Convocări

Convocări

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI – JUDEŢULVÂLCEA STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.380 TEL. 0250/750080, FAX 0250/750082 Email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Nr. 6.034 din 01.04.2019 APROBAT, PRIMAR, DR.FLORINEL CONSTANTINESCU REFERAT CU PRIVIRE LA: CONVOCARE ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 03.04.2019, ORELE 1600 În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(2) și (3) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 03.04.2019, orele 1600, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea Nomenclaturii Stradale a orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. ÎNTOCMIT, C.J.DIACONU ION RĂZVAN
CONVOCATOR În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.136/21.03.2019, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 28.03.2019, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul administrativ al orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Strategia de alimentare cu energie termică a orașului Călimănești”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea listei bunurilor din domeniul public și privat al orașului Călimănești date în folosință societății APAVIL SA, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelului taxelor ce se…
În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.107/21.02.2019, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 28.02.2019, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în orașul Călimănești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Călimănești nr.67/31.07.2018 privind aprobarea documentațiilor de atribuire aferente procedurii de concesiune a Serviciului de Iluminat public în Orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind înființarea și organizarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și…

Pagina 6 din 91