înaintat spre aprobare executivului primăriei. Obţinerea avizului favorabil va conduce la finalizarea acţiunii de încadrare a asistentului personal. În cazul certificatului cu valabilitate determinată, schimbarea ulterioară a opţiunii exprimată la DGASPC de “indemnizaţie însoţitor ”, cu cea de “asistent personal”, se va putea face numai la momentul emiterii unui nou certificat de încadrare în grad de handicap grav, persoana îndreptăţită depunând la secretariatul DPS noua opţiune emisă de către DGASPC;

Reevaluarea beneficiarilor de indemnizaţie lunară:

reevaluarea beneficiarilor de indemnizaţie de însoţitor (precum şi a persoanelor cu handicap grav cu asistent personal) se realizează periodic de către funcţionari din cadrul Serviciului Asistenţă Socială care au prevăzute atribuţii în fişa postului, prin completarea unei anchete sociale monitorizare asistent personal/beneficiar indemnizaţie lunară, contrasemnată de persoana cu dizabilităţi sau de reprezentantul său legal (ori de asistentul personal); în cadrul reevaluării sunt vizate în principal aspectele care pot influenţa continuitatea acordării măsurilor de protecţie specială;

Acte necesare obţinere indemnizaţie însoţitor:

 • Act identitate (certificat naştere, BI/CI, certificat căsătorie- bolnav şi reprezentant);
 • Angajament notarial - bolnav/reprezentant legal;
 • Curatelă;
 • Anchetă socială
 • Copie certificat handicap cu avizul DGASPC, plan de recuperare;
 • Copie decizie pensionare şi cupon (dacă este cazul ptr. bolnav şi reprezentant);
 • Dosar plastic;
 • Cerere - tip.
Duminică, 17 Martie 2019 11:10

Ajutorul pentru incalzirea locuintei

CADRUL LEGAL: OUG nr. 70 / 2011 privind privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare si normele de aplicare - HG 920/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

BENEFICIARI :  

 • familiile şi persoanele singure care locuiesc în România, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.
 • familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile ordonanţei de urgenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
  • cetăţenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
  • cetăţenii străini şi apatrizii care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protecţie umanitară prevăzută de lege;
  • apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

PERIOADA DE ACORDARE:

5 luni de sezon rece, cuprins intre lunile noiembrie si martie

Se depune o singura cerere pentru intreg sezonul rece incepand cu luna septembrie si pana in luna martie

TIPURI DE AJUTOAREA PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI:

 • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie termica
 • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
 • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica
 • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social
 • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru cei care nu beneficiaza de ajutor social

SOLICITAREA PRESTATIEI

AJUTORULUI DE INCALZIRE se face prin depunerea de catre un reprezentant al familiei, la DIRECTIA DE PROTECTIE SOCIALA, a cererii si declaratiei pe propria raspundere si a documentelor doveditoere privind componenta familiei si a veniturilor acestora. (vezi paragraful de mai jos). La solicitarea primarului beneficiarul va prezenta si alte documente care sa ateste cele declarate.

EFECTUAREA PLATII AJUTORULUI DE INCALZIRE.

Plata ajutorului de incalzire se face pentru incalzirea centralizata si pentru incalzirea cu gaze naturale si energie electrica prin scadere direct de pe factura emisa de catre furnizor, iar pentru ajutorul de incalzire cu lemne  plata se face prin mandat postal.

INCETAREA PRESTATIEI AJUTORULUI DE INCALZIRE

Incetarea ajutorului de incalzire se face prin dispozitie scrisa a primarului daca familia sau persoana singura nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege.

Cunatumurile acordate pentru cele patru categorii mentionate, sunt urmatoarele :

Venitul net pe membru de familie

 Valoarea lunară a compensării/ ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu

- lei -

energie termică furnizată în sistem centralizat - % din valoarea efectivă a facturii

gaze naturale

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

energie electrica

de la

până la

-lei-

-lei-

-lei-

-lei-

0 155 90 262 54 240
155,1 210 80 190 48 216
210,1 260 70 150 44 192
260,1 310 60 120 39 168
310,1 355 50 90 34 144
355,1 425 40 70 30 120
425,1 480 30 45 26 96
480,1 540 20 35 20 72
540,1 615 10 20 16 48
615,1 786 5 - -            -

 

*) Pentru persoanele singure compensarea la energie termică se majorează cu 10 % faţă de proporţiile stabilite pentru familie . În plus, persoanele singure cu un venit situat între 786 şi 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală  de 10%.

**) Pentru beneficiarii de ajutor social acordat în condiţiile Legii nr. 416/2001, care folosesc pentru încălzirea locuinţei energie termică compensarea procentuală este de 100%, iar pentru cei care utilizează lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, cuantumul lunar al ajutorului este de 58 lei.

PRECIZĂRI UTILE PENTRU TOATE TIPURILE DE AJUTOARE

A.CONDIŢII DE ACORDARE
Au dreptul de a solicita ajutorul numai persoanele singure sau familiile care:

 • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • realizează venituri până la 615 lei/membru de familie (pentru ajutoarele cu gaze naturale, energie electrică, lemne sau combustibili petrolieri) şi 786 lei/membru de familie (sau 1.082 lei în cazul persoanei singure) pentru ajutorul cu energie termică;

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, cu excepţia:

 • ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • alocaţiei pentru susţinerea familiei conf. Legii 277/2010
 • bugetului personal complementar primit de persoanele cu handicap (106 lei – handicap grav, 79 lei – handicap accentuat, 39 lei – handicap mediu);
 • ajutoarelor de stat pentru terenuri şi animale (APIA – cf.OG nr. 14/2010)
 • burselor sociale sau de studiu ;
 • sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”;
 • veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011

- persoană singură = persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată stabilită de instanţa de tutelă;

- familie = soţul, soţia, precum şi alte persoane indiferent dacă între aceste există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
- nu deţin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei (clădiri, alte spații locative in afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul etc., depozite bancare mai mari de 3000 lei etc)

Au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii :

-    proprietar al locuinţei
-    succesorul de drept al proprietarului locuinţei
-    persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie
-    titular de contract de închiriere, comodat, concesiune (obligatoriu încheiat prin fisc, agenţii imobiliare, instituţii, etc.)
-    alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere
-    reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).
    
  B.ACTELE CARE SE VOR ANEXA LA CERERE:
-    copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
-    copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală, etc.);
-    copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
-    acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adev. salariu cu menţiunea DA/NU bonuri de masă, cupoane pensie, cupoane şomaj, cupoane alocaţii stat, etc.); pentru cei care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune declaraţie notarială dată în acest sens;
-    adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea direct la furnizor);
-    copie după ultima factură la gaze naturale/energie electrică.


C.PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR CU ENERGIE TERMICĂ ŞI GAZE NATURALE

AJUTORUL CU ENERGIE TERMICĂ

 • Pentru ajutorul cu energie termică, până la 15 septembrie, Primăria Rm.Vâlcea - Direcţia de Protecţie Socială a tipărit şi transmis către CET Govora SA formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, iar până la 25 septembrie, prin grija furnizorului, au fost puse la dispoziţia cetăţenilor şi asociaţiilor de proprietari;
 • până la 15 octombrie (şi 20 ale fiecărei luni din sezonul rece pentru cazurile noi, în perioada decembrie 2016  - aprilie      2017), asociaţiile de proprietari vor colecta cererile de la titulari (însoţite de documente doveditoare privind componenţa    familiei şi veniturile realizate, locuinţă şi bunuri deţinute) şi le vor depune la Direcţia de Protecţie Socială;
 • până la 15 noiembrie (până pe 5 ale fiecărei luni în perioada decembrie 2016  - aprilie 2017) stabilirea dreptului şi transmiterea la titulari a dispoziţiei primarului (prin intermediul furnizorului şi asociatiilor)
 • şi în acest an, municipalitatea va sprijini populaţia vulnerabilă care utilizează energie termică, cu măsuri de protecţie specială, prin subvenţionarea lunară a diferenţei dintre preţul de producere, distribuţie, şi preţul local facturat populaţiei (44,93 lei/Gcal);

AJUTORUL CU GAZE NATURALE, LEMNE NONVMG ŞI CU ENERGIE ELECTRICĂ

 • Pentru ajutorul cu gaze naturale, lemne nonvmg şi ajutorul cu energie electrică, până la data de 15 octombrie (şi 20 ale fiecărei luni din sezonul rece pentru cazurile noi, în perioada decembrie 2016  - aprilie 2017), cererile completate de potenţialii beneficiari se vor depune, însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, precum şi de ultima factură emisă de furnizor (în xerocopie), la Registratura Direcţiei de Protecţie Socială;
 • până la 15 noiembrie (până pe 5 ale fiecărei luni în perioada decembrie 2016  - aprilie 2017) stabilirea dreptului şi transmiterea la titulari a dispoziţiei primarului (care se vor comunica titularilor prin posta sau prin direct de la Registratura Direcţiei de Protecţie Socială) .

NOTĂ:  

Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului. Un titular nu are dreptul legal decât la un singur ajutor de încălzire, funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri).
În situaţia în care familiile şi persoanele singure îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, dacă aceasta este depusă până pe 20 ale lunii.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
Persoanele singure şi familiile care detin bunuri cuprinse în lista celor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzute în Anexa nr.3 la HG 778/2013, afişată la sediul DPS şi al Primăriei municipiului Rm.Vâlcea, NU beneficiază de ajutor de încălzire a locuinţei.

 

IMPORTANT!

Rugăm cetăţenii să dea dovadă de seriozitate maximă la completarea cererii, la declararea tuturor veniturilor realizate şi a bunurilor deţinute, pentru evitarea unor neplăceri ulterioare (imputări sume, amenzi, sesizarea organelor de cercetare penală) cu ocazia verificărilor ce vor fi efectuate ulterior, în conformitate cu prevederile legale.

Eliberarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare (autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită);

Acte necesare (reprezentant legal):

 • copie act de identitate persoana cu handicap;
 • copie act de identitate reprezentant legal;
 • copie dispoziţie numire curator/tutore;
 • copie certificat încadrare în grad de handicap vizat DGASPC;
 • fotografie tip buletin pentru persoana cu handicap.

Acte necesare (beneficiar):

 • copie act de identitate;
 • copie certificat încadrare în grad de handicap vizat DGASPC;
 • o fotografie tip buletin.

Acordarea rovinietei presupune :

 • persoana cu handicap deţinătoare de autoturism completează o cerere-formular tipizat CNADNR, privind acordarea de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, şi anume : cerere pt. persoana cu handicap deţinătoare de autoturism;
 • reprezentantul legal al persoanei cu handicap (părinte, tutore/curator, asistent maternal), asistentul personal al persoanei cu handicap grav şi însoţitorul persoanei cu handicap grav / accentuat, deţinători de autoturisme, care fac dovada acestei calităţi printr-un document oficial (hotărâre judecătorească, dispoziţie de primar, hotărâre emisă de CPC Vâlcea, procură notarială), completează cererea-formular tipizat CNADNR, privind acordarea de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, cerere pt. persoana care are în îngrijire o persoană cu handicap;
 • solicitările privind eliberarea de roviniete sunt centralizate lunar de către funcţionarul cu competenţe într-un tabel nominal, şi înaintate, pe bază de adresă, până în data de 10 a lunii următoare,  la DGASPC Vâlcea;
 • rovinietele eliberate de către CNADNR-SA până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni sunt remise de către DGASPC reprezentantului DPS, contrasemnătură predare-primire ;

Rovinieta nu se acordă în următoarele situaţii:

 • persoana cu handicap, solicitantă de rovinietă sau beneficiară de îngrijire terţă persoană (asistent personal/reprezentant legal/însoţitor) nu are domiciliul/reşedinţa pe raza orasului Calimanesti
 • valabilitatea certificatului de persoană cu handicap şi/sau a actului de identitate este expirată;
 • persoana cu handicap nu deţine autoturism şi nu are nevoie de însoţitor/îngrijitor;
 • pentru mai mult de un autoturism proprietatea solicitantului;
 • autoturismul nu aparţine solicitantului.

ACTE NECESARE PENTRU ROVINIETA – toate documentele vor fi prezentate în copie în dublu exemplar şi original

 • Cerere acordare rovinietă (formular tipizat)
 • certificatul de încadrare în grad de handicap al minorului/adultului
 • BI/CI/CN (bolnav/asistent personal/însotitor/reprezentant legal)
 • adeverinţă de salariat/contract individual de muncă privind calitatea de asistent personal
 • curatelă/tutelă/hotărâre CPC asistent maternal
 • cartea de identitate autoturism
 • certificat de înmatriculare autoturism
 • declaraţie pe propria răspundere (formular tipizat)

 

Persoana care are stabilit(ă) domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Rm. Vâlcea şi  doreşte să se prezinte la comisie (CEPAH, CPC), fie pentru obţinerea unui certificat de încadrare în grad de handicap, fie pentru reevaluarea încadrării în grad de handicap, sau reprezentantul legal al acesteia, adresează o solicitare verbală/scrisă/telefonică compartimentului de specialitate din cadrul DPS  pentru efectuarea anchetei sociale;

 • se înmânează persoanei solicitante o listă cu documentele necesare întocmirii anchetei sociale şi tipizatul care va trebui completat de medicul de familie, cf. legislaţiei specifice (Scrisoarea medicală- pt.adult);
 • în cazul persoanelor deplasabile, se procedează la verificarea conformităţii documentelor prezentate şi se întocmeşte, de către funcţionarul responsabil,  ancheta socială, formular tipizat prevăzut de legislaţia care reglementează domeniul (adult-formular prevăzut de HG. 430/2008; copil- formular prevăzut de Ord. 18/3989/416/142/2003);
 • în cazul persoanelor nedeplasabile/greu deplasabile, funcţionarul cu competenţele necesare, împreună cu un alt salariat din serviciu, efectuează ancheta socială la domiciliul acesteia în cel mai scurt timp posibil (max.72 ore);
 • în cazul copiilor cu nevoi speciale, ancheta socială se va efectua numai după ce reprezentantul legal al copilului va obţine din partea Serviciului de evaluare complexă a copilului cu handicap din cadrul DGASPC,  programarea pentru prezentarea la comisie;

Acte necesare:

Acte necesare eliberării anchetei sociale în vederea obţinerii certificatului de handicap/orientare şcolară şi profesională (copii):

 • Certificat de naştere copil / Carte de identitate copil;
 • Carte de identitate părinţi/reprezentant legal;
 • Certificat de căsătorie/Hotărâre de divorţ/Certificat de deces - unde este cazul;
 • Acte de tutelă/curatelă - unde este cazul;
 • Hotărâre de plasament - unde este cazul;
 • Certificatul de handicap vechi/Certificat de orientare şcolară şi profesională (la reevaluare);
 • Fişa medicală sintetică (medicul de familie);
 • Adeverinţă de la şcoală;
 • Adeverinţă de venit/cupon pensie (părinţi/reprezentant legal);
 • Dosar de plastic;

Documentele necesare în vederea evaluării complexe la comisia pentru persoane adulte cu handicap:

 1. Copie de pe documentele de identitate (CN/CP/BI/CI);
 2. Documente medicale:
  • referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
  • scrisoare  medicală-tip de  la  medicul  de familie  (Anexa  nr.  5 din  HG 430/16.04.2008);
  • investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.
 3. Certificat fiscal, adeverinţă salariat, adeverinţă elev, adeverinţă şomaj, cupon pensie;
 4. Copie xerox de pe Decizia de pensionare;
 5. Copie livret militar (pentru persoanele care NU au satisfăcut stagiul militar);
 6. Ancheta socială efectuată de DPS (Anexa nr. 6. din HG nr. 430/16.04.2008);
 7. Cerere - tip de evaluare complexă (Anexa nr. 4 din HG nr. 430/16.04.2008) - DGASPC;
 8. Dosar cu şină. 
Pagina 1 din 10