Articole filtrate după dată: Martie 2019

 

 

CONVOCATOR

 

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.136/21.03.2019, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 28.03.2019, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul administrativ al orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Strategia de alimentare cu energie termică a orașului Călimănești”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  3. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea listei bunurilor din domeniul public și privat al orașului Călimănești date în folosință societății APAVIL SA, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelului taxelor ce se încasează pentru bunurile administrate precum şi al tarifelor şi al coeficienţilor utilizaţi pentru serviciile publice prestate privind administrarea domeniului public şi privat de interes local aplicabile de către societatea Călimăneşti Serv - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport și proiect de hotărâre privind înființarea și organizarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Orașului Călimănești ca membru al Asociației Naționale a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România (A.N.S.B.B.R.) - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  7. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Scârlea Adriana ca reprezentant al Orașului Călimănești în Adunarea Generală a acționarilor societății APAVIL SA - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  8. Prezentarea Raportului de Activitate al Serviciului Poliția Locală Călimănești pe anul 2018.
  9. Prezentarea Raportului primarului privind starea economică, socială și de mediu a orașului Călimănești pe anul 2018.
  10. Prezentarea Raportului primarului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Călimănești pe anul 2018.

Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

Publicat în Convocări