Balaci Teodora Izabela

        

DENUMIRE CONTRACT : Proiectare şi Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiții: "Refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, peste Valea Roștii (Caldarilor), in punct Iditoiu,CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA”.

 

VALOARE ESTIMATA : 411.340,95 lei fără TVA

 

TIPUL DE CONTRACT: Contract de lucrări

 

TIP ANUNȚ: Achiziții directe

 

MONEDA: RON

 

TERMENUL LIMITĂ DE PRIMIRE A OFERTELOR: 27.03.2020, ora 16:00

 

DESCRIERE CONTRACT:

 

  1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND INVESTIŢIA
  2. a) Denumirea obiectivului de investiţii: “Refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, peste Valea Roștii (Caldarilor), in punct Iditoiu, CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA"
  3. b) Amplasamentul investiţiei:U.A.T. ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
  4. c) Titularul investiţiei: U.A.T. ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
  5. d) Beneficiarul investiţiei: U.A.T. ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
  6. OBIECTUL CONTRACTULUI

        Autoritatea contractantă, U.A.T.ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI doreşte să atribuie un contract tip „build-design” de servicii pentru Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, DTAC şi Documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor pentru realizarea obiectivului, asistenţa tehnică din partea proiectantului pe perioada de implementare a obiectivului şi Execuţia propriu-zisă a lucrărilor la obiectivul de investiţie, obiectiv ce cuprinde următoarele etape:

Etapa I: Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, DTAC şi Documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, pentru realizarea şi finalizarea obiectivului de investiţie.

Etapa II: Asistenţa tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţie.

Etapa III: Execuţia propriu-zisă a lucrărilor la obiectivul de investiţie.

CPV principal: 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri;

CPV secundar: 71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor.

 

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT: Contractul va fi încheiat în conformitate  cu cerintele din  documentatia de atribuire atasata si oferta stabilită câștigătoare.

 

CONDITII DE PARTICIPARE: Oferta va fi intocmita conform documentatiei de atribuire atasate si se va depune la registratura Pimariei Orasului Călimănești,in plic siglilat si ștampilat  , insotit de scrisoare de inaintare, până la data  si ora  stabilite in prezentul anunt .

ADRESA LA CARE SE TRANSMIT OFERTELE: Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea.

 

LOCUL DE DESCHIDERE A OFERTELOR:Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea.

 

PERIOADA DE TIMP ÎN CARE OFERTANTUL TREBUIE SĂ ÎȘI MENȚINĂ OFERTA VALABILĂ: 90 de zile

 

SURSA DE FINANȚARE: fonduri asigurate prin Hotărârea nr.698/2019 privind alocarea unei sume  din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale afectate de  calamitățiile naturale.

 

LIMBA DE LUCRU : limba română.

 

Se vor transmite comunicări tuturor ofertantiilor participanti  cu privire la rezultatul evaluării .

Ofertantul declarat castigator va fi invitat sa publice valoarea propunerii financiare în catalogul electronic SICAP, in vederea realizării achizitiei.

 

CRITERII DE ATRIBUIRE: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

 

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Caietul de Sarcini, modelele de formulare, modelul de contract si expertiza tehnică  pot fi descarcate și de pe site-ul www.e-licitatie.ro, SICAP, secțiunea Publicitate –Anunțuri.

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro , secţiunea Anunţuri – Achiziţii .

Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atasate la Anuntul aferent lansării achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. secţiunea Anunţuri – Achiziţii. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoana de contact Nemeş Ilie.

 

TERMENUL LIMITA PÂNĂ LA CARE SE POT SOLICITA CLARIFICĂRI LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE : 25.03.2020.

 

DATA PÂNĂ CÂND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ VA RĂSPUNDE LA CLARIFICARI: 26.03.2020, ora 16:00.

Contestațiile privind procedura se soluționează potrivit Legii nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizare și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor , adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro .

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI – JUDEŢUL VÂLCEA

STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.380

TEL. 0250/750080, FAX 0250/750082

Email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 5605 din 16.03.2020            

               

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

 

privind Procedura  Simplificată Proprie : Lot 3 - „Cursuri de formare profesionala - Solicitant”, în cadrul Proiectului „SISTEM Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti, cod SMIS 114614- tehnician in hotelarie”

 

 

                      Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect :  Lot 3 - „Cursuri de formare profesionala - Solicitant”, în cadrul Proiectului „SISTEM Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti, cod SMIS 114614- tehnician in hotelarie”.

                      Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC D.BC. S.R.L , având prețul ofertat de 1749 lei fără TVA/cursant.

 

 

 

 

 

                                                                                                     ANUNȚ DE PARTICIPARE

                                               la Procedura Proprie Simplificată pentru achiziționarea de servicii sociale și alte servicii specifice

 

 

 

Oraşul Călimăneşti prin Primaria orasului Calimanesti cu sediul în localitatea Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,web: www.primaria-calimanesti.ro, lanseaza procedura in vederea achizitionarii  LOT 3 – Cursuri de formare profesională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”.

 Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională;

 Locul de prestare a serviciilor: locație pusă la dispoziție de beneficiar;

 Valoare estimata fără TVA: 1.800,00 lei/cursant;

 Tipul de contract: Contract de servicii;

 Sursa de finanțare: Bugetul proiectului POCU/138/4/1/114614:(Fondul Social European-85%, Bugetul National - 13%, Cofinantare Proprie - 2%);

 Termenul limită de primire a ofertelor: 06.03.2020, ora 16:00;

 Termenul limita până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire este inclusiv data de 02.03.2020, ora 15:00;

Data până când autoritatea contractantă va răspunde la clarificari: 05.03.2020, ora 16:00

 Adresa la care se transmit ofertele: Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Locul de deschidere a ofertelor: : Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea.

 

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Condiţii de participare:

Prestatorul va asigura experți formatori care vor susține sesiunile de instruire dovedind prin documente calificarea și experiența de experți formatori pentru desfășurarea în bune condiții a sesiunilor de instruire.

Cerințele minime pe care fiecare formator va trebui să le îndeplinească sunt următoarele:

- Absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de Statul Român;

- Certificat/diplomă de formator acreditat ANC;

- Experiență în calitate de formator (minim 3 cursuri de instruire susținute);

  Odata cu depunerea ofertelor se vor prezenta si următoarele documente:

             - Declaraţie privind eligibilitatea – completare şi prezentare formular A. Încadrarea în situația prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016  atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica

 

            - Declaraţie privind evitarea conflictului de interese – completare şi prezentare formular B. Încadrarea în situațiile prevazute la art. 59 și 60 din Legea 98/2016  atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica .

 

            - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016 – completare și prezentare formular C. Încadrarea în situația prevazuta la art. 165 și 167 din Legea 98/2016  atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica .

 

            - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII OFERTEI);

 

            - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII OFERTEI);

 

            - Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ORC. Ofertantul va prezenta, Certificatul constatator (în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea – conform cu originalul) emis de Oficiul Registrului Comerțului. 

 

            - Copie conform cu originalul a certificatului de înmatriculare (CUI)

            

            -lista cu experienta similara in ultimii 3 ani

            Persoanele implicate în procesul de instruire (formatorii), trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Instrucțiunea A.N.C. nr. 5577/20.05.2016 cu privire la nivelul de calificare al persoanelor cu atribuții de pregătire  teoretică și practică din formarea profesională a adulților.

            -lista formatorilor insotita de :

 

            - Curriculum Vitae în format Europass datat și semnat de formator.

             -certificat formator/instructor formare

             -acte studii in pregătirea de specialitate 

             -acord de disponibilitate

Pentru demonstrarea cerințelor și a experienței, se vor prezenta documente justificative (CV-uri, diplome, certificate, recomandări, copii contracte etc.).

 ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE DE PREZENTARE A OFERTEI

 Conținutul propunerii tehnice

Ofertantul va descrie în detaliu modul de îndeplinire a cerințelor de realizare a sesiunii de instruire. Metodologia de prestare a serviciilor constituie propunerea tehnică și prezintă strategia propusă de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini. Metodologia trebuie să cuprindă minimum următoarele informaţii:

descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor, precum și a riscurilor aferente implementării contractului;

descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape/stadii considerate ca esenţiale, a rezultatelor şi efectelor aşteptate şi estimate ale fiecărei activităţi, precum și a riscurilor specifice fiecărei activităţi;

descrierea contribuţiei ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, cunoştinţe etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor asumate şi obţinerea rezultatelor;

în cazul în care oferta este depusă de o asociere, se impune o descriere a implicării fiecărui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare între asociaţi în vederea executării contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor şi responsabilităţilor individuale în prestarea serviciilor;

descrierea oricăror aranjamente de subcontractare a unei părţi a serviciilor solicitate, a interacţiunii dintre ofertant şi subcontractor/i, precum şi o descriere detaliată a serviciilor ce vor fi subcontractate.

 Ofertantul are obligația să respecte toate cerințele prezentate în caietul de sarcini și să dezvolte într-o manieră proprie și originală punctele prezentate. Neregăsirea cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, presupune declararea ofertei ca fiind neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu cerințele minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini. De asemenea, propunerea tehnică trebuie să reflecte cu exactitate modul în care Ofertantul înțelege să îndeplinească în integralitatea lor, cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. 

 Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi prezentată în lei, atât în sumă globală, cu evidențierea separată pe fiecare tip de cheltuială, cu evidențierea unităților de măsură și a valorilor unitare, conform tabelului:

 

Detaliere serviciu

Grupă

Preț unitar/cursant fără TVA

-lei-

Tehnician în hotelărie  – Grupă de bază din COR 4222, cod nomenclator 4222.3.1 (nivel calificare 3, conform Ordinului 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare)

minim 20     persoane

1080 ore

 

 

 

 Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și trebuie să fie semnată și ștampilată pe fiecare pagină, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Oferta care este transmisă la o altă adresă a autorității contractante, decât cea stabilită de către aceasta sau după expirarea datei-limită pentru depunere, va fi respinsă.

Limba de lucru este limba română.

Ofertele care nu vor respecta condiţiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi eliminate din competiţie.

 Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care, în mod obligatoriu, vor fi îndeplinite de orice ofertă depusă pentru a fi considerată acceptabilă. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Orice ofertă prezentată, care conține elemente suplimentare față de cele solicitate prin Caietul de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi respinse.

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent lansarii achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Contestațiile privind procedura se soluționează potrivit Legii nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizare și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Nistor Simina.