Convocări

Convocări

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 158/26.03.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.03.2020, orele 1600 în sala de Conferinţe a Centrului Naţional pentru Promovare şi Informare Turistică Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind gestionarea directă a Serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini revizuit si a modelului de Contract de delegare, aferente procedurii de concesiune pentru delegarea serviciului de iluminat public al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru…
REFERAT CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 11.03.2020, ORELE 1600 În conformitate cu prevederile art.133, alin.(2) lit.a și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 11.03.2020, orele 1600, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Florinel Constantinescu. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic. Comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri sunt indicate în cuprinsul fiecărui proiect de hotărâre. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se pot formula și depune amendamente, în condițiile legii. Având în vedere cele prezentate mai sus,…

Pagina 4 din 145