Articole filtrate după dată: Mai 2020

 

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 29.05.2020, ORELE 1600

 

 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 29.05.2020, orele 1600,  care se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, în sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului Călimăneşti nr. 30 din 31.03.2020 privind aprobarea valorificării imobilului – teren în suprafață masurată de 1860,00 mp situat in intravilanul orașului Călimănești – Str. Depozitului, nr. 26, județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T Oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 martie 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  3. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat și Alimentare cu Energie Termică al orasului Călimănesti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport şi proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la societatea “S.C. Expo Nord Oltenia S.A.” -iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

 

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind Îndreptare eroare materială strecurată în cuprinsul Statutului Clubului Sportiv Cozia Călimănești, anexă la Hotărârea Consiliului Local al orașului Călimănești nr. 18 din 28.02.2017 privind modificarea Statutului Clubului Sportiv Cozia Călimănești” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie, iulie,           august 2020 .
  3. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

Publicat în Convocări

 

 

 

 

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 14.05.2020, ORELE 1600

 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(2) lit.a și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 14.05.2020, orele 1600, care se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, în sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport și proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014-2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

             Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

             Comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri sunt indicate în cuprinsul fiecărui proiect de hotărâre.

            Asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se pot formula și depune amendamente, în condițiile legii.

            Având în vedere cele prezentate mai sus, propun emiterea dispoziției de convocare a Consiliului Local Călimănești în ședință extraordinară.

           Dispoziția se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a primăriei orașului Călimănești www.primaria-calimanesti.ro.

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

Publicat în Convocări