Gabriela Bercea

Activitatea aparatului de specialitate al Primarului oraşului Călimăneşti se desfăşoară într-o clădire veche a cărei construcţie a început în anul 1924 şi a fost finalizată în anul 1926. Odată cu trecerea timpului şi dezvoltarea oraşului, dimensiunea funcţională a acesteia a devenit necorespunzătoare cu necesităţile actuale pentru asigurarea unei activităţi eficiente scopului în care a fost construită. Clădirea nu a fost reabilitată în întregul ei niciodată. Deşi în ultimii ani s-a aflat pe lista de investiţii a oraşului, din cauza resurselor financiare limitate, întotdeauna au existat proiecte prioritare acestuia.

Din aceste motive, primarul orașului Călimănești, domnul dr. Florinel Constantinescu, a inițiat realizarea unui proiect pentru reabilitarea sediului în care își desfășoară activitatea angajații administrației publice locale.

Proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea sediului Primăriei” este propus spre finanțare prin Programul Operațional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1. Operațiunea B – clădiri publice și vizează creșterea eficienței energetice a clădirii prin îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, introducerea, reabilitarea și modernizarea și a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încalzire și a apei calde menajere.

Cererea de finanțare este eligibilă din punct de vedere tehnic și financiar, proiectul aflându-se în așteptare pentru semnarea contractului de finanțare.

Valoarea totală a proiectului este de 3.029.458,00 lei.

Proiectul „Construire sediu Serviciul pentru Situații de Urgență cu anexe și utilități” a fost depus de administrația locală a orașului Călimănești la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Alte Obiective de Interes Public sau Social" spre a fi realizată prin Compania Națională de Investiții.

Prin realizarea investiției propuse se vor realiza condiții corespunzătoare pentru buna desfășurare a activitățiilor specifice situațiilor de urgență, a personalului și depozitarea echipamentelor aflate în dotarea acestui serviciu.

Serviciul pentru Situații de Urgență al Orașului Călimănești își desfășoară activitatea într-o clădire amplasată în imediata apropiere a pieței publice și a mai multor magazine alimentare,  iar accesul este îngreunat de fluxul de oameni care își fac cumpărăturile  în zonă și de mașinile care aprovizionează piața. Clădirea este contruită în anul 1970.

Terenul pe care se dorește realizarea obiectivului face parte din domeniul public al orașului Călimănești și este situat pe strada Serei din localitate.

Prin realizarea investiției construcția va fi una cu parter și etaj, care să cuprindă următoarele spații pentru desfășurarea activitățiilor specifice situațiilor de urgență: 2 spații de garare a autospecialelor din care unul să aibă o rampă pentru întreținere și mentenanță; birouri pentru șef  serviciu, șef compartiment prevenire, încăperi pentru personalul care deservește autospecialele (birou, vestiare, grup sanitar), încăpere destinată pregătirii personalului, 2 încăperi destinate depozitării materialelor de intervenție și întreținere, încăperi destinate centralei termice și depozitării combustibilului solid, încăpere destinată aparaturii din dotare (înștințare-alarmare, radioficare).

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, întrunit luni, 6 aprilie 2020, în ședință extraordinară, a emis Hotărârea nr. 9, privind măsuri suplimentare în vederea gestionării pandemiei de Coronavirus (SARS-CoV-2) în judeţul Vâlcea.

Conform art. 3 din respectiva hotărâre, pe raza județului Vâlcea s-a instituit obligativitatea purtării mijloacelor de protecţie a nasului şi a gurii (mască, eşarfă, alte materiale textile, inclusiv măşti improvizate sau alte materiale de protecţie de unică folosinţă sau reutilizabile etc).

Vă redăm mai jos, în integralitate, prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 9, privind măsuri suplimentare în vederea gestionării pandemiei de Coronavirus (SARS-CoV-2) în judeţul Vâlcea, emisă de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea:

“Art.3. (1) în vederea reducerii riscului epidemiologie de transmitere a virusului SARS-CoV-2, toţi cetăţenii judeţului Vâlcea, inclusiv cei aflaţi în tranzit, sunt obligaţi să poarte mijloace de protecţie a nasului şi a gurii (mască, eşarfă, alte materiale textile, inclusiv măşti improvizate sau alte materiale de protecţie de unică folosinţă sau reutilizabile etc).

          (2) Măsura va fi aplicată în mijloacele de transport public, în spaţiile publice (spaţii comerciale, pieţe agroalimentare, instituţii publice etc) precum şi la locul de muncă.

        (3) Administratorii de spaţii comerciale sau orice alte spaţii în care populaţia are acces, precum şi conducătorii instituţiilor publice, sunt obligaţi să dispună măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 3, în sensul de a nu permite accesul persoanelor care nu sunt protejate.”

De asemenea, în facsimilele alăturate vă prezentăm Hotărârea nr. 9 a CJSU Vâlcea:

Un alt proiect aflat pe agenda de lucru a echipei Primăriei orașului Călimănești este cel privind “Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacităților de producție și a rețelelor de transport – distribuție a energiei termice din energie geotermală”. Proiectul este propus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon. Valoarea totală a investiției este de 71.384.638,54 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzate de arderea combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice, stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabile, nepoluante, reducerea cantității de combustibil utilizat și reducerea costurilor financiare cu energia termică.

Prin implementarea acestei investiții se urmărește: Modernizarea sistemului de producere și transport al energiei termice în localitatea Călimănești și realizarea unui sistem de producere și distribuție a anergiei termice în localitatea Seaca.

În cadrul proiectului se dorește implementare unei soluții de furnizare a energiei termice pentru încălzire în sistem centralizat, utilizându-se surse regenerabile de energie mai puțin exploatate, respectiv energie geotermală, având în vedere potențialul ridicat pe raza orașului Călimănești. Este vorba despre modernizarea centralei existente și dotarea acesteia cu instalații și echipamente noi și performante, realizarea unor foraje de extracție a apei geotermale și de injecție a apei geotermale uzate termic, realizarea conductelor de transport a apei geotermale și realizarea unei rețele de distribuție a energiei termice.

Investiția preconizată se referă la: realizarea a două foraje de extracție a apei geotermale, realizarea a două puncte termice și echiparea acestora cu utilaje și echipamente tehnologice, realizarea unei rețele de transport a agentului termic în vederea interconectarii cu rețeaua existentă, realizarea unei rețele de transport a agentului termic de la foraj la punctul termic și realizarea lucrărilor de reparații la punctele termice existente și înlocuirea cazanelor ce utilizează gaze naturale cu schimbătoare de căldură.

Proiectul va avea în vedere: două foraje de extracție a apei geotermale, două puncte termice și echiparea acestora cu utilaje și echipamente tehnologice, 1,7 km rețea de transport a agentului termic, două schimbătoare de caldură ce înlocuiesc cazane pe gaze naturale.

Proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe” va primi finanțare în acest an. Solicitarea de finanțare este depusă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform  OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuinte. Au fost depuse solicitări pentru 10 blocuri din orașul Călimănești. Cotele de finanțare sunt: 60% MDRAP, 30% buget local și 10% asociațiile de proprietari. Prin realizarea acestei investiții se urmărește reabilitarea termică a blocurilor. Lucrările propuse sunt: lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic, lucrări conexe justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic. Primăria orașului Călimănești are în pregătire un proiect pentru reabilitarea termică a tuturor blocurilor de locuințe din localitate.

În urma ședinței Consiliului Local al orașului Călimănești, propunerea domnului primar dr. Florinel Constantinescu de a se lua măsura anulării taxei de promovare turistică pentru anul 2020 a fost aprobată de consilierii locali. Măsura vine în sprijinul agenților economici şi a persoanelor fizice ce operează în localitate, pentru toate categoriile de activităţi desfăşurate pe raza staţiunii, în contextul actual de instituire a stării de urgenţă ca urmare a răspândirii virusului COVID-19 cu impact negativ major asupra mediului economic în general şi al mediului de afaceri din domeniul turismului în special. Acestă propunere a avut în vedere şi faptul că în acest an, din cauza limitării libertăţii de mişcare, nivelul probabil de ocupare a staţiunii va scădea semnificativ, iar utilizarea sumelor colectate cu destinaţia promovării staţiunii nu va putea avea efectul scontat.

Lucrările de modernizare în orașul Călimănești continuă. Pe lângă proiectele cu fonduri europene aflate în derulare, în localitate se desfășoară și alte lucrări de investiții. Astfel, se lucrează la reabilitarea podului pe strada G-ral Magheru, peste pârâul Valea Satului, în zona Jiblea Veche. Un alt obiectiv de investiții pentru care lucrările au fost scoase la licitație este “Refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, peste Valea Roștii (Căldărilor), în punct Idițoiu”. Investiția va fi realizată în acest an. Este cel de-al doilea pod pe care Primăria orașului Călimănești îl reabilitează pe strada Tudor Vladimirescu.

Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice. 

Vă reamintim că, pentru a evita aglomerările de la sediile organelor fiscale locale care pot genera răspândirea COVID-19, prin Ordonanța de Urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 21 martie 2020, termenul pentru plata impozitului pe clădiri și terenuri, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, a fost prelungit până la data de 30 iunie 2020.

Pentru plata integrală a impozitelor, până la data de 30 iunie 2020, se acordă și bonificația de 10%.

Primăvara a adus la Călimănești reluarea lucrărilor, în Jiblea Nouă, la Proiectul „Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata – asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare a apei pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiţii 7.1. “Lucrările au demarat cu executarea de rigole pentru preluarea apelor pluviale pe străzile din Jiblea Nouă care au beneficiat de lucrări de asfaltare, primul strat. Mulțumim locuitorilor pentru înțelegere și ne pare rău pentru disconfortul creat, dar îi asigurăm că lucrările vor fi terminate în acest an, iar  Jiblea Nouă va beneficia de rezultatele unui proiect valoros”, spune domnul primar al orașului Călimănești, dr. Florinel Constantinescu.

Vă reamintim că în cadrul acestui proiect se vor moderniza 34 de străzi (din care una inclusiv trotuare) şi se vor reabilita exclusiv trotuarele a 2 străzi de pe raza staţiunii turistice şi balneoclimaterice Călimăneşti-Căciulata. Străzile incluse în proiect sunt: C-tin. Brîncoveanu, Drumul Vechi, Mihai Viteazu, Crişan, Cloşca, T. Vladimirescu, Şerban Cantacuzino, Mihai Eminescu, Arbatului, Nicolae Bălcescu, Reconstrucţiei, Alexandru Odobescu, 16 Februarie, 1907, Livezilor, General Magheru, Al. Vlahuţă, Trandafirilor, Garoafelor, Republicii, Oltului, Preot Dumitru Sandu, Popa Şapcă, Ghe. Doja, Vasile Alecsandri, I. L. Caragiale, Grigore Alexandrescu, Ion Creanga, Cîmpului, Plutelor, Merilor, Ana Ipătescu, Neagoe Basarab, C. Dobrogeanu Gherea, Horia, Aurel Vlaicu.

Prin realizarea lucrărilor se urmăreşte în mod deosebit creşterea confortului şi siguranţei circulaţiei rutiere prin îmbunătăţirea suprafeţelor de rulare ale străzilor din oraşul Călimăneşti, precum şi asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a traficului pietonal.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 20.192.901,62 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEADR 16.840.325,36 lei, respectiv din Bugetul Naţional 2.575.579,16 lei.

Pagina 6 din 10