Gabriela Bercea

Domnul primar dr. Florinel Constantinescu şi echipa Primăriei oraşului Călimăneşti au reuşit să obţină fonduri de la Uniunea Europeană şi pentru modernizarea a 34 de străzi din localitate.

Proiectul „Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata – asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare a apei pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea” este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiţii 7.1 Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea turistică şi economică a staţiunii balneoclimaterice Călimăneşti-Căciulata prin modernizarea infrastructurii rutiere, asigurându-se astfel premisele necesare pentru dezvoltarea zonei şi creşterea numărului mediu de salariaţi.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără: Modernizarea infrastructurii rutiere pe o lungime de 15.362 km şi o suprafaţă de 118.376 mp; Modernizarea trotuarelor pe o lungime de 0,790 km şi o suprafaţă de 2.045 mp; Creşterea vizibilităţii obiectivului finanţat prin promovarea acestuia atât pe perioada de implementare cât şi pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea implementării proiectului; Realizarea unui număr de 12 investiţii în termen de 5 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului; Creşterea numărului de vizitatori în staţiunea turistică şi balneoclimaterică Călimaneşti-Căciulata cu cel puţin 20% faţă de numărul înregistrat în prezent pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului;

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 20.192.901,62 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEADR 16.840.325,36 lei, respectiv din Bugetul naţional 2.575.579,16 lei

Prin realizarea lucrărilor cuprinse în acest proiect, se urmăreşte în mod deosebit, creşterea confortului şi siguranţei circulaţiei rutiere prin îmbunătăţirea suprafeţelor de rulare ale străzilor din oraşul Călimăneşti, precum şi asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a traficului pietonal.

În cadrul proiectului se vor moderniza 34 de străzi (din care una inclusiv trotuare) şi se vor reabilita exclusiv trotuarele a 2 străzi de pe raza staţiunii turistice şi balneoclimaterice Călimăneşti-Căciulata.

Străzile care urmează a fi reabilitate/modernizate sunt: C-tin. Brîncoveanu, Drumul Vechi, Mihai Viteazu, Crişan, Cloşca, T. Vladimirescu, Şerban Cantacuzino, Mihai Eminescu, Arbatului, Nicolae Bălcescu, Reconstrucţiei, Alexandru Odobescu, 16 Februarie, 1907, Livezilor, General Magheru, Al. Vlahuţă, Trandafirilor, Garoafelor, Republicii, Oltului, Preot Dumitru Sandu, Popa Şapcă, Ghe. Doja, Vasile Alecsandri, I. L. Caragiale, Grigore Alexandrescu, Ion Creanga, Cîmpului, Plutelor, Merilor, Ana Ipătescu, Neagoe Basarab, C. Dobrogeanu Gherea, Horia, Aurel Vlaicu.

Până acum au fost asfaltate 9 străzi din cele 34 cuprinse în proiect, iar lucrările continuă.

Primăria oraşului Călimăneşti în parteneriat cu Asociaţia Scientia Nemus şi Şcoala Gimnazială „Şerban Cantacuzino” Călimăneşti cu structura Şcoala Gimanzială Jiblea Veche – Călimăneşti implementează Proiectul “SISTEM Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti”, POCU/138/4/1/114614.

Perioada de implementare este februarie 2018 – ianuarie 2021.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 13.753.324,87 lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, obiectiv specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă – Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimăneşti, prin implicarea a cel puţin 600 de persoane, cu precădere din rândul populaţiei de etnie romă, în măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, susţinere a dezvoltării şi furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătăţire a condiţiilor de locuit, combatere a discriminării şi promovării multiculturalismului.

Rezultatele preconizate a fi obţinute pentru realizarea obiectivului se referă la: 300 persoane (preşcolari, elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, precum şi persoane care au abandonat învăţământul obligatoriu) beneficiari de servicii educaţionale şi consiliere în vederea creşterii accesului participării la educaţie; 200 de persoane neocupate profesional vor fi implicate în programe de formare profesională continuă şi vor dezvolta abilităţi necesare în procesul de căutare a unui loc de muncă; 100 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii de consiliere şi programe de formare antreprenorială; 100 de gospodării ale membrilor grupului ţintă vor beneficia de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit; cel puţin 600 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii integrate medicale şi sociale; peste 100 de persoane din comunitate se vor implica activ în rezolvarea problemelor comunităţii.

 

Activităţile proiectului centrate pe grupul ţintă sunt:


STIMULAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE TIMPURIE.

Activităţile de stimulare a accesului şi participării la educaţie sunt organizate pentru preşcolari ce provin din medii defavorizate, din familii cu condiţii materiale precare (familii de romi, familii cu părinţi şomeri etc.) ce favorizează fenomenul de părăsire timpurie a şcolii sau frecventarea redusă a acesteia. Activităţile de stimulare a accesului la educaţie au o abordare integrată a educaţiei timpurii, vizând dezvoltarea competenţelor cheie prin activităţi educaţionale pentru un număr de 21 de preşcolari înscrişi în primul an de proiect. Au fost realizate o planificare calendaristică a activităţilor, materiale/instrumente didactice adaptate nevoilor grupului ţintă implicat în activităţile de educaţie timpurie, portofolii care să evidenţieze progresul preşcolarilor.

 

COMBATEREA FENOMENULUI DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ŞCOLII.

Această activitate a fost demarată în data de 08.10.2018 de Şcoala Gimnazială ”Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti. Activitatea cu elevii se desfăşoară în spaţiul pus la dispoziţie cu titlu gratuit de către Şcoala Gimnazială ”Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti, după finalizarea programului de cursuri obligatorii pe care participanţii trebuie să îl urmeze. În cadrul acestor activităţi au fost implicaţi 145 de elevi, provenind dintr-o comunitate marginalizată, dintre care 82 de elevi învăţământ primar, 47 de elevi învăţământ gimnazial şi 16 elevi învăţământ liceal. 

 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE REMEDIALE DE TIP A DOUA ŞANSĂ. 
Programul de tip a doua şansă are ca scop sprijinirea grupului ţintă în demersurile de reintegrare în sistemul educaţional, oferindu-le acestora posibilitatea continuării învăţământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă activităţile personale sau profesionale în care sunt implicaţi. Activitatea a fost demarată în data de 16.10.2018 de Şcoala Gimnazială ”Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti. În vederea implementării programului remedial, au fost efectuate ore de activităţi educative remediale de tip a doua şansă pentru 15 persoane incluse în grupul ţintă.

 

SPRIJIN PENTRU ACCESUL ŞI/SAU MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII.

Selectarea, recrutarea şi menţinerea grupului ţintă - la nivelul comunităţii Jiblea Veche au fost identificate următoarele categorii de grupuri ţintă (persoane neocupate profesional) ce se află în risc de sărăcie şi excluziune socială care vor beneficia de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă: şomeri înregistraţi/neînregistraţi, persoane casnice, persoane care nu au lucrat niciodată, apte pentru încadrarea pe piaţa muncii.

În vederea implementării activităţii, au fost purtate discuţii cu diferiţi angajatori în vederea identificării cerinţelor de pe piaţa muncii în oraşul Călimăneşti şi în localităţile din apropiere. 

În cadrul obiectivului privind accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor neocupate profesional sau care lucrează în gospodărie proprie au urmat cursurile de formare profesională pentru meseria de ospătar,  o primă grupă de cursanţi,  formată din 18 persoane, cu durata de 720 ore, incluzând atât pregătirea teoretică cât şi practică. Examenul final a avut loc în data de 31.05.2019, cu un grad de promovabilitate de 100%. Cursanţii au primit la finalul cursului o subvenţie de aproximativ 3600 lei, condiţionata de participarea la cursuri şi de absolvirea examenului.

O nouă grupă, formată din 25 de persoane neocupate profesional, a început cursurile de formare profesională continuă pentru meseria de bucătar.

Meseriile pentru  care se organizează cursuri de formare profesională sunt în concordanţă cu necesităţile de pe piaţa forţei de muncă, identificate în urma chestionarelor întocmite de angajatorii locali. 

 

SUSŢINEREA ANTREPRENORIATULUI ŞI OCUPĂRII PE CONT PROPRIU ÎN CADRUL COMUNITĂŢII.

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională pentru viitorii antreprenori are ca principal scop dezvoltarea personală, deprinderea de tehnici de negociere şi de comunicare în mediul de afaceri pentru persoanele participante la programul de antreprenoriat.

Furnizarea programului de formare antreprenorială urmăreşte dezvoltarea a trei competenţe de bază necesare oricărui viitor antreprenor: competenţe antreprenoriale, competenţe IT, competenţe de Limba engleză. Au fost furnizate programe de formare antreprenorială pentru două grupe de cursanţi (29 de persoane incluse în grupul ţintă).

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate în vederea susţinerii antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu, până la sfârşitul lunii mai 2019, 42 de persoane din comunitatea Jiblea Veche au fost implicate în activităţi de consiliere în vederea dezvoltării personale şi deprinderea de tehnici de negociere şi comunicare în mediul de afaceri, precum şi în activităţi de formare profesională pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale, comunicare în limba engleză şi IT. Au fost organizate examene pentru certificarea competenţelor dobândite.

Au fost publicate pe website-ul beneficiarului (www.primaria-calimanesti.ro) si pe website-ul proiectului (www.sistemcalimanesti.info) metodologia de evaluare şi selecţie a planurilor de afaceri precum şi calendarele de desfăşurare a concursurilor de evaluare şi selecţie a planurilor de afaceri pentru grupele 1 şi 2 de cursanţi. În cadrul celor două concursuri vor fi selectate şi subvenţionate un număr de 6 planuri de afaceri. Subvenţiile acordate vor fi de maxim 110.000 RON pentru fiecare plan de afacere.

 

SUSŢINEREA DEZVOLTĂRII/FURNIZĂRII DE SERVICII SOCIO – MEDICALE.
Servicii sociale - Responsabilul de activităţi socio-medicale şi asistentul social au efectuat deplasări în comunitate în vederea documentării privind starea economică, medicală şi socială a potenţialilor membri ai grupului ţintă şi au fost strânse documentele care stau la baza anchetelor sociale. Au fost realizate peste 300 de anchete sociale în Jiblea Veche.

Servicii medicale – Primăria oraşului Călimăneşti a înfiinţat două noi servicii medicale în comunitatea Jiblea Veche – Calimăneşti. Acestea constau într-un cabinet medical dotat cu aparatură modernă de investigare, cu personal de specialitate şi o echipă medicală mobilă pentru deplasarea la urgenţele medicale înregistrate în comunitate.

 

ACTIVITĂŢI DE IMBUNATĂŢIRE A CONDIŢIILOR DE LOCUIT.

În cadrul proiectului vor fi sprijinite aproximativ 100 de gospodării în vederea creşterii condiţiilor de locuit. Până în prezent au fost evaluate peste 60 de case.

 

COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA MULTICULTURALISMULUI.
Desfăşurarea de acţiuni de implicare activă/voluntariat. Responsabilul cu acţiunea de implicare activă şi voluntariat, împreună cu membrii grupului de iniţiativă, urmăresc implicarea comunităţii în acţiuni de voluntariat, în vederea identificării şi soluţionării problemelor acesteia. Au fost organizate două evenimente “world café” şi “biblioteca vie”, întâlniri cu grupul de iniţiativă locală în vederea pregătirii unei acţiuni de voluntariat care s-a desfăşurat în luna decembrie 2019.

 

În data de 06.01.2020 s-a reluat furnizarea serviciilor de consiliere, orientare, asistenţă educaţională, antreprenoriat şi formare profesională. Începând cu 13.01.2020, în vederea creşterii participării la educaţie, 180 de membri ai grupului ţintă al proiectului – elevi şi preşcolari - au fost incluşi în activităţi after-school.

În funcţie de vârsta şi nivelul educaţional al beneficiarilor, activităţile de consiliere vizează dezvoltarea următoarelor competenţe: abilităţi intelectuale şi socio-emoţionale pentru preşcolari şi elevi din învăţământul primar prin activităţi din domeniile dezvoltării personale, rezolvarea de probleme, luarea de decizii şi orientare şcolară/vocaţională.

Competenţa de management a creativităţii în dezvoltarea carierei profesionale pentru elevii de gimnaziu şi liceu prin abordarea de teme, precum: tehnici de comunicare creativă în carieră, construirea creativă a echipelor, stimularea creativităţii în echipă, tehnici creative de adaptare eficientă la o echipă/mediu, rolul emoţiilor în stimularea creativităţii şi conştientizarea evoluţiei în dezvoltarea potenţialului creativ.

Din data de 27.01.2020 s-a extins proiectul de la Jiblea Veche şi la celelalte localităţi componente:  Călimăneşti, Căciulata, Păuşa, Seaca şi Jiblea Nouă.

Lucrările de reabilitare a Şcolii Gimnaziale Jiblea Veche Călimăneşti au început de anul trecut prin implementarea de către Primăria oraşului Călimăneşti a proiectului cu finanţare europeană „Creşterea eficienţei energetice în clădirea
Şcolii Gimnaziale Jiblea Veche – Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor; Operaţiunea B – clădiri publice.

Valoarea totală a proiectului este de 3.125.269,50 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 2.642. 248, 70 lei din FEDR, 404.108,61 lei din Bugetul Naţional şi 62.170,57 lei contribuţie proprie a administraţiei oraşului Călimăneşti.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: creşterea eficienţei energetice prin izolarea termică a clădirii Şcolii Gimnaziale Jiblea Veche – Călimăneşti, având ca scop reducerea costurilor aferente întreţinerii clădirii din punct de vedere al eficienţei energetice precum şi oferirea unui confort hidrotermic optim desfăşurării activităţii aferenta destinaţiei clădirii.

Prin implementarea proiectului se urmăreşte: îmbunătăţirea capacităţii de izolare termică a pereţilor exteriori ai clădirii; eliminarea problemelor legate de gradul avansat de degradare al acoperişului şi a tâmplăriei exterioare şi interioare; îmbunătăţirea confortului termic în interiorul clădirii; îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii. De asemenea, vor fi reabilitate şi modernizate instalaţiile pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, sistemele de ventilare şi climatizare, sistemele de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sistemele de răcire pasivă.

Proiectul urmăreşte utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;  implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior); înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.

După ce în anul 2018 a fost inaugurată, la Călimăneşti, Grădiniţa cu Program Normal, o investiţie cu fonduri de la Guvernul României, prin Ministerul Educaţiei şi cu o contribuţie din fonduri locale de aproximativ 5 miliarde de lei, în acest an, o altă grădiniţă îşi va deschide porţile complet reabilitată, graţie unui proiect implementat cu fonduri europene.

Proiectul ”Creşterea eficienţei energetice în clădirea Grădiniţei cu program prelungit - Călimăneşti” este finanţat prin Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1.B din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Scopul acestui proiect îl reprezintă creşterea eficientei energetice prin izolarea termică a clădirii Grădiniţei cu program prelungit – Călimăneşti.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea costurilor aferente întreţinerii clădirii din punct de vedere al eficienţei energetice, precum şi oferirea unui confort hidrotermic optim desfăşurării activităţii aferentă destinaţiei clădirii.

S-a propus înlocuirea totală a instalaţiilor sanitare şi termice existente de la construirea grădiniţei, atât a distribuţiei şi a corpurilor de încălzire, a obiectelor sanitare. Dimensionarea acestora va ţine seama de destinaţia imobilului precum şi de noile condiţii tehnice (pereţi exteriori termoizolaţi, înlocuire tâmplărie).

Deoarece în prezent grădiniţa nu beneficiază de agent termic care să asigure condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor pe tot parcursul zilei, este necesar să se intervină şi pe racordul termic existent ce alimentează imobilul de la reţeaua termică exterioară a punctului termic de zonă. Se va monta o pompă pentru asigurarea atât a debitului de agent termic cât şi presiunea necesară funcţionării instalaţiei termice interioare. Aceasta se va monta în subsolul grădiniţei unde există spaţiu suficient. Tot în subsol se vor monta şi boilerul de apă caldă de 300 l şi componentele tehnice ale chitului ce cuprinde pompele, conducte, armăturile, ce leagă panourile solare cu instalaţia interioară termică şi sanitară a imobilului etc.

Va fi înlocuită instalaţia de distribuţie a apei reci şi a colectoarelor de canalizare menajeră din subsol. Se vor înlocui corpurile de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, în toate spaţiile aferente clădirii. Se vor înlocui circuitele electrice, dozele, prizele, întrerupătoarele în holurile şi casa scării a clădirii.

Valoarea totală a proiectului este de 1.375.673, 82 lei.

O nouă zonă verde a fost creată în oraşul Călimăneşti. Poiana lui Căliman face legătura dintre Călimăneşti şi Căciulata. Un teren degradat va fi redat, astfel, staţiunii Călimăneşti-Căciulata ca un punct de atracţie şi relaxare.

Proiectul ”Construire – reabilitare zonă verde Poiana lui Căliman, Călimăneşti, judeţul Vâlcea” este realizat cu fonduri europene, finanţat prin Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.2 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Denumirea zonei face legătura cu un conducător de obşte din secolul V, Căliman, care-şi păştea animalele pe această poiană şi care a observat că ele nu se mai îmbolnăvesc de boala picioarelor, cunoscută în acea perioadă.

Ideea implementării acestui proiect a plecat de la legenda conform căreia: „Un cioban s-a spovedit călugărilor Mânăstirii Cozia, afirmând că s-a vindecat de <<metehnele trupului>> scăldându-se într-un lac din <<câmpul lui Căliman>> şi crede că acest lac are <<puteri cereşti din moment ce el nu mai are dureri de spate, iar oile rănite s-au vindecat>>. Călugării au verificat mărturia ciobanului şi au găsit chiar în jurul mănăstirii izvoare de unde <<cură piatra pucioasă>>. Însuşi ctitorul Mănăstirii Cozia domnitorul Mircea cel Bătrân a venit şi s-a tratat aici la bătrâneţe. Mai târziu a venit spre vindecare şi urmaşul său Matei Basarab”.

Prin proiectul „Poiana lui Căliman”, administraţia locală a oraşului Călimăneşti a dorit să creeze material această legendă prin statui la mărime naturală a unor cai care trec printr-o apă, apa respectivă fiind reprezentată de o cascadă. Proiectul este în derulare şi va fi finalizat în acest an.

Noul parc se întinde pe o suprafaţă de 4.150 mp şi are numeroase specii de arbori şi arbuşti, adaptate condiţiilor climatice locale. Locuitorii oraşului, dar şi turiştii se vor bucura de o zonă de relaxare, un loc de joacă pentru copii, de un foişor dotat cu bănci şi mese de şah, alei pavate şi un sistem de iluminat fiabil şi eficient energetic în interiorul zonei.

Atracţia noului parc vor fi desigur cei 7 cai, sculpturi de gradină în mărime naturală. Întreţinerea spaţiului verde nou creat se va face printr-un sistem de irigaţii modern.

Valoarea totală a proiectului este de 4.153.788,94 lei.

Un nou Proiect Erasmus plus a fost lansat luni, 10 februarie 2020, la Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” din oraşul Călimăneşti o dată cu sosirea reprezentanţilor şcolilor partenere din Letonia, Turcia, Portugalia şi Ungaria. Obiectivul principal al proiectului este sprijinirea cadrelor didactice în adoptarea de practici colaborative şi inovatoare, consolidarea leadershipului în educaţie şi încurajarea gândirii critice, în special prin predarea ştiinţei în contextul mediului. În aceeaşi zi, delegaţiile din Letonia, Turcia, Portugalia şi Ungaria s-au întâlnit cu primarul oraşului Călimăneşti, domnul dr. Florinel Constantinescu. Edilul şef le-a vorbit oaspeţilor despre importantele resurse naturale de care dispune oraşul-staţiune Călimăneşti.

Ora 10.00: Slujbă religioasă și depunere de coroane la Monumentul Eroilor din Jiblea Veche;

Ora 10.45: Plecare din fața Primăriei spre Parcul Central Călimănești;

Ora 11.00 Parcul Central

- Fanfara Gabriel Chaborschi a Palatului Copiilor din Râmnicu Vâlcea;

- Spectacol susținut de elevi ai Școlii Gimnaziale “Șerban Vodă Cantacuzino” și ai Liceului Tehnologic de Turism Călimănești;

- Ansamblul Folcloric “Doina Oltului” Călimănești

Ora 12.30: Parcul Central

Spectacol de muzică populară

- Călușarii Slatinei

- Maria Ghinea

- Cristina Udrea

- Jan Oprișor și Trupa

Pagina 10 din 11