Articole filtrate după dată: Februarie 2020

Primăria oraşului Călimăneşti în parteneriat cu Asociaţia Scientia Nemus şi Şcoala Gimnazială „Şerban Cantacuzino” Călimăneşti cu structura Şcoala Gimanzială Jiblea Veche – Călimăneşti implementează Proiectul “SISTEM Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti”, POCU/138/4/1/114614.

Perioada de implementare este februarie 2018 – ianuarie 2021.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 13.753.324,87 lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, obiectiv specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă – Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimăneşti, prin implicarea a cel puţin 600 de persoane, cu precădere din rândul populaţiei de etnie romă, în măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, susţinere a dezvoltării şi furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătăţire a condiţiilor de locuit, combatere a discriminării şi promovării multiculturalismului.

Rezultatele preconizate a fi obţinute pentru realizarea obiectivului se referă la: 300 persoane (preşcolari, elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, precum şi persoane care au abandonat învăţământul obligatoriu) beneficiari de servicii educaţionale şi consiliere în vederea creşterii accesului participării la educaţie; 200 de persoane neocupate profesional vor fi implicate în programe de formare profesională continuă şi vor dezvolta abilităţi necesare în procesul de căutare a unui loc de muncă; 100 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii de consiliere şi programe de formare antreprenorială; 100 de gospodării ale membrilor grupului ţintă vor beneficia de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit; cel puţin 600 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii integrate medicale şi sociale; peste 100 de persoane din comunitate se vor implica activ în rezolvarea problemelor comunităţii.

 

Activităţile proiectului centrate pe grupul ţintă sunt:


STIMULAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE TIMPURIE.

Activităţile de stimulare a accesului şi participării la educaţie sunt organizate pentru preşcolari ce provin din medii defavorizate, din familii cu condiţii materiale precare (familii de romi, familii cu părinţi şomeri etc.) ce favorizează fenomenul de părăsire timpurie a şcolii sau frecventarea redusă a acesteia. Activităţile de stimulare a accesului la educaţie au o abordare integrată a educaţiei timpurii, vizând dezvoltarea competenţelor cheie prin activităţi educaţionale pentru un număr de 21 de preşcolari înscrişi în primul an de proiect. Au fost realizate o planificare calendaristică a activităţilor, materiale/instrumente didactice adaptate nevoilor grupului ţintă implicat în activităţile de educaţie timpurie, portofolii care să evidenţieze progresul preşcolarilor.

 

COMBATEREA FENOMENULUI DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ŞCOLII.

Această activitate a fost demarată în data de 08.10.2018 de Şcoala Gimnazială ”Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti. Activitatea cu elevii se desfăşoară în spaţiul pus la dispoziţie cu titlu gratuit de către Şcoala Gimnazială ”Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti, după finalizarea programului de cursuri obligatorii pe care participanţii trebuie să îl urmeze. În cadrul acestor activităţi au fost implicaţi 145 de elevi, provenind dintr-o comunitate marginalizată, dintre care 82 de elevi învăţământ primar, 47 de elevi învăţământ gimnazial şi 16 elevi învăţământ liceal. 

 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE REMEDIALE DE TIP A DOUA ŞANSĂ. 
Programul de tip a doua şansă are ca scop sprijinirea grupului ţintă în demersurile de reintegrare în sistemul educaţional, oferindu-le acestora posibilitatea continuării învăţământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă activităţile personale sau profesionale în care sunt implicaţi. Activitatea a fost demarată în data de 16.10.2018 de Şcoala Gimnazială ”Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti. În vederea implementării programului remedial, au fost efectuate ore de activităţi educative remediale de tip a doua şansă pentru 15 persoane incluse în grupul ţintă.

 

SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI/SAU MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII.

Selectarea, recrutarea şi menţinerea grupului ţintă - la nivelul comunităţii Jiblea Veche au fost identificate următoarele categorii de grupuri ţintă (persoane neocupate profesional) ce se află în risc de sărăcie şi excluziune socială care vor beneficia de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă: şomeri înregistraţi/neînregistraţi, persoane casnice, persoane care nu au lucrat niciodată, apte pentru încadrarea pe piaţa muncii.

În vederea implementării activităţii, au fost purtate discuţii cu diferiţi angajatori în vederea identificării cerinţelor de pe piaţa muncii în oraşul Călimăneşti şi în localităţile din apropiere. 

În cadrul obiectivului privind accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor neocupate profesional sau care lucrează în gospodărie proprie au urmat cursurile de formare profesională pentru meseria de ospătar,  o primă grupă de cursanţi,  formată din 18 persoane, cu durata de 720 ore, incluzând atât pregătirea teoretică cât şi practică. Examenul final a avut loc în data de 31.05.2019, cu un grad de promovabilitate de 100%. Cursanţii au primit la finalul cursului o subvenţie de aproximativ 3600 lei, condiţionata de participarea la cursuri şi de absolvirea examenului.

O nouă grupă, formată din 25 de persoane neocupate profesional, a început cursurile de formare profesională continuă pentru meseria de bucătar.

Meseriile pentru  care se organizează cursuri de formare profesională sunt în concordanţă cu necesităţile de pe piaţa forţei de muncă, identificate în urma chestionarelor întocmite de angajatorii locali. 

 

SUSŢINEREA ANTREPRENORIATULUI ŞI OCUPĂRII PE CONT PROPRIU ÎN CADRUL COMUNITĂŢII.

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională pentru viitorii antreprenori are ca principal scop dezvoltarea personală, deprinderea de tehnici de negociere şi de comunicare în mediul de afaceri pentru persoanele participante la programul de antreprenoriat.

Furnizarea programului de formare antreprenorială urmăreşte dezvoltarea a trei competenţe de bază necesare oricărui viitor antreprenor: competenţe antreprenoriale, competenţe IT, competenţe de Limba engleză. Au fost furnizate programe de formare antreprenorială pentru două grupe de cursanţi (29 de persoane incluse în grupul ţintă).

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate în vederea susţinerii antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu, până la sfârşitul lunii mai 2019, 42 de persoane din comunitatea Jiblea Veche au fost implicate în activităţi de consiliere în vederea dezvoltării personale şi deprinderea de tehnici de negociere şi comunicare în mediul de afaceri, precum şi în activităţi de formare profesională pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale, comunicare în limba engleză şi IT. Au fost organizate examene pentru certificarea competenţelor dobândite.

Au fost publicate pe website-ul beneficiarului (www.primaria-calimanesti.ro) si pe website-ul proiectului (www.sistemcalimanesti.info) metodologia de evaluare şi selecţie a planurilor de afaceri precum şi calendarele de desfăşurare a concursurilor de evaluare şi selecţie a planurilor de afaceri pentru grupele 1 şi 2 de cursanţi. În cadrul celor două concursuri vor fi selectate şi subvenţionate un număr de 6 planuri de afaceri. Subvenţiile acordate vor fi de maxim 110.000 RON pentru fiecare plan de afacere.

 

SUSŢINEREA DEZVOLTĂRII/FURNIZĂRII DE SERVICII SOCIO – MEDICALE.
Servicii sociale - Responsabilul de activităţi socio-medicale şi asistentul social au efectuat deplasări în comunitate în vederea documentării privind starea economică, medicală şi socială a potenţialilor membri ai grupului ţintă şi au fost strânse documentele care stau la baza anchetelor sociale. Au fost realizate peste 300 de anchete sociale în Jiblea Veche.

Servicii medicale – Primăria oraşului Călimăneşti a înfiinţat două noi servicii medicale în comunitatea Jiblea Veche – Calimăneşti. Acestea constau într-un cabinet medical dotat cu aparatură modernă de investigare, cu personal de specialitate şi o echipă medicală mobilă pentru deplasarea la urgenţele medicale înregistrate în comunitate.

 

ACTIVITĂŢI DE IMBUNATĂŢIRE A CONDIŢIILOR DE LOCUIT.

În cadrul proiectului vor fi sprijinite aproximativ 100 de gospodării în vederea creşterii condiţiilor de locuit. Până în prezent au fost evaluate peste 60 de case.

 

COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA MULTICULTURALISMULUI.
Desfăşurarea de acţiuni de implicare activă/voluntariat. Responsabilul cu acţiunea de implicare activă şi voluntariat, împreună cu membrii grupului de iniţiativă, urmăresc implicarea comunităţii în acţiuni de voluntariat, în vederea identificării şi soluţionării problemelor acesteia. Au fost organizate două evenimente “world café” şi “biblioteca vie”, întâlniri cu grupul de iniţiativă locală în vederea pregătirii unei acţiuni de voluntariat care s-a desfăşurat în luna decembrie 2019.

 

În data de 06.01.2020 s-a reluat furnizarea serviciilor de consiliere, orientare, asistenţă educaţională, antreprenoriat şi formare profesională. Începând cu 13.01.2020, în vederea creşterii participării la educaţie, 180 de membri ai grupului ţintă al proiectului – elevi şi preşcolari - au fost incluşi în activităţi after-school.

În funcţie de vârsta şi nivelul educaţional al beneficiarilor, activităţile de consiliere vizează dezvoltarea următoarelor competenţe: abilităţi intelectuale şi socio-emoţionale pentru preşcolari şi elevi din învăţământul primar prin activităţi din domeniile dezvoltării personale, rezolvarea de probleme, luarea de decizii şi orientare şcolară/vocaţională.

Competenţa de management a creativităţii în dezvoltarea carierei profesionale pentru elevii de gimnaziu şi liceu prin abordarea de teme, precum: tehnici de comunicare creativă în carieră, construirea creativă a echipelor, stimularea creativităţii în echipă, tehnici creative de adaptare eficientă la o echipă/mediu, rolul emoţiilor în stimularea creativităţii şi conştientizarea evoluţiei în dezvoltarea potenţialului creativ.

Din data de 27.01.2020 s-a extins proiectul de la Jiblea Veche şi la celelalte localităţi componente:  Călimăneşti, Căciulata, Păuşa, Seaca şi Jiblea Nouă.

Publicat în Actualitate

Lucrările de reabilitare a Şcolii Gimnaziale Jiblea Veche Călimăneşti au început de anul trecut prin implementarea de către Primăria oraşului Călimăneşti a proiectului cu finanţare europeană „Creşterea eficienţei energetice în clădirea
Şcolii Gimnaziale Jiblea Veche – Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor; Operaţiunea B – clădiri publice.

Valoarea totală a proiectului este de 3.125.269,50 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 2.642. 248, 70 lei din FEDR, 404.108,61 lei din Bugetul Naţional şi 62.170,57 lei contribuţie proprie a administraţiei oraşului Călimăneşti.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: creşterea eficienţei energetice prin izolarea termică a clădirii Şcolii Gimnaziale Jiblea Veche – Călimăneşti, având ca scop reducerea costurilor aferente întreţinerii clădirii din punct de vedere al eficienţei energetice precum şi oferirea unui confort hidrotermic optim desfăşurării activităţii aferenta destinaţiei clădirii.

Prin implementarea proiectului se urmăreşte: îmbunătăţirea capacităţii de izolare termică a pereţilor exteriori ai clădirii; eliminarea problemelor legate de gradul avansat de degradare al acoperişului şi a tâmplăriei exterioare şi interioare; îmbunătăţirea confortului termic în interiorul clădirii; îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii. De asemenea, vor fi reabilitate şi modernizate instalaţiile pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, sistemele de ventilare şi climatizare, sistemele de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sistemele de răcire pasivă.

Proiectul urmăreşte utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;  implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior); înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.

Publicat în Actualitate

După ce în anul 2018 a fost inaugurată, la Călimăneşti, Grădiniţa cu Program Normal, o investiţie cu fonduri de la Guvernul României, prin Ministerul Educaţiei şi cu o contribuţie din fonduri locale de aproximativ 5 miliarde de lei, în acest an, o altă grădiniţă îşi va deschide porţile complet reabilitată, graţie unui proiect implementat cu fonduri europene.

Proiectul ”Creşterea eficienţei energetice în clădirea Grădiniţei cu program prelungit - Călimăneşti” este finanţat prin Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1.B din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Scopul acestui proiect îl reprezintă creşterea eficientei energetice prin izolarea termică a clădirii Grădiniţei cu program prelungit – Călimăneşti.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea costurilor aferente întreţinerii clădirii din punct de vedere al eficienţei energetice, precum şi oferirea unui confort hidrotermic optim desfăşurării activităţii aferentă destinaţiei clădirii.

S-a propus înlocuirea totală a instalaţiilor sanitare şi termice existente de la construirea grădiniţei, atât a distribuţiei şi a corpurilor de încălzire, a obiectelor sanitare. Dimensionarea acestora va ţine seama de destinaţia imobilului precum şi de noile condiţii tehnice (pereţi exteriori termoizolaţi, înlocuire tâmplărie).

Deoarece în prezent grădiniţa nu beneficiază de agent termic care să asigure condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor pe tot parcursul zilei, este necesar să se intervină şi pe racordul termic existent ce alimentează imobilul de la reţeaua termică exterioară a punctului termic de zonă. Se va monta o pompă pentru asigurarea atât a debitului de agent termic cât şi presiunea necesară funcţionării instalaţiei termice interioare. Aceasta se va monta în subsolul grădiniţei unde există spaţiu suficient. Tot în subsol se vor monta şi boilerul de apă caldă de 300 l şi componentele tehnice ale chitului ce cuprinde pompele, conducte, armăturile, ce leagă panourile solare cu instalaţia interioară termică şi sanitară a imobilului etc.

Va fi înlocuită instalaţia de distribuţie a apei reci şi a colectoarelor de canalizare menajeră din subsol. Se vor înlocui corpurile de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, în toate spaţiile aferente clădirii. Se vor înlocui circuitele electrice, dozele, prizele, întrerupătoarele în holurile şi casa scării a clădirii.

Valoarea totală a proiectului este de 1.375.673, 82 lei.

Publicat în Actualitate

O nouă zonă verde a fost creată în oraşul Călimăneşti. Poiana lui Căliman face legătura dintre Călimăneşti şi Căciulata. Un teren degradat va fi redat, astfel, staţiunii Călimăneşti-Căciulata ca un punct de atracţie şi relaxare.

Proiectul ”Construire – reabilitare zonă verde Poiana lui Căliman, Călimăneşti, judeţul Vâlcea” este realizat cu fonduri europene, finanţat prin Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.2 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Denumirea zonei face legătura cu un conducător de obşte din secolul V, Căliman, care-şi păştea animalele pe această poiană şi care a observat că ele nu se mai îmbolnăvesc de boala picioarelor, cunoscută în acea perioadă.

Ideea implementării acestui proiect a plecat de la legenda conform căreia: „Un cioban s-a spovedit călugărilor Mânăstirii Cozia, afirmând că s-a vindecat de <<metehnele trupului>> scăldându-se într-un lac din <<câmpul lui Căliman>> şi crede că acest lac are <<puteri cereşti din moment ce el nu mai are dureri de spate, iar oile rănite s-au vindecat>>. Călugării au verificat mărturia ciobanului şi au găsit chiar în jurul mănăstirii izvoare de unde <<cură piatra pucioasă>>. Însuşi ctitorul Mănăstirii Cozia domnitorul Mircea cel Bătrân a venit şi s-a tratat aici la bătrâneţe. Mai târziu a venit spre vindecare şi urmaşul său Matei Basarab”.

Prin proiectul „Poiana lui Căliman”, administraţia locală a oraşului Călimăneşti a dorit să creeze material această legendă prin statui la mărime naturală a unor cai care trec printr-o apă, apa respectivă fiind reprezentată de o cascadă. Proiectul este în derulare şi va fi finalizat în acest an.

Noul parc se întinde pe o suprafaţă de 4.150 mp şi are numeroase specii de arbori şi arbuşti, adaptate condiţiilor climatice locale. Locuitorii oraşului, dar şi turiştii se vor bucura de o zonă de relaxare, un loc de joacă pentru copii, de un foişor dotat cu bănci şi mese de şah, alei pavate şi un sistem de iluminat fiabil şi eficient energetic în interiorul zonei.

Atracţia noului parc vor fi desigur cei 7 cai, sculpturi de gradină în mărime naturală. Întreţinerea spaţiului verde nou creat se va face printr-un sistem de irigaţii modern.

Valoarea totală a proiectului este de 4.153.788,94 lei.

Publicat în Actualitate

CONVOCATOR

 

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 111/21.02.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 27.02.2020, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Călimănești pentru anul școlar 2020-2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local stabilit pentru executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Oraşul Călimăneşti, Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti, Liceul Tehnologic de Turism şi Asociaţia SIMBIO din Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2020 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei pentru executarea unor lucrări la biserica din Parohia Păuşa Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre U.A.T Oraş Călimăneşti şi Parohia Călimăneşti II, în vederea susţinerii unui Cerc de Creaţie cu acces gratuit pentru toţi copiii din oraşul Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport şi proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de Analiză şi acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport şi proiect de hotărâre privind angajarea unor cheltuieli pentru achiziţionarea unor servicii de consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare în instanţă în vederea recuperării sumelor aferente corecţilor financiare aplicate Contractului nr.1757/03.04.2018 pentru finanţarea proiectului „Construire-reabilitare zona verde Poiana lui Căliman, Călimăneşti, jud.Vâlcea, cod SMIS 118882” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie, aprilie, mai 2020.
 11. Prezentarea Raportului de activitate al Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Călimăneşti pe anul 2019.
 12. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

Publicat în Convocări

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de promovare pentru proiectul „Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata-asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare ape pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea", cod SMIS 118784.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC STEFANY ART SRL cu o valoare ofertată de 41.265,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

14.1 Asociații și fundații care își desfășoară activitatea în orașul Călimănești

1. Asociația HCA pro Handbal Călimănești
2. Asociația Nevăzătorilor din Romania
3. Asociația Ortodoxă “Sf. Pantelimon “ Călimănești
4. Asociația Plopart
5. Asociația pentru Promovarea Învățământului European
6. Fundația 31 Mai
7. Fundația Andromeda
8. Fundația Europeană de Mediu
9. Fundația Moldoveanu Marius
10. Fundația Rezervația Cozia
11. Fundația Samanta
12. Asociația de Prietenie Româno-Spaniolă ”Siempre Amigos”

14.2 Partide politice care îşi desfăşoară activitatea pe raza orașului Călimănești

1. Partidul Social Democrat (PSD)
2. Partidul Național Liberal (PNL)
3. Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE)
4. Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR)
5. Mișcarea Populară (MP)

Prezentul Statut-cadru se poate modifica sau completa doar prin hotărâre a Consiliului Local al orașului Călimănești.

13.1 Cooperare internă

Pe plan local, Primăria Orașului Călimănești are relaţii de cooperare cu Consiliul Judeţean Valcea şi cu Institutia Prefectului, raporturile dintre acestea fiind reglementate de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, Primăria Orașului Călimănești are relaţii de cooperare, care vizează subiecte specifice, cu departamente din cadrul Guvernului României, precum şi cu organe şi organisme descentralizate ale statului din teritoriu. Pe lângă acestea, Primăria orașului Călimănești mai are relaţii de cooperare constante şi cu alte instituţii, organisme şi asociaţii locale - universităţi, agenţi economici, instituţii culturale, organizaţii nonguvernamentale.

Orașul Călimănești face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Vâlcea – HCL nr. 76/20.07.2007, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea – HCL nr. 52/30.11.2010, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea – HCL nr. 97/30.12.2014.

Orașul Călimănești face parte din Asociaţia Orașelor din România, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale. Este membru fondator al Asociației Naționale a Stațiunilor Turistice din Romania înființată în anul 2002.

13.2 Cooperare internațională

Iniţiativele Consiliului Local al orașului Călimănești de a coopera şi de a se asocia cu autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi de a adera la asociaţii internaţionale sunt comunicate Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor care emit avize în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Pentru realizarea unui cadru de cooperare sau asociere cu persoane juridice străine sau cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi pentru stabilirea unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări, este necesară parcurgerea mai multor etape. Etapele care trebuie parcurse pentru instituţionalizarea unui cadru de cooperare între Primăria orașului Călimănești şi un partener (o unitate administrativ-teritorială similară din străinătate) sunt următoarele:
- iniţierea relaţiilor între cei doi parteneri, la iniţiativa orașului Călimănești sau a posibilului viitor partener;
- transmiterea reciprocă a unor scrisori de intenţie;
- vizite bilaterale pentru identificarea intereselor şi nevoilor comune;
- redactarea unui „text” de comun acord („acord de înfrăţire”, „protocol de colaborare” etc.);
- obţinerea avizelor Ministerului de Externe şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor privind conţinutul acestui text ;
- promovarea şi adoptarea unei hotarari a Consiliului Local, pentru instituţionalizarea relaţiilor dintre cei doi parteneri;
- semnarea „acordului de înfrăţire”;
- punerea în aplicare a prevederilor „acordului”.

Cetăţenii orașului au dreptul de a participa la viaţa politica, economică socială şi cultural-sportiva. Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa orasului sunt exercitate în mod democratic prin următoarele instrumente:
• referendum local
• adunare cetățenească
• petitii
• iniţiative
• audiente
• consultări

Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru oraș și străzi se face prin Hotărâri ale Consiliului Local. Consiliul Local asigura menţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi obiectivelor existente pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în care funcţionează.

Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locală, in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea locala a orașului Călimănești are obligaţia sa publice un anunţ referitor la aceasta acţiune în site-ul propriu, sa-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi sa-l transmită către mass-media centrala sau locală, după caz. Autoritatea transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ este adus la cunoştinţa publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limita, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de către initiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate.

La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioada de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

La nivelul orașului Călimănești este desemnata o persoana din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care sa primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.

Proiectul de act normativ se transmite spre analiza şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate.

Primaria orasului Calimanesti organizează intalniri în care se dezbate public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o alta autoritate publica. In toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează sa fie organizate. Autoritatea publica în cauza analizează toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.

Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se face în următoarele condiţii:
a) anunţul privind şedinţa publica se afişează la sediul primaraiei, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de
desfăşurare;
b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la Statutul Orașului Călimănești la unul dintre domeniile de interes public care urmează sa fie abordat în şedinţa publica;
c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.

Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publica sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă. Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere data de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publica. Ordinea de precădere nu poate limita accesul massmedia la şedinţele publice.

Vineri, 14 Februarie 2020

Capitolul 11 - Titluri onorifice

Titlul de Cetăţean de Onoare al orașului Călimănești reprezintă cea mai înaltă distincţie pe care Consiliul Local o poate conferi unor cetăţeni români sau străini. 

Titlul se acordă, după caz, din iniţiativa:
a) Primarului;
b) Consilierilor locali;
c) Persoanelor juridice care desfăşoară activitate în domeniu/domeniile în care s-a afirmat cel propus
d) Cetatenilor cu drepturi electorale, individual sau in grup.

Titlul de Cetăţean de Onoare al orașului Călimănești poate fi conferit următoarelor categorii de persoane, nefiind condiționat de cetățenie, naționalitate, domiciliu, sex, religie sau apartenență politică:
a. personalităţi din domeniul artelor plastice, literaturii, teatrului, cinematografiei sau muzicii, a căror contribuţie la cultura naţională a fost recunoscută prin titluri, premii sau orice altă formă de recunoaştere de către organismele sau instituţiile naţionale sau internaţionale din aceste domenii de activitate, sau care au pus bazele unor instituţii, organisme sau manifestări de prestigiu la nivel naţional în aceste domenii de activitate, promovând în acest fel imaginea orașului Călimănești la naţional sau internaţional.
b. personalităţi din domeniul ştiinţelor exacte, istoriei, medicinei, învăţământului,
religiei etc. a căror contribuţie la cultura naţională a fost recunoscută prin titluri, premii sau orice altă formă de recunoaştere de către organismele sau instituţiile naţionale sau internaţionale din aceste domenii de activitate, sau care au pus bazele unor instituţii, organisme sau manifestări de prestigiu la nivel naţional în aceste domenii de activitate, promovând în acest fel imaginea orașului Călimănești la nivel naţional sau internaţional.
c. personalităţi din domeniul sportului profesionist sau de amatori ale căror performanţe au dus la promovarea imaginii orașului Călimănești la nivel naţional sau internaţional.
d. personalităţi cu merite deosebite în studierea istoriei orașului, autoare ale unor studii de specialitate în acest domeniu publicate în volume sub semnătură proprie sau în publicaţii de specialitate de la nivel naţional.
e. persoane care s-au remarcat în promovarea relaţiilor cu instituţii sau organisme non-guvernamentale din străinătate, cu consecinţe benefice în dezvoltarea orașului Călimănești.
f. oameni de afaceri sau manageri ai unor societăţi comerciale care prin investiţiile făcute la nivelul orașului Călimănești au contribuit la o dezvoltare economică de excepţie a oraşului.
g. persoane care s-au remarcat prin acte de caritate sau donaţii deosebite cu consecinţe în îmbunătăţirea vieţii unui număr mare de cetăţeni ai orașului Călimănești.
h. membrii ai Guvernului României sau asimilaţi acestora care au contribuit la iniţierea şi/sau derularea unor programe ample de dezvoltare a orașului Călimănești.
i. persoane care s-au remarcat prin abnegaţie, efort personal deosebit sau sacrificiu în contextul unor evenimente deosebite, cu caracter dramatic.

Titlul de Cetăţean de Onoare al orașului Călimănești poate fi conferit următoarelor categorii de persoane, cetăţeni români sau străini:
a. membrii ai corpului diplomatic al ambasadelor României în străinătate care, prin efortul lor, au promovat imaginea orașului Călimănești în ţările în care au activat sau au condus la stabilirea unor relaţii de înfrăţire cu orașul Călimănești şi oraşe din străinătate.
b. membrii ai corpului diplomatic al ambasadelor unor ţări străine în România care, prin efortul lor, au promovat imaginea orașului Călimănești în ţările din care provin sau au condus la stabilirea unor relaţii de înfrăţire între orașul Călimănești şi oraşe din străinătate.
c. oameni de afaceri sau manageri ai unor societăţi comerciale care prin investiţiile făcute la nivelul orașului Călimănești au contribuit la o dezvoltare economică de excepţie a oraşului.
d. persoane care s-au remarcat prin acte de caritate sau donaţii deosebite cu consecinţe în îmbunătăţirea vieţii unui număr mare de cetăţeni ai orașului Călimănești.

Titlul de Cetăţean de Onoare al orașului Călimănești poate fi conferit, în condiţiile de mai sus şi post-mortem.

Retragerea Titlului de Cetățean de Onoare se poate face în următoarele situaţii:
• condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa privativă de libertate;
• pentru fapte dezonorante, altele decât cele prevăzute mai sus care aduc prejudicii morale statului;

Retragerea Titlului de Cetățean de Onoare se face prin HCL.

Consiliul Local a acordat titlul de “Cetăţean de onoare” al oraşului unui număr de 7 cetăţeni:
- Bonfig Melissa 7.06.2001
- Smărăndescu Mihail 30.01.2003
- Sârbulescu Mihail 30.01.2003
- Sandu Mihail 23.12.2003
- Leonard Dorin Doroftei 11.12.2004
- Popescu Valentin 19.05.2011
- Sabina Cuprian 18.05.2012
- Vartolomeu Androni 18.05.2012

Pagina 2 din 5