Aura Nicolaescu

Oraşul Călimăneşti prin Primaria orasului Calimanesti cu sediul în localitatea Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  lanseaza procedura in vederea achizitionarii  LOT 1 – Cursuri de formare profesională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”.

 Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională

 Valoare estimata fără TVA: 1.500,00 lei/cursant

 Tipul de contract: Contract de servicii

 Sursa de finanțare: Bugetul proiectului POCU/138/4/1/114614:(Fondul Social European-85%, Bugetul National - 13%, Cofinantare Proprie - 2%)

 Termenul limită de primire a ofertelor: 16.11.2018, ora 16:00

 Termenul limita până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire este inclusiv data de 14.11.2018, ora 15:00

 Data până când autoritatea contractantă va răspunde la clarificari: 15.11.2018, ora 16:00

 Adresa la care se transmit ofertele: Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Locul de deschidere a ofertelor: : Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea

 Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Anunt publicitate SEAPADV1048039

  Condiţii de participare:

Prestatorul va asigura experți formatori care vor susține sesiunile de instruire dovedind prin documente calificarea și experiența de experți formatori pentru desfășurarea în bune condiții a sesiunilor de instruire.

Cerințele minime pe care fiecare formator va trebui să le îndeplinească sunt următoarele:

 • Absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de Statul Român;
 • Certificat/diplomă de formator acreditat ANC;
 • Experiență în calitate de formator (minim 3 cursuri de instruire susținute);

Pentru demonstrarea cerințelor și a experienței, se vor prezenta documente justificative (CV-uri, diplome, certificate, recomandări, copii contracte etc.).

 

 ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE DE PREZENTARE A OFERTEI

 1 Conținutul propunerii tehnice

Ofertantul va descrie în detaliu modul de îndeplinire a cerințelor de realizare a sesiunii de instruire. Metodologia de prestare a serviciilor constituie propunerea tehnică și prezintă strategia propusă de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini. Metodologia trebuie să cuprindă minimum următoarele informaţii:

 • descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor, precum și a riscurilor aferente implementării contractului;
 • descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape/stadii considerate ca esenţiale, a rezultatelor şi efectelor aşteptate şi estimate ale fiecărei activităţi, precum și a riscurilor specifice fiecărei activităţi;
 • descrierea contribuţiei ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, cunoştinţe etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor asumate şi obţinerea rezultatelor;
 • în cazul în care oferta este depusă de o asociere, se impune o descriere a implicării fiecărui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare între asociaţi în vederea executării contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor şi responsabilităţilor individuale în prestarea serviciilor;
 • descrierea oricăror aranjamente de subcontractare a unei părţi a serviciilor solicitate, a interacţiunii dintre ofertant şi subcontractor/i, precum şi o descriere detaliată a serviciilor ce vor fi subcontractate.

 Ofertantul are obligația să respecte toate cerințele prezentate în caietul de sarcini și să dezvolte într-o manieră proprie și originală punctele prezentate. Neregăsirea cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, presupune declararea ofertei ca fiind neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu cerințele minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini. De asemenea, propunerea tehnică trebuie să reflecte cu exactitate modul în care Ofertantul înțelege să îndeplinească în integralitatea lor, cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. 

 2.Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi prezentată în lei, atât în sumă globală, cu evidențierea separată a TVA, pe fiecare tip de cheltuială, cu evidențierea unităților de măsură și a valorilor unitare, conform tabelului:

Detaliere serviciu

Grupă

Preț unitar/cursant fără TVA

-lei-

Valoare totală fără TVA

-lei-

Ospătar (chelner) – Grupă de bază din COR 5123, cod nomenclator 5123.2.1 (nivel calificare 2, conform Ordinului 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare)

minim 14 persoane

 

 

Recepţioner - Grupă de bază din COR 5121, cod nomenclator 5121.2.1 (nivel calificare 2, conform Ordinului 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare)

minim 14 persoane

 

 

 Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și trebuie să fie semnată și ștampilată pe fiecare pagină, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Oferta care este transmisă la o altă adresă a autorității contractante, decât cea stabilită de către acesta sau după expirarea date-limită pentru depunere, va fi respinsă.

 Limba de lucru este limba română.

 Ofertele care nu vor respecta condiţiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi eliminate din competiţie.

 Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care, în mod obligatoriu, vor fi îndeplinite de orice ofertă depusă pentru a fi considerată acceptabilă. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Orice ofertă prezentată, care conține elemente suplimentare față de cele solicitate prin Caietul de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi respinse.

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent lansarii achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Contestațiile privind procedura se soluționează potrivit Legii nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizare și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

 

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Nistor Simina.

 

TITLU PROIECT

„Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino” finanțat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală,

Contract de finanţare nr. 2771 din 15.11.2017/22242 din 27.11.2017

TITLU PROIECT

„Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Grădinița cu program prelungit nr.1 Călimănești” finanțat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală,

Contract de finanţare nr. 2772 din 15.11.2017/22240 din 27.11.2017

 

Miercuri, 05 Septembrie 2018 09:59

ANUNŢ PRIVIND CONSULTAREA PUBLICĂ

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de întocmire «Strategie locală  de alimentare cu energie termică a orasului Calimanesti».

 Serviciile constau in întocmirea «Strategiei locale de alimentare cu energie termică a orasului Calimanesti» corespunzator cerintelor caietului de sarcini, standardelor si reglementarilor legislative in vigoare.

 In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneti oferta dumneavoastră de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat direct la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, judeţul Vâlcea, sau prin fax: 0250750082, sau prin mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 Pentru identificarea ofertei de pret va rugam sa denumiti oferta: Servicii de întocmire «Strategie locală de alimentare cu energie termică a orasului Calimanesti»

Oferta va contine prețul fără TVA și informatii referitoare la termenul de prestare acordat serviciilor ofertate.

 Conditii de participare:

Depunerea ofertei se va face numai dupa vizita si evaluarea in teren a situatiei, confirmată prin încheierea unui Proces-Verbal între reprezentantul persoanei fizice sau juridice interesate și un reprezentant al Primăriei orașului Călimănești. Vizita în teren este stabilită pe data de 05.09.2017 între orele 12:00-16:00 și este considerată condiție obligatorie de participare.

 Anunt publicitate numarul ADV1032390 publicat in SEAP în data de 03.09.2018

 Termen de depunere: 12.09.2018

 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoana de contact Nemeş Ilie.

Oraşul Călimăneşti prin Primaria orasului Calimanesti cu sediul în localitatea Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,                       web: www.primaria-calimanesti.ro, lanseaza procedura in vederea achizitionarii  LOT 1 – Cursuri de formare professională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”.

 Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională

 Valoare estimata fără TVA: 1.500,00 lei/cursant

 Tipul de contract: Contract de servicii

 Sursa de finanțare: Bugetul proiectului POCU/138/4/1/114614:(Fondul Social European-85%, Bugetul National - 13%, Cofinantare Proprie - 2%)

 Termenul limită de primire a ofertelor: 24.08.2018, ora 16:00

 Termenul limita până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire este inclusiv data de 21.08.2018, ora 15:00

 Data până când autoritatea contractantă va răspunde la clarificari: 23.08.2018, ora 16:00

 Adresa la care se transmit ofertele: Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Locul de deschidere a ofertelor: : Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea

 Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/cursant

 Condiţii de participare:

Prestatorul va asigura experți formatori care vor susține sesiunile de instruire dovedind prin documente calificarea și experiența de experți formatori pentru desfășurarea în bune condiții a sesiunilor de instruire.

Cerințele minime pe care fiecare formator va trebui să le îndeplinească sunt următoarele:

 • Absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de Statul Român;
 • Certificat/diplomă de formator acreditat ANC;
 • Experiență în calitate de formator (minim 3 cursuri de instruire susținute);

Pentru demonstrarea cerințelor și a experienței, se vor prezenta documente justificative (CV-uri, diplome, certificate, recomandări, copii contracte etc.).

 ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE DE PREZENTARE A OFERTEI

 Conținutul propunerii tehnice

Ofertantul va descrie în detaliu modul de îndeplinire a cerințelor de realizare a sesiunii de instruire. Metodologia de prestare a serviciilor constituie propunerea tehnică și prezintă strategia propusă de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini. Metodologia trebuie să cuprindă minimum următoarele informaţii:

 • descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor, precum și a riscurilor aferente implementării contractului;
 • descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape/stadii considerate ca esenţiale, a rezultatelor şi efectelor aşteptate şi estimate ale fiecărei activităţi, precum și a riscurilor specifice fiecărei activităţi;
 • descrierea contribuţiei ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, cunoştinţe etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor asumate şi obţinerea rezultatelor;
 • în cazul în care oferta este depusă de o asociere, se impune o descriere a implicării fiecărui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare între asociaţi în vederea executării contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor şi responsabilităţilor individuale în prestarea serviciilor;
 • descrierea oricăror aranjamente de subcontractare a unei părţi a serviciilor solicitate, a interacţiunii dintre ofertant şi subcontractor/i, precum şi o descriere detaliată a serviciilor ce vor fi subcontractate.

 Ofertantul are obligația să respecte toate cerințele prezentate în caietul de sarcini și să dezvolte într-o manieră proprie și originală punctele prezentate. Neregăsirea cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, presupune declararea ofertei ca fiind neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu cerințele minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini. De asemenea, propunerea tehnică trebuie să reflecte cu exactitate modul în care Ofertantul înțelege să îndeplinească în integralitatea lor, cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. 

 Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi prezentată în lei, atât în sumă globală, cu evidențierea separată a TVA, pe fiecare tip de cheltuială, cu evidențierea unităților de măsură și a valorilor unitare, conform tabelului:

Detaliere serviciu

Grupă

Preț unitar/cursant fără TVA

-lei-

Valoare totală fără TVA

-lei-

Ospătar (chelner) – Grupă de bază din COR 5123, cod nomenclator 5123.1.1 (nivel calificare 1, conform Ordinului 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare)

minim 14 persoane

 

 

 Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și trebuie să fie semnată și ștampilată pe fiecare pagină, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Oferta care este transmisă la o altă adresă a autorității contractante, decât cea stabilită de către acesta sau după expirarea date-limită pentru depunere, va fi respinsă.

 Limba de lucru este limba română.

 Ofertele care nu vor respecta condiţiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi eliminate din competiţie.

 Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care, în mod obligatoriu, vor fi îndeplinite de orice ofertă depusă pentru a fi considerată acceptabilă. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Orice ofertă prezentată, care conține elemente suplimentare față de cele solicitate prin Caietul de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi respinse.

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent lansarii achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Contestațiile privind procedura se soluționează potrivit Legii nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizare și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Nistor Simina.

 

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de indicatoare rutiere.

Se doreste achizitionarea urmatoarelor materiale:

- indicator rutier „Oprire interzisă” 600mm/diametru                   2 buc.      

- indicator rutier „Staţie de autobuz” 650x500 mm                    10 buc.

- oglindă rutieră 600mm/diametru                                               1 buc.

 

Termen de livrare 3 zile de la data primirii ofertei ferme.

 

In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru furnizarea materialelor mai sus mentionate.

Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea produsului la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP.

Oferta va contine prețul fără TVA si informatii referitoare la transportul materialelor.

Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.

Anunt publicitate numarul ADV1027543 publicat in SEAP în data de 01.08.2018

Termen de depunere: 03.08.2018, ora 14:30

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut (pentru intreaga cantitate inclusiv + transport la sediul beneficiarului)

 

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Popa Florentina.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii LOT 1 – Echipamente pentru dotarea cabinetului medical - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”.

Se doreste achizitionarea urmatoarelor produse:

Cod CPV 33100000-1 - Echipamente medicale

Nr. crt.

Denumire produs

Descriere

Specificatie

Cant.

1.

Tensiometru mecanic cu manometru la para si trei mansete

Partea superioară a machetei

Partea inferioară a machetei

·                     Domeniul de masurare: 0 - 300 mmHg.Precizie: ± 3 mmHg.Manometru cu diametrul de 60 mm.Manseta din naylon cu marcaj de pozitionare pe artera, sistem de prindere tip “velcro” si inel metalic pentru fixarea comodă pe brat.Manometru cromat, cu grad inalt de prelucrare, asigurand un reglaj fin al debitului de aer evacuat, deflatie usoara 2/3 mm Hg/s.Para de cauciuc prevazuta cu maner ergonomic din inox, pentru usurinta manevrarii cu o singură mana.Se livrează cu gentuta de pastrare din material textil.

·                     Dotare tensionetru cu manşetă copii, manşetă adulţi, manşetă obezi

Garantie  - 2ani

- Manseta copii CU 1 TUB diam 240-320 mm L:480*100mm

- Manseta adulti CU 1 TUB diam 260-360 mm L:510*140mm

Manseta obezi CU 1 TUB diam 420-570 mm L:800*210mm

1

2

Trusa de prim ajutor

Geanta de prim ajutor incapatoare, fabricata din material impermeabil, compartimentata: compartiment central mare, compartiment frontal si 3 buzunare laterale, curea de umer si 2 manere. Dotarea trusei de prim ajutor este in conformitate cu cerintele UE si este destinata utilizarii in cadrul serviciilor de urgenta, sectii UPU, SMURD, ambulante.

Trusa de prim ajutor cuprinde:

- Tub de oxigen reincarcabil de 0,5 l (gol) standard UNI
- Manometru si reductor de presiune din bronz
- Balon resuscitare autoclavabil cu masca faciala N° 4
- Tuburi pentru conectare la rezervorul de oxigen
- Laringoscop cu trei lame de unica folosinta
- Pipe Guedel (3 buc. mica, medie, mare)
- Piesa elicoidala pentru gura
- Pensa pentru prins limba
- Masca de oxigen
- Stetoscop
- Tensiometru mecanic
- Foarfece universal

 

1

3

Masa ginecologica 3 sectiuni

Mama ginecologica in 3 sectiuni, de dimensiuni (LxlxH): 180x60x80 cm, pe structura din otel inoxidabil in sectiune patrata.

Masa ginecologica cuprinde:

- spatar, tetiera si suporti picioare reglabile;
- scarita rabatabila;

- schelet metalic vopsit electrostatic argintiu;
- picioare inox;

- tavita inox;

- tapiterie din piele ecologica, diverse culori, poliuretan de 6 cm;

Marcaj CE.

Avizate M.S.

Garantie 2 ani.

1

4

Cantar cu analizator corporal, display detasabil, 5 functii, 4 memorii, App, negru

- Display detasabil cu suport rabatabil;
- Determina automat necesarul de calorii si greutatea ideala;
 - 4 pozitii de memorare utilizatori;
 Valorile pot fi salvate cu usurinta cu ajutorul aplicatiei Veroval® medi.connect software.
Masoara si analizeaza:
- greutatea;
- IMC (indicele de masa corporala);
- procentul de grasime corporala;
- procentul de masa musculara;
- masa osoasa;
- procentul de apa din organism.

Frecventa radio intre cantar si unitatea de comanda: 433 MHz;
 Domeniu de masurare: 5 pana la 180kg;
 Clasificare greutate, masa osoasa: 100g;
 Clasificare grasime corporala, apa, masa musculara: 0,1%;
 Clasificare AMR: 1 Kcal.

1

5

Pelvimetru Martin

Compas pelvimetru din inox. Instrument folosit în pelvimetrie. Metoda obstetricala de masurare a pelvisului; pelvigrafie.

Model:  Martin
Material: inox

Dimensiuni:  33,0 cm

1

6

Negatoscop

 

Negatoscop de perete, proiectat în conformitate cu recomandarile clinice, lumina alba/verde, 6500° Kelvin, carcasa de culoare alba, vopsita electrostatic. Negatoscoape, sistem unic de prindere filmului radiologic, ofera utilizarea completa a zonei de vizualizare. destinate pentru utilizarea in sectii de radiologie, centre medicale, radiologie stomatologica, spitale, cabinete medicale, etc.

27356 / Negatoscop: 36,5 x 40 cm
Dimensiuni externe:
Lungime: 38,5 cm
Inaltime: 43,5 cm
Adancime: 11 cm
Greutate: 5,4 kg
Panouri: 1

Dotare standard – Negatoscop

Negatoscop 1 buc, cablu alimentare 2 m., dibluri cu holsurub, manual de utilizare

Destinat pentru citirea filmelor radiologice

Este executat din profil PVC, iar ecranul este din plexiglass.

Negatoscopul este iluminat din interior cu tuburi de neon de 18W.

Dimensiunea exterioarã este de 65 x 50 x13cm iar dimensiunea ecranului 47cm x 61,5 cm.

Poate fi montat atât pe perete (agatat) cât si pe masã.

 

1

7

Ciocanel de reflexe model Buck

Ciocanel de reflexe cu cap echilibrat, dotat cu un ciocan mare si unul mic, construite din material termoplastic cauciucat pentru percutii precise.

 

1

8

Deschizator de gura Heister

Deschizator de gura, model Heister, fabricat din inox

Caracteristici tehnice:
Model Heister
Material: inox Japonia

 

1

9

Apasatoare de limba STERILE

Spatule linguale de unica folosinta.

Ambalate in cutie de 100 de bucati.
Margini rotunjite si suprafata neteda.
Utilizate pentru examinari medicale, recoltari exsudat faringian.

 Apasatoare de limba Sterila

 Material : Lemn

 Dimensiune : 150x18mm

3 cutii

10

Valva Kristeller

Specificatii tehnice:
Material: inox
Marimi: Mica; Medie; Mare

 

2 buc. mici,

2 buc. medii, 2 buc. mari

11

Trusa mica chirurgie inox

Bisturiu monobloc 17cm

Foarfeca ch. dr. 14 cm

Foarfeca ch. cb. 14 cm

Pensa anatomica 14 cm

Pensa chirurgicala 14 cm

Pensa Pean dr. 14 cm

Pensa Pean cb. 14 cm

Pensa Kocher dr 14 cm

Pensa Kocher cb cm

Port-ac Mathieu 14 cm

ac cu ata sterila 10 buc

Cutie instrumentar fara maner 180x80x40 mm

Componenta trusei poate fi modificata in functie de solicitari.

Instrumentar chirurgical pentru mica chirurgie de calitate superioara fabricat din inox

1

12

Seringi 100 ml tip GUYON

Seringi de 100 ml, tip Guyon, formata din trei parti (piston, corp, garnitura) folosita in general pentru alimentiatie, aspiratie, irigatie.
Pereti transparenti cu gradatie exacta si bine delimitata
Garnitura de etansare a pistonului cu 2 trepte, nu contine latex si asigura alunecarea uniforma a pistonului seringii.
Bizou conic, situat central.
Posibiltate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentatie sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului).

 

200

13

Centimetru cu BMI - 27341

Calculatorul BMI  profesional cu centimetru din aluminiu 

Calculatorul BMI are o rigla de calcul cu care afli instant care este indicele tau BMI. 

Cu centimetru colorat pentru o interpretare mai usoara, atat pentru femei cat si pentru barbati. 
BMI sau Body Mass Index este un raport statistic intre greutate si inaltime. Iar calculatorul BMI iti poate spune imediat daca esti obez sau sanatos 
Calculatorul BMI are un diametru de 7.5 centimetri, putand fi purtat cu usurinta in poseta sau depozitat in spatii mici (dulapioare de baie, sertare, etc). 
Lungimea benzii gradate este de 1.5 metri. 

Material banda pvc 3 culori - verde portocaliu rosu

Material carcasa PLASTIC

Greutate: 55 gr

1

14

Atela Kramer 60 cm

Atela Kramer de lungime 60 cm, confectionata din sarma.

Atela pentru imobilizarea bratului confectionata din sarma.

4

15

Termometru digital cu cap flexibil

Termometrul este dotat cu un ecran LCD usor de citit, iar intregul ansamblu nu contine substante periculoase cum sunt sticla sau mercurul.

Termometrul are cap flexibil si rezistent la apa.

La terminarea masuratorii se aude o alarma sonora.

Se poate folosi bucal, axilar sau rectal.

Termometrul  memoreaza ultima temperatura masurata.

Functioneaza cu o baterie 1.5 V LR/SR-41 inclusa in pachet, care poate fi inlocuita.

Bateria dureaza aproximativ 200 de ore de functionare continuu.

Functie de inchidere automata.

Bateria se poate inlocui.

Produsul este in conformitate cu directiva 93/42/EEC pentru “dispozitive medicale”.

Termometrul este echipat cu propria cutie de pastrare.

Specificatii tehnice:

masoara temperatura in 60 de secunde;

memoreaza ultima masuratoare;

greutate termometru: 12 g;

dimensiunea ecranului LCD: 1,8x0,6 (cm);

dimensiunile termometrului: L=12,4, Lat=2,4 H=1,2 (cm).

Garantie 2 ani.

 

5

16

Ecograf stationar

 

Monitor de 15″ de inalta rezolutie LCD, 2 conectori activi pentru sonde
Sonda convexa si sonda liniara incluse in pret
Posibilitate Full Screen pentru imaginea conului ecografic
Hard disk 32G; 6 porturi USB
Moduri de lucru:
B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler/Directional PD,
Duplex, Triplex, Quadplex, Trapezoidal, Chroma B&M&PW, Grafic
pentru HIP, OPTIONAL: CW, Color M, TDI, ECG, Auto IMT, Super
Needle, Dicom.
Super Image module: FHI
Compound Imaging, SRA (Speckle Reduction Algorithm), Q-imag Q-beam, X-contrast, Q-flow.

1

17

Oscilometru Pachon

Oscilometru Pachon este un aparat clasic de masurare a tensiunii arteriale prevazut cu manseta Gallavardin cu camera dubla, manometru tip ceas si valva speciala de control ce permite masuratori continue.

- Carcasa: din otel cromat 
- Dimensiuni: 144 x 45 mm 
- Diametrul scalei: 45 mm 
- Masa aparatului: 1600 gr. 
- Domeniul de masurare: 0 - 300 mmHg 
- Presiunea maxima: 350 mmHg

- Eroarea maxima: +/- 3 mmHg

Garantie 24 luni

1

18

Electrocardiograf / SE-3 Color

Plus inca 4 sonde lineare pt. acest tip de ecograf

Electrocardiograf SE-3 Color. ECG 3 canale 12 derivatii, design-ul elegant, caracteristici tehnice superioare, tehnologie digitala, interfata simpla in utilizare, eficienta garantata pentru un diagnostic complex si rapid, masuratori auto-analiza si auto-interpretare, memorie 500 pacienti, USB 2.0 pentru stocare PS, arhivare si transmitere date, autonomie fata de sursa de curent (acumulator Li-ion 14.4V) printer termic incorporat, monitor LCD iluminat, sistem avertizare la depasira frecventei cardiace, lipsa hartie sau baterie descarcata. Electrocardiograful SE-3 este recomandat pentru utilizarea in cardiologie, medicina interna, medicina generala sau medicina de familie etc.

 

Specificatii tehnice - Electrocardiograf | SE-3®

Printare ECG: Hartie termosensibila (80mm x 20m)
Derivatii ECG: Achizitie simultana 12 derivatii
Constanta de timp: 3,2 secunde
Sensibilitate:  2.5, 5, 10, 20 (mm/mV)
Calibrare: 1mV +3%
Viteza inregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s
Avertizari automate: Descarcare acumulator, lipsa hartie, desprindere electrozi, frecventa cardiaca peste 250bpm sau sub 30bpm
Sensibilitate iesire/intrare: 1mm/mV +5% / 10mm/mV +5%
Filtre Digital: C.A. (50/60Hz ; -20dB); EMG (35Hz ;-3dB)
Moduri de lucru: Automat, manual, autointerpretare, memorie 120 pacienti, protectie defibrilator, pacemaker
Conectare PC: Port USB 2.0 tiparire 12 derivatii imprimanta standard A4, convertor modular RS232
Monitor: LCD Color - pozitie reglabila
Dimensiuni ECG: 300x260x75 mm.
Greutate: 2,6 Kg.

1

19

Set glucometru + 6 seturi teste + 100 buc. ace

Glucometru
- Dimensiuni: 95x45x20mm
- Greutate: aprox. 50g.
- Timp testare: 5 sec.
- Volum necesar de sânge: 1 - 2mL
- Temperatură depozitare: -40 grade C – 65 grade C
- Temperatură funcţionare şi umiditate: performanţă optimă 18 - 35 grade C, fără a fi afectată de umiditate.
- Declanşator umplere

- Memorie: 250 rezultate cu data
- Memorie card permanentă

- Fiecare flacon de stripuri, este însoţit de un nou card de memorie care poate să memoreze până la 50 de rezultate.
- Tip baterii: 2 baterii LR44 1.5V
- Metodă de analiză: determinarea glicemiei prin fotometrie de reflectanţă din sângele capilar.
- Interval de masurare la alegere: 10 - 500 mg/dL sau 0,5 - 33mmol/L
- Calibrare in echivalent de plasmă, inserţia cardului de memorie calibrează automat aparatul.
- Control calitate adiţional: stripul se poate compara cu un grafic de culoare de pe eticheta flaconului.
- Suport stripuri detaşabil

- Durată baterie: 2000 teste.
- Ergonomic:

 

Teste glucometru:

- Control calitate adiţional: stripul se poate compara cu o scală de culori tiparită pe eticheta flaconului de teste.

- Benzile de testare se vor folosi împreună cu glucometrul pentru măsurarea cantităţii glucozei din sângele proaspăt capilar.

- Temperatură testare şi umiditate: performanţă optimă 10 – 40 grade C, fără a fi afectată de umiditate

- Temperatură depozitare: 4 gradeC-30 gradeC.

Ace pentru glucometru cutia contine 100 ACE sterile pentru Glucometru.

 

1 buc. Glucometru,

6 cutii teste,

4 cutii ace, 100 buc/cutie

20

Sterilizator pupinel

Specificatii tehnice - Sterilizator pupinel

Capacitate camera       375 x 230 x 200 mm h /volum 18 L

Temperatura de sterilizare        9 ~ 200 °C

Conectare cu PC        

Ecran   LED

Printare           

Caracteristici pentru siguranta   exterior otel-soba smalțuita, interior otel inoxidabil 18/8, capac dublu

Capacitate rezervoare apa      

Tavite de sterilizare      3 rafturi (375 x 200 mm).

Functie auto-uscare     

Putere  600 W

Autoclavarea    aer cald - pupinel

Dimensiuni exterioare   440 x 310 x 380 mm h

Alimentare       220V/50Hz

Marcajul de Conformitate CE 0426

 

1

21

Pulsoximetru

Pulsoximetru CMS 50D Plus cu port USB si soft de interpretare asigura o solutie optima pentru masurarea SpO2 si pulsului la copii de peste 4 ani si la adulti.

greutate redusa
Afisaj bicolor OLED-uri
Afisare SpO2, PR, bara Puls siPlethysmograma
Oprire automata
Indicator baterie descarcata
2 baterii alcaline AAA sau acumulatori
Luminozitate ajustabila
Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor, de la copii la adulti
Posibilitate conectare la calculator prin USB

 

2

22

Taliometru de perete/ 27335

Taliometru tip ruleta cu sistem de prindere de perete, interval masurare 0 ~ 2200 mm, precizie 1 mm, unitatea de masura cm. 

 

1

 

Valoare estimata fără TVA: 44.852,10 lei

 

In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru furnizarea materialelor mai sus mentionate.

Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam ca la denumirea reperului să folosiți titulatura LOT 1 – Echipamente pentru dotarea cabinetului medical - SISTEM Călimănești - cod SMIS 114614”si numărul anunțului de publicitate

Oferta va contine prețul fără TVA si informatii referitoare la transportul materialelor.

Anunt publicitate numarul ADV1026634 publicat in SEAP în data de 26.07.2018

Termen de depunere: 30.07.2018

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut (pentru intreaga cantitate inclusiv transport la sediul beneficiarului)

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Drăguț Maria.

 

Pagina 1 din 8