Compartiment Asistenta Sociala

Cererea privind eliberarea unei anchete sociale - tip grilă prevăzută de legislaţia în vigoare, necesară la întocmirea dosarului de internare într-un centru rezidenţial sau unitate de asistenţă medico-socială, întocmită direct de către persoana în cauză - cerere formular sau de către reprezentantul său legal; Acte necesare internării într-un centru de îngrijire şi asistenţă socială (reprezentant legal):   Acte stare civilă (buletin identitate/carte identitate, certificat naştere, căsătorie sau deces, soţ/soţie, după caz) pentru persoana cu handicap şi reprezentant legal. Acte doveditoare privind veniturile realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale/speciale, adeverinţă de salariat (pentru persoana cu handicap şi reprezentant legal). Dispoziţie/Hotărâre judecătorească de instituire curatelă/tutelă (în cazul persoanelor fără discernământ). Grilă evaluare medicală completată de medicul de familie sau medicul specialist curant. Carnet asigurări de sănătate (în cazul în care există). Certificat de încadrare în grad de handicap vizat de DGASPC. Acte necesare internării într-un centru de…

Curatela si tutela

Scris de:  |  Duminică, 17 Martie 2019  |  Publicat în Compartiment Asistenta Sociala
Părinţii au îndatorirea de a administra cu bună-credinţă bunurile copilului, precum şi de a-l reprezenta/asista pe minor în actele juridice. Dacă aceste acte sunt însă acte de dispoziţie (participare la dezbatere succesorală, vânzare-cumpărare, acceptare donaţie etc.), părinţii au nevoie şi de autorizarea autorităţii tutelare de la domiciliul minorului. În acest caz, notarul public sau părintele interesat solicită emiterea, de către Primar, a unei dispoziţii prin care minorul în cauză să fie autorizat să încheie actul juridic respectiv. Lista cu documentele ce trebuie prezentate: copii acte identitate minor şi părinţi copie certificat deces (în cazul dezbaterii succesorale) actul de proprietate asupra imobilului care urmează să fie dobândit / înstrăinat copie act identitate curator special adeverinţă medic de familie pentru curatorul special sau pentru părintele care va reprezenta / asista minorul (din care să rezulte că nu este în evidenţă cu boli neuropsihice) declaraţia – dată în faţa funcţionarului DPS – a…

Tichete sociale pentru gradinita

Scris de:  |  Duminică, 17 Martie 2019  |  Publicat în Compartiment Asistenta Sociala
Începând cu data de 01.03.2016 a fost demarată campania de acordare a stimulentului educţional sub forma tichetelor pentru grădiniţă în valoare de 50 lei/lună, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi HG nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015; Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:                                                                                                                                                    a) copilul este inscris intr-o unitate de…

Pagina 2 din 2