Comunicate de Presa

Comunicate de Presa (57)

Anunt privind rezultatul procedurii de selectie parteneri

Scris de  |  Marți, 09 August 2016 08:20  |  Publicat în Comunicate de Presa

-entitati din sectorul privat-

Procedura aplicata - Procedura selectie parteneri conform Anuntului publicat pe site-ul: www.primaria-calimanesti.ro, al Primariei Orasului Calimanesti, judet Valcea, in vederea selectarii de parteneri pentru .solicitarea de finantare prin lntermediul POCU 2014-2020, Axa Prioritara 4, Obiectiv Tematic 9, Prioritatea de lnvestitii 9.ii, Obiectivul Specific 4.1. "Reducerea numarului de persoane aflate in rise de saracie si excluziune sociala din comunitatle marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate"


Numarul/data anuntului si data publicarii acestuia - nr. 13032 din 22.07.2016, publicat in data de 22.07.2016.

Dosare depuse:
1. ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS - dosar de candidatura inregistrat sub nr. 13759 din data 04.08.2016.


Rezultat selectie si punctaje obtinute:
1. ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS - Punctaj Total: 95


Partener selectionat in urma evaluarii:
ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS - ADMIS

Anunt Selectie Partener

Scris de  |  Vineri, 22 Iulie 2016 07:55  |  Publicat în Comunicate de Presa
Primaria Orasului Calimanesti organizeaza selectia unui partener, entitate privată, pentru participarea la proiecte finantate in cadrul Programului Operational Capital Uman, Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 4.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate in conformitate cu O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si tinand cont de Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015 aprobate prin H.G. 93/2016
Selectia partenerilor private se face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu cele ale prezentei metodologii.
In aplicarea metodologiei de selecție a partenerului, entitate privată, se vor respecta prevederile cuprinse in Ghidul Solicitantului (criteria de eligibilitate, criteria de selectie etc.) aplicabil proiectului.

Finalizarea proiectului: ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti”

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti anunţă finalizarea proiectului ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

În data de 30 martie 2015 a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 şi Beneficiar - Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești.

Valoarea totală a proiectului este de 303.196,12 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 303.196,12 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 273.998,33 lei,

Proiectul a avut o perioadă de implementare de 9 luni, începând cu data de 30.03.2015.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale şi regionale, conectarea acestuia la reţeaua naţională a centrelor de informare, prin care se facilitează accesul la date de interes general şi turistic, astfel încât să satisfacă nevoia de informare a celor interesaţi, în alegerea destinaţiilor turistice.
Proiectul are ca scop echiparea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, punctul Călimăneşti, deja existent, construcţie finalizată în anul 2010 prin fonduri guvernamentale, în conformitate cu cerinţele privind acreditarea acestuia prin ordin 1.096/2008.

Prin punerea în funcţiune a CNIPT Călimăneşti, care face obiectul Cererii de finanţare, staţiunea turistică Călimăneşti va fi integrată în sistemul informatic naţional turistic al României. Atragerea turiştilor străini, mai ales a celor ce vin pentru prima dată în România, va fi facilitată de existenţa unei surse oficiale de informare, cu date si informaţii de interes general şi turistic, credibile şi convingătoare pentru alegerea României ca destinaţie de vacanţă. Promovarea potenţialului turistic al staţiunii turistice şi arealului înconjurător, care se va realiza prin Centrul de Informare, va contribui la îmbunătăţirea imaginii României în afara graniţelor, fapt care se va reflecta şi în numărul crescut de vizitatori străini care pot fi atraşi în staţiune.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

Prin punerea în funcţiune a CNIPT Călimăneşti, care face obiectul Cererii de finanţare, staţiunea turistică Călimăneşti va fi integrată în sistemul informatic naţional turistic al României. Atragerea turiştilor străini, mai ales a celor ce vin pentru prima dată în România, va fi facilitată de existenţa unei surse oficiale de informare, cu date si informaţii de interes general şi turistic, credibile şi convingătoare pentru alegerea României ca destinaţie de vacanţă.

Proiectul cu o valoare de 303.196,12 lei are o perioadă de implementare de 9 luni.

Până la 31 octombrie 2015, în implementarea proiectului au avut loc activităţi de pregătire a achiziţiilor publice de bunuri şi servicii şi de achiziţia publică de bunuri şi servicii.

Corespunzător activităţii “4. Achiziţia publică de bunuri şi servicii” s-au încheiat contracte pentru Achiziţia de produse (sistem de prevenire a incendiilor, sistem antiefracţie, sistem de supraveghere video CCTV, sistem de climatizare, stingător de incendiu (3 buc), trusă de prim ajutor), Achiziţia de servicii realizare si administrare portal, Achiziţia de servicii audit extern.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului: dotarea Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică - Călimăneşti, din staţiunea Călimăneşti-Căciulata (oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea) va avea ca scop: îmbunătăţirea activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale şi regionale, conectarea acestuia la reţeaua naţională a centrelor de informare, prin care se facilitează accesul la date de interes general şi turistic, astfel încât să satisfacă nevoia de informare a celor interesaţi, în alegerea destinaţiilor turistice.

Prin punerea în funcţiune a CNIPT Călimăneşti, care face obiectul Cererii de finanţare, staţiunea turistică Călimăneşti va fi integrată în sistemul informatic naţional turistic al României. Atragerea turiştilor străini, mai ales a celor ce vin pentru prima dată în România, va fi facilitată de existenţa unei surse oficiale de informare, cu date si informaţii de interes general şi turistic, credibile şi convingătoare pentru alegerea României ca destinaţie de vacanţă.

Proiectul, cu o valoare de 303.196,12 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 303.196,12 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 273.998,33 lei, are o perioadă de implementare de 9 luni.

În prezent se află în derulare: contractul de furnizare produse (sistem prevenire incendiu, sistem antiefracție, sistem supraveghere video, sistem climatizare, stingătoare de incendiu, truse de prim ajutor). A fost întocmită analiza de risc la securitate fizică şi proiectarea sistemului tehnic de securitate pentru obţinerea avizului de la IPJ Vâlcea; contractul de furnizare de produse mobilier; contractului de servicii audit extern; contractul de servicii de publicitate şi informare; contractul de furnizare de produse (tehnică de calcul, echipamente video şi programe informatice; contractul de servicii realizare si administrare portal; contractul de furnizare de produse (hărţi, firme luminoase, logo volumetric, catarg + pânză, borna si geamuri sablate); contractul de furnizare de produse (aspirator, coşuri de gunoi, dozator apă, frigider, jaluzele, plită electrică, spălător inox, masă inox).

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale şi regionale, conectarea acestuia la reţeaua naţională a centrelor de informare, prin care se facilitează accesul la date de interes general şi turistic, astfel încât să satisfacă nevoia de informare a celor interesaţi, în alegerea destinaţiilor turistice.

Proiectul are ca scop echiparea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, punctul Călimăneşti, deja existent, construcţie finalizată în anul 2010 prin fonduri guvernamentale, în conformitate cu cerinţele privind acreditarea acestuia prin ordin 1.096/2008.

Implementarea proiectului a început cu activităţi de constituire şi instruire a unităţii de implementare a proiectului (UIP); elaborarea şi adoptarea planului de management al proiectului. Unitatea de Implementare a Proiectului a fost înfiinţată prin Dispoziţia Primarului oraşului Călimănești nr. 222 din 02.04.2015 şi include persoanele propuse prin organigrama proiectului, angajaţi ai Primăriei oraşului Călimăneşti. S-au desfăşurat şedinţe lunare a UIP în care au fost discutate şi stabilite direcţiile de lucru pentru perioada următoare.

Activităţile de informare şi publicitate au debutat cu organizarea unei conferinţe de presă de lansare a proiectului în Călimăneşti, la care au participat peste 20 de persoane, reprezentanţi ai mass-media, instituţii şi autorităţi locale, respectiv mediul turistic din oraşul Călimăneşti.

Proiectul cu o valoare de 303.196,12 lei are o perioadă de implementare de 9 luni.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti lansează proiectul ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

În data de 30 martie 2015 a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 şi Beneficiar - Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești.

Valoarea totală a proiectului este de 303.196,12 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 303.196,12 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 273.998,33 lei,
Perioada de implementare a proiectului este 9 luni, începând cu data de 30.03.2015.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale şi regionale, conectarea acestuia la reţeaua naţională a centrelor de informare, prin care se facilitează accesul la date de interes general şi turistic, astfel încât să satisfacă nevoia de informare a celor interesaţi, în alegerea destinaţiilor turistice.

Proiectul are ca scop echiparea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, punctul Călimăneşti, deja existent, construcţie finalizată în anul 2010 prin fonduri guvernamentale, în conformitate cu cerinţele privind acreditarea acestuia prin ordin 1.096/2008.

Zilele Orasului 2015

Scris de  |  Vineri, 15 Mai 2015 12:23  |  Publicat în Comunicate de Presa

Pagina 4 din 5