Eliberarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare (autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită); Acte necesare (reprezentant legal): copie act de identitate persoana cu handicap; copie act de identitate reprezentant legal; copie dispoziţie numire curator/tutore; copie certificat încadrare în grad de handicap vizat DGASPC; fotografie tip buletin pentru persoana cu handicap. Acte necesare (beneficiar): copie act de identitate; copie certificat încadrare în grad de handicap vizat DGASPC; o fotografie tip buletin.
Acordarea rovinietei presupune : persoana cu handicap deţinătoare de autoturism completează o cerere-formular tipizat CNADNR, privind acordarea de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, şi anume : cerere pt. persoana cu handicap deţinătoare de autoturism; reprezentantul legal al persoanei cu handicap (părinte, tutore/curator, asistent maternal), asistentul personal al persoanei cu handicap grav şi însoţitorul persoanei cu handicap grav / accentuat, deţinători de autoturisme, care fac dovada acestei calităţi printr-un document oficial (hotărâre judecătorească, dispoziţie de primar, hotărâre emisă de CPC Vâlcea, procură notarială), completează cererea-formular tipizat CNADNR, privind acordarea de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, cerere pt. persoana care are în îngrijire o persoană cu handicap; solicitările privind eliberarea de roviniete sunt centralizate lunar de către funcţionarul cu competenţe într-un tabel nominal, şi înaintate, pe bază de adresă, până în data de 10 a lunii următoare,  la DGASPC Vâlcea;…
Persoana care are stabilit(ă) domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Rm. Vâlcea şi  doreşte să se prezinte la comisie (CEPAH, CPC), fie pentru obţinerea unui certificat de încadrare în grad de handicap, fie pentru reevaluarea încadrării în grad de handicap, sau reprezentantul legal al acesteia, adresează o solicitare verbală/scrisă/telefonică compartimentului de specialitate din cadrul DPS  pentru efectuarea anchetei sociale; se înmânează persoanei solicitante o listă cu documentele necesare întocmirii anchetei sociale şi tipizatul care va trebui completat de medicul de familie, cf. legislaţiei specifice (Scrisoarea medicală- pt.adult); în cazul persoanelor deplasabile, se procedează la verificarea conformităţii documentelor prezentate şi se întocmeşte, de către funcţionarul responsabil,  ancheta socială, formular tipizat prevăzut de legislaţia care reglementează domeniul (adult-formular prevăzut de HG. 430/2008; copil- formular prevăzut de Ord. 18/3989/416/142/2003); în cazul persoanelor nedeplasabile/greu deplasabile, funcţionarul cu competenţele necesare, împreună cu un alt salariat din serviciu, efectuează ancheta socială la domiciliul acesteia în cel mai scurt…
Cererea privind eliberarea unei anchete sociale - tip grilă prevăzută de legislaţia în vigoare, necesară la întocmirea dosarului de internare într-un centru rezidenţial sau unitate de asistenţă medico-socială, întocmită direct de către persoana în cauză - cerere formular sau de către reprezentantul său legal; Acte necesare internării într-un centru de îngrijire şi asistenţă socială (reprezentant legal):   Acte stare civilă (buletin identitate/carte identitate, certificat naştere, căsătorie sau deces, soţ/soţie, după caz) pentru persoana cu handicap şi reprezentant legal. Acte doveditoare privind veniturile realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale/speciale, adeverinţă de salariat (pentru persoana cu handicap şi reprezentant legal). Dispoziţie/Hotărâre judecătorească de instituire curatelă/tutelă (în cazul persoanelor fără discernământ). Grilă evaluare medicală completată de medicul de familie sau medicul specialist curant. Carnet asigurări de sănătate (în cazul în care există). Certificat de încadrare în grad de handicap vizat de DGASPC. Acte necesare internării într-un centru de…

Curatela si tutela

Scris de  |  Duminică, 17 Martie 2019 10:53  |  Publicat în Compartiment Asistenta Sociala
Părinţii au îndatorirea de a administra cu bună-credinţă bunurile copilului, precum şi de a-l reprezenta/asista pe minor în actele juridice. Dacă aceste acte sunt însă acte de dispoziţie (participare la dezbatere succesorală, vânzare-cumpărare, acceptare donaţie etc.), părinţii au nevoie şi de autorizarea autorităţii tutelare de la domiciliul minorului. În acest caz, notarul public sau părintele interesat solicită emiterea, de către Primar, a unei dispoziţii prin care minorul în cauză să fie autorizat să încheie actul juridic respectiv. Lista cu documentele ce trebuie prezentate: copii acte identitate minor şi părinţi copie certificat deces (în cazul dezbaterii succesorale) actul de proprietate asupra imobilului care urmează să fie dobândit / înstrăinat copie act identitate curator special adeverinţă medic de familie pentru curatorul special sau pentru părintele care va reprezenta / asista minorul (din care să rezulte că nu este în evidenţă cu boli neuropsihice) declaraţia – dată în faţa funcţionarului DPS – a…

Tichete sociale pentru gradinita

Scris de  |  Duminică, 17 Martie 2019 10:51  |  Publicat în Compartiment Asistenta Sociala
Începând cu data de 01.03.2016 a fost demarată campania de acordare a stimulentului educţional sub forma tichetelor pentru grădiniţă în valoare de 50 lei/lună, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi HG nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015; Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:                                                                                                                                                    a) copilul este inscris intr-o unitate de…

Grilă salarii funcționari publici și personal contractual

Scris de  |  Joi, 14 Martie 2019 06:45  |  Publicat în Salarii

Pagina 8 din 41