Articole filtrate după dată: Februarie 2019

Consiliul local al oraşului Călimăneşti, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 28.02.2019, la care participă un număr de 15 consilieri, din totalul de 15 consilieri în funcţie;

Văzând că domnul Mămularu Gheorghe Cristian este preşedinte de şedinţă;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.13/21.02.2019 şi proiectul de hotărâre iniţiat de către primar, privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2018;

Având în vedere raportul întocmit de către Compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Călimăneşti, înregistrat la nr.2.814 din data de 15.02.2019, privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2018;

Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate:

  • nr.1 pentru administrație publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru societăți comerciale în care orașul este acționar sau asociat, asociații de dezvoltare locală și servicii în care orașul este asociat, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern;
  • nr.2 pentru implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității;
  • nr.3 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru activități sportive, turism și agrement și pentru protecție socială;

Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul oraşului;

În temeiul prevederilor art.40, alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.29, alin.(1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007, ale Legii nr.292/2001 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.36, alin.(2), lit.d și alin.(6), lit.a, pct 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.(2) şi art.115 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi „pentru”, adoptă următoarea;

HOTĂRÂRE:

ART.1 – Se aprobă raportul privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 – Se aprobă majorarea, cu încă 30 de locuri, a numărului de posturi destinate încadrării de asistenţi personali şi/sau acordării de indemnizaţii lunare persoanelor cu handicap grav din oraşul Călimăneşti

ART.3 - Primarul orașului Călimănești va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată Instituției Prefectului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

  • Primarului orașului Călimănești;
  • Instituţiei Prefectului – Județul Vâlcea.
Pagina 1 din 4