Diaconu Ion Razvan

CONVOCATOR

 

Se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2020, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale, actualizată cu rata inflaţiei pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, situate în Călimăneşti, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor şi taxelor pentru serviciul public de salubrizare al oraşului Călimăneşti, precum şi a contractului de servicii de salubrizare nr.5573/1146/23.03.2017 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea racordării la reţeaua de gaze naturale din postul reglare existent al Grădiniţei cu Program Normal trei grupe de clasă Călimăneşti – str. Tudor Vladimirescu, nr.42 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru o perioadă de maxim 20 de ani din piaţa financiară, pentru cofinanţarea unor investiţii publice de interes local, implementate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 şi Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării imobilului-teren ce aparţine domeniului privat al UAT Oraş Călimăneşti în suprafaţă de 133,00 mp situat în intravilanul oraşului Călimăneşti – str. Decebal, nr.30, judeţul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea documentaţiilor de atribuire aferente procedurii de concesiune pentru delegarea gestiunii unor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare al oraşului Călimăneşti aprobate prin Hotărârea nr. 78 din 22.08.2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie -decembrie 2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţie “ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI PRIN MODERNIZAREA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI” şi a cheltuielilor legate de proiect - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza SF/DALI a obiectivului de investiţie “ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI PRIN MODERNIZAREA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

 

Pagina 4 din 114