Articole filtrate după dată: Iulie 2020

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 30.07.2020, ORELE 1600

 

                În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 30.07.2020, orele 1600, la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului 6648/33/30.04.2014 privind delegarea gestiunii traseului de transport public local prin curse regulate în orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a imobilului – teren în suprafață masurată de 98,00 mp situat in intravilanul orașului Calimanești Str. Anton Pann, nr. 133A, județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30 iunie 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport şi proiect de hotărâre privind privind avizarea nefavorabilă a obiectivului de  investiţii  VARIANTA DE OCOLIRE RM VALCEA - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport şi proiect de hotărâre privind angajarea unor cheltuieli pentru achiziţionarea unor servicii de consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare în instanţă în vederea recuperării sumelor aferente corecţilor financiare aplicate Contractelor nr. 3925/04.03.2019 pentru finanţarea proiectului cu cod SMIS 125274 și nr. 3926/12.03.2019 pentru finanţarea proiectului cu cod SMIS 124995 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  6. Raport şi proiect de hotărâre privind respingerea solicitărilor unor agenţi economici referitoare la reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  7. Prezentarea Raportului de activitate al Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Călimăneşti pentru perioada ianuarie – iunie 2020.
  8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

Publicat în Convocări

 

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 15.07.2020, ORELE 1600

 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(2) lit.a și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 15.07.2020, orele 1600, care se va desfăşura în sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții, “CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire bază sportivă TIP 1, Localitatea Seaca, Calea lui Traian, nr.7, județul Vâlcea- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

             Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

             Comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri sunt indicate în cuprinsul fiecărui proiect de hotărâre.

            Asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se pot formula și depune amendamente, în condițiile legii.

            Având în vedere cele prezentate mai sus, propun emiterea dispoziției de convocare a Consiliului Local Călimănești în ședință extraordinară.

           Dispoziția se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a primăriei orașului Călimănești www.primaria-calimanesti.ro.

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

Publicat în Convocări