Administrator

             Încheiat astăzi 29 august 2014 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Călimăneşti, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 520/22.08.2014, în conformitate cu prevederile art.39, alin. (1) şi (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care participă: domnul primar Dr.Florinel Constantinescu, domnişoara secretar Oana Maria Dârnescu, precum şi 13 consilieri locali din cei 15 consilieri locali în funcţie.

               Se dă cuvântul domnișoarei secretar Oana Maria Dârnescu pentru a anunţa prezenţa consilierilor locali la şedinţă, lipsind domnul Cheran Eugen Claudiu şi domnul consilier Nistor Petre Tiberiu şi a supune votului procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 31.07.2014 (se aprobă în unanimitate).

             În continuare, domnul primar dă citire ordinii de zi, care cuprinde următoarele puncte:

 1. 1.Raport şi proiect de hotărâre aprobareaStrategiei de Dezvoltare locală 2014-2020 a oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti –               Dr. Florinel Constantinescu.
  1. 2.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului Oraşului Călimăneşti pe anul 2013 precum şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate şi uzate fizic şi moral - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. 3.Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  3. 4.Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al oraşului Călimăneşti pe anul 2014 a unui sprijin financiar pentru editarea în limba engleză a unor cărţi de astronomie şi astrofizică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. 5.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. 6.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari/locatari din oraşul Călimăneşti şi Metodologia de exercitare a controlului de către compartimentul specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. 7.Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, respectiv septembrie, octombrie, noiembrie.
 5. 8. Raport anual de activitate pentru exerciţiul financiar 2013 al societăţii CĂLIMĂNEŞTI SERV SRL
  1. 9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

                Preşedintele de şedinţă supune aprobării ordinea de zi, care se votează cu majoritate simplă.

              Setrece la punctul 1 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre aprobareaStrategiei de Dezvoltare locală 2014-2020 a oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

              Prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 a oraşului Călimăneşti care va constitui documentul cadru pe termen mediu şi lung pentru stabilirea planului de acţiune locală pentru dezvoltare durabilă, a domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea portofoliului local de proiecte ce vor avea în vedere direcţiile perioadei 2014-2020 de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene.

               Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

              Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

           Setrece la punctul 2 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului Oraşului Călimăneşti pe anul 2013 precum şi aprobarea casării - declasării bunurilor degradate şi uzate fizic şi moral - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

     Prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului oraşului Călimăneşti pe anul 2013;

-         trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor propuse la casare şi declasare, în valoare totală de 8.725,17 lei, în vederea dezafectării acestora;

-         casarea şi declasarea bunurilor aflate în patrimoniul privat al oraşului Călimăneşti, unităţilor subordonate şi unităţilor de învăţământ, în valoare totală de 137.199,25 lei;

-         numirea unui consilier local care să facă parte din comisia de casare ce va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;

I. INVENTARIERE BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2013:

 1. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public în administrare proprie (clădiri, terenuri, construcţii speciale, instalaţii tehnologice)

 

Denumire

FAPTIC

Terenuri

66.014.022,08

Cladiri

2.103.135,00

Alte mijloace fixe

3.931.998,86

TOTAL:

72.049.155,94

 1. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public date în administrare sau folosinţă prin contracte de concesiune sau închiriere ori cu titlu gratuit (clădiri, construcţii, instalaţii tehnologice, terenuri):

Denumire

FAPTIC

Terenuri

0

Cladiri

0

Alte mijloace fixe

256.659,00

TOTAL:

256.659,00

 1. Bunuri concesionate operatorilor de servicii publice, astfel:

Denumire

FAPTIC

CET GOVORA SA

2.085.836,50

Terenuri

637.900,00

Cladiri

469.445,00

Alte mijloace fixe

978.491,50

APAVIL SA

14.805.868,00

Terenuri

8.241.048,00

Cladiri

2.007.877,00

Alte mijloace fixe

4,556,943,00

CĂLIMĂNEŞTI SERV   SRL

92.003,51

Terenuri

     803,51

Cladiri

91.200,00

Alte mijloace fixe

0

 1. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public date în administrare unităţilor de învăţământ:

       

Denumire

FAPTIC

Terenuri

5.016.200,00

Cladiri

10.235.700,00

TOTAL:

15.251.900,00

II. INVENTARIERE BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE ŞI OBIECTELOR DE INVENTAR DIN DOMENIUL PRIVAT AL ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2013:

 1. Mijloace fixe: clădiri, terenuri, instalaţii tehnice, echipamente, mobilier şi aparatură birotică:

Denumire

FAPTIC

Terenuri

-

Clădiri (inclusiv fond locativ )

1.023.181,60

Autoturisme

36.386,62

Alte mijloace fixe

150.577,96

Fond carte

114.412,00

Tablouri

-

Totodată s-au inventariat: un imobil str. Gării – locuință socială, terenuri - 20 de poziţii fără a fi specificată valoarea de inventar, autoturisme - 10 poziţii fără a fi specificată valoarea de inventar şi tablouri – 157 poziţii fără valoare de inventar.

 1. Obiecte de inventar:

Denumire

FAPTIC

Obiecte de inventar

313.396,15

De asemenea s-au inventariat 146 de poziţii reprezentând obiecte de inventar, pentru care nu a fost specificată valoarea de inventar.

 1. Bunuri date în folosinţă la SC CĂLIMĂNEŞTI SERV SRL:

Denumire

FAPTIC

Obiecte de inventar

4.926,80

        

III. INVENTARIEREA INVESTIŢIILOR ÎN CURS ŞI A CELOR FINALIZATE PENTRU CARE NU S-AU ÎNTOCMIT PROCESE VERBALE DE RECEPŢIE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII CA MIJLOACE FIXE, PRECUM ŞI A LUCRĂRILOR DE REPARAŢII ŞI MODERNIZĂRI CONTRACTATE, ÎNCEPUTE ŞI NEFINALIZATE, LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013:

           Comisia a inventariat investiţii în curs şi investiţii finalizate pentru care nu s-au întocmit procese verbale de recepţie în valoare totală de 12.831.615,06 lei. Faţă de evidenţa scriptică, s-a constat o diferenţă de 130.752,08 lei reprezentând sumă eronat înregistrată.

IV. INVENTARIEREA LICENŢELOR SOFT ŞI A BUNURILOR APARŢINÂND TERŢILOR, FOLOSITE DE PRIMĂRIE PE BAZĂ DE CONTRACTE (leasing, închiriere, custodie sau alte forme legale), LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2013:

Denumire

FAPTIC

Licenţe soft si programe informatice

34.918,13

Bunuri aparţinând terţilor, folosite pe bază de contract de leasing

714,12

Bunuri aparţinând terţilor - blocuri   ANL

1.263.116

V. INVENTARIEREA BUNURILOR MATERIALE DE NATURA STOCURILOR – GESTIUNEA PROPRIE (materiale, carburanţi, obiecte de inventar în magazie, alte valori, formulare cu regim special) LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2013:

Denumire

SCRIPTIC

Materiale curăţenie

460,69

Furnituri birou

10.343,59

Ob.de inventar în depozit

0

Formulare cu regim special

445,24

Alte valori (BCF)

9.750,00

Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi soldurile faptice.

 

VI. INVENTARIERE DISPONIBILITĂŢI ÎN CONTURI BANCARE ŞI DE TREZORERIE (RON ŞI VALUTĂ), CREANŢE ŞI DATORII:

1. Inventariere disponibilităţi în conturi bancare şi de trezorerie (în lei şi valută), la data de 31 decembrie 2013.

       Nu s-au constatat diferenţe între soldurile conturilor din balanţa contabilă la data de 31 decembrie 2013 şi extrasele de cont la aceeaşi dată, eliberate de către Trezoreria Vâlcea şi băncile comerciale la care Oraşul Călimăneşti deţine conturi curente.

      2. Inventariere titluri de participare, la data de 31 decembrie 2013

              Oraşul Călimăneşti deţine titluri de participare la 3 (trei) societăţi comerciale în valoare de 50.210 lei şi a participat la constituirea patrimoniului iniţial pentru 3 (trei) asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi respectiv un club sportiv cu suma de  2.150 lei.

              Nu s-au constatat diferenţe între soldurile din balanţa contabilă şi soldurile faptice.

3. Inventariere creanţe provenind din concesiuni, contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, contracte de asociere în participaţiune, la data de 31 decembrie 2013:

Denumire

SCRIPTIC

Creanţe din contracte concesiune persoane juridice

18.926

Creante din contracte de prestări servicii SVSU

9.900

Creanţe din contracte concesiune persoane fizice

370

Creanţe din contracte garaje

1.569

Creanţe din contracte chirii locuinţe

8.770

Creanţe din contracte locuinţe cu plata în rate

159

Pentru creanţele a căror valoare depăşeşte 1.000 lei au fost trimise ” Extrase de cont” cu menţiunea “confirmare de primire”.

S-au inventariat creanţe din contracte concesiune încheiate cu persoane juridice aflate în insolvenţă în sumă de 119.622 lei.

4. Inventarierea creanţelor din impozite şi taxe locale, în structura clasificaţiei bugetare a veniturilor, tipuri de plătitori (persoane fizice şi juridice) şi natura obligaţiilor (de bază sau accesorii), la data de 31 decembrie 2013.

S-au întocmit liste separate pentru:

-         persoane fizice pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 300 lei;

-         persoane juridice pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei;

-         persoane fizice insolvabile şi persoane juridice aflate în faliment, sold final la data de 31 decembrie 2013, 278.503 lei.

         Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi soldurile faptice.

         5. Inventarierea datoriilor şi obligaţiilor faţă de terţi la data de 31 decembrie 2013.

S-au inventariat toate datoriile şi obligaţiile Oraşului Călimăneşti la data de  31 decembrie 2013 şi s-a constat :

-  credite                                                                     4.030.182,59 lei

-  dobânzi                                                                   3.817.314,95 lei

-  furnizori                                                                  847.217,74 lei

-  datorii salarii, buget stat şi asigurări sociale              172.710,00 lei

-  creditori diverşi                                                            28.417,38 lei

   Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi soldurile faptice.

VII. INVENTARIERE CONTRACTE DE VÂNZARE BUNURI CU PLATA ÎN RATE, DE CONCESIUNE ŞI ÎNCHIRIERE, LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013:

         În urma inventarierii s-au constatat următoarele:

-   contracte de concesiune persoane fizice = 16 contracte;

-       contracte de concesiune persoane juridice = 38 contracte;

-       contracte de concesiune persoane juridice insolvenţă = 4 contracte;

-       contracte de vânzare locuinţe cu plata în rate = 15 contracte ;

-       contracte de închiriere locuinţe fond locativ de stat = 15 contracte.

VIII.     Bunuri aflate în patrimoniul unitaţilor de învăţâmânt

         Pentru bunurile din patrimoniul unităţilor subordonate şi unităţilor de învăţământ, în baza Dispoziţiei primarului nr.677/29.11.2013, acestea şi-au constituit comisii proprii de inventariere care au constatat următoarele :

Denumire

FAPTIC

Mijloace fixe

621.889,71

Obiecte de inventar

1.178.365,07

Materiale

34.682,12

        

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         îşi exprimă nemulţumirea faţă de Lista de inventariere primită în cadrul şedinţelor de comisii cu privire la Tablourile de la Tabăra Internaţională de Pictură, deoarece lipsesc semnăturile şi ştampilele (domnul primar face precizarea că se propune un inventar făcut la faţa locului, fiind un inventar faptic şi cei din executiv trebuie să verifice în acest sens deoarece aceste tablouri nu au fost inventariate din anul 2008 până în prezent);

         Domnul consilier Emil Popa:

-         face precizarea că o parte din tablouri în număr de 37 sunt la Şcoala Şerban Vodă Cantacuzino şi că au fost luate de la Casa de Cultură deoarece erau păstrate în spaţii neadecvate, rămând tablouri acolo păstrate tot în condiţii neadecvate, ele ar trebui puse în locuri publice.

             Se fac propuneri pentru alegerea unui consilier local în comisia de casare, domnul consilier Marius Gavrilă îl propune pe domnul consilier Emil Popa, propunerea fiind aprobată în unanimitate.

              Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 3 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

     Prin acest proiect de hotărâre se propune rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2014 în plus cu suma de 174.600,00 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, bugetul rectificat ajungând la valoarea totală de 14.677.080 lei la partea de venituri şi 14.502.480 lei la partea de cheltuieli.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

            Setrece la punctul 4 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al oraşului Călimăneşti pe anul 2014 a unui sprijin financiar pentru editarea în limba engleză a unor cărţi de astronomie şi astrofizică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

                 Prin acest proiect de hotărâre se propune alocarea sumei de 21.500 lei din bugetul local al oraşului Călimăneşti domnului Mihail Sandu, în vederea editării în limba engleză a unor cărţi de astronomie şi astrofizică şi anume „International Olympiads on Astronomy and Astrophysics problemems 2007-2013 Solutions, Coments, Details, Extensions, by Mihail Sandu” şi „A problems book in Astronomy and Astrophysics, by Aniket Sule”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 5 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

                 Prin acest proiect de hotărâre se propune modificare Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Călimăneşti, în sensul radierii poziţiei 564 - Teren str.C.D.Gherea, oraşul Călimăneşti; S-150 mp, având valoarea de inventor – 4155.

              Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

              Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

           Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

               Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari/locatari din oraşul Călimăneşti şi Metodologia de exercitare a controlului de către compartimentul specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

                   Prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari/locatari din oraşul Călimăneşti şi Metodologia de exercitare a controlului de către compartimentul specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti, deoarece la nivelul orașului Călimănești un număr important de cetățeni ai acestui oraș locuiesc la bloc, fapt ce în mod justificat impune monitorizarea corespunzătoare a tuturor activităților desfășurate de către asociațiile de proprietari/locatari prin intermediul compartimentului specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și aprobarea unor reglementări pe care asociațiile trebuie să le aplice în vederea bunei desfășurări a activității acestora

               Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

              Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

               Domnul primar face precizarea doamna consilier Popa Eugenia este cea care a venit cu această propunere, mulţumindu-i în acest sens.

               Nemaiexistând discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

               Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi „Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, respectiv septembrie, octombrie, noiembrie”.

               Se fac propuneri pentru alegerea unui nou preşedinte pentru următoarele 3 luni. Doamna consilier Popa Eugenia o propune pe doamna consilier Ungureanu Ana, propunerea fiind aprobată în unanimitate.

               Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi „Raport anual de activitate pentru exerciţiul financiar 2013 al societăţii CĂLIMĂNEŞTI SERV SRL”.

             Acest raport a fost prezentat în cadrul şedinţelor reunite ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.

               Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Face precizarea că acesta nu este un raport, ci o mică informare asupra activităţii societăţii, solicitând în acest sens un nou raport care să cuprindă următoarele aspecte:

 1. Situatia veniturilor defalcate pe activitati;
  1. Ponderea in procente a profitului pe activitati;
  2. Situatia defalcata a chiriilor din piete, parcari, targuri, terenuri, etc;
 2. Situatia investitiilor publice de infrastructura ale societatii pe anul 2013;
 3. Situatia achizitiilor;
 4. Descrierea generala a dotarilor si starea tehnica a acestora;
 5. Situatia organigramei, structura de conducere a societatii si descrierea pregatirii profesionale a angajatilor;
 6. Situatia productiei de flori si arbusti in cadrul serei precum si vanzarile la punctul de lucru din piata, care a fost aprobat de Consiliul Local;
 7. Situatia autorizatiilor si licentelor, in special cea de mediu;
 8. Lista furnizorilor de materiale;
 9. Lista beneficiarilor serviciilor oferite.

           Doamna consilier Popa Eugenia:

-         Face precizarea că societatea este pe profit şi că un raport financiar-contabil se poate cere.

            Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi „Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali”.

               Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Înlocuirea unor becuri arse pe strada Anton Pann, punctul „Bisericeşti”;

-         Strada Păcii, în capăt montarea unor tuburi de scurgere;

-         Face propunerea de înfiinţare a unei comisii mixte pentru analizarea clară a situaţiei tablourilor de la Tabăra de Pictură, formată din personal din Primărie şi consilieri locali (domnişoara secretar face precizarea că se poate iniţia un proiect de hotărâre pentru numirea consilierilor locali iar pentru personalul din Primărie se poate face numirea prin Dispoziţia Primarului).

         Domnul consilier Emil Popa:

-         Solicită lămuriri cu privire la boala limbii albastre, dacă această boală a afectat şi judeţul Vâlcea (domnul primar face precizarea că judeţul Vâlcea este afectat şi oferă şi unele explicaţii cu privire la această boală).

     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare, unul spre a fi afişat la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti şi celălalt pentru a fi ataşat la dosarul de şedinţă.

                  

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

 SORIN ȘTEFAN ALEXANDRU                   JR.DÂRNESCU OANA MARIA

PROCES-VERBAL

             Încheiat astăzi 31 iulie 2014 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Călimăneşti, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 485/25.07.2014, în conformitate cu prevederile art.39, alin. (1) şi (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care participă: domnul primar Dr.Florinel Constantinescu, domnişoara secretar Oana Maria Dârnescu, precum şi 13 consilieri locali din cei 15 consilieri locali în funcţie şi domnul Narcis Chirea de la ziarul Cozia Info.

               Se dă cuvântul domnișoarei secretar Oana Maria Dârnescu pentru a anunţa prezenţa consilierilor locali la şedinţă, lipsind domnul consilier Emil Popa şi doamna consilier Eugenia Popa şi a supune votului procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 26.06.2014 (se aprobă în unanimitate) şi procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 10.07.2014 (se aprobă în unanimitate).

             În continuare, domnul primar dă citire ordinii de zi, care cuprinde următoarele puncte:

 1. 1.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului Oraşului Călimăneşti pe anul 2013 precum şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate şi uzate fizic şi moral - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. 2.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. 3.Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe             anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. 4.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului societăţii EXPO NORD OLTENIA S.A. în incinta Centrului de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia, situat în Calea lui Traian nr.1 bis - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân aflaţi pe raza oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. 6.Raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele prevăzute expres în Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti –                         Dr. Florinel Constantinescu.
 7. 7.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea acordării DIPLOMEI DE FIDELITATE pentru Drăgoescu Ion - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti –                 Dr. Florinel Constantinescu.
 8. 8.Raport de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Călimăneşti ianuarie – iunie 2014.
  1. 9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

               Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct, respectiv „Raport şi proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea a unei săli din cadrul Centrului de Informare Turistică Călimăneşti”.

               Preşedintele de şedinţă supune aprobării ordinea de zi, care se votează cu majoritate simplă.

                Setrece la punctul 1 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului Oraşului Călimăneşti pe anul 2013 precum şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate şi uzate fizic şi moral - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

               Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

                Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

               Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Solicită lămuriri la capitolul II, alin.2 din proiectul de hotărâre cu privire la lista celor 146 de obiecte de inventar care nu se regăsesc in materialul de şedinţă care a fost inmanat;

-         Solicită primarului sa puna la dispozitia Consiliului Local situatia inventarierii operelor de arta realizate de catre artistii participanti la“Tabara de pictura si teatru Vlaicu Ionescu”de la debut si pana in prezent, intrucat situatia acestor opere este incerta; (domnul primar face precizarea că tot ceea ce s-a solicitat va fi pus la dispoziţie).

               Se trece la votul pentru acest punct: 9 voturi „pentru” (Vasile Scîrlea, Sorin Ştefan Alexandru, Ion Gabi Nanu Popescu, Boriceanu Constantin, Ungureanu Ana, Constantin Daniel Popa, Marius Gavrilă, Scîrlea Gheorghe, Nistor Petre Tiberiu) şi             4 „abţineri” (Mircea Stănculescu, Cheran Eugen, Daniela Brăneanu, Mihai Buganu), acest proiect de hotărâre se respinge, deoarece trebuia să se adopte cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

             Setrece la punctul 2 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

              Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 3 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

             Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

            Setrece la punctul 4 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului societăţii EXPO NORD OLTENIA S.A. în incinta Centrului de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia, situat în Calea lui Traian nr.1 bis - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

             Setrece la punctul 5 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân aflaţi pe raza oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Întreabă când va începe efectiv activitatea propriu-zisă de gestionare a câinilor fără stăpân (domnul primar face precizarea că se va demara din momentul semnării contractului de delegare);

-         Când va intra în vigoare acest contract (acest contract va intra în vigoare imediat, făcând precizarea că legea este suspendată, deoarece nu se ţine cont de normele europene în vigoare pentru a putea desfăşura o astfel de activitate);

     Domnul consilier Boriceanu Constantin:

-         Societatea CĂLIMĂNEŞTI SERV este pregătită pentru a desfăşura o astfel de activitate, deoarece nu dispune de resursele sau logistica necesară pentru o astfel de activitate;

     Domnul viceprimar Scîrlea Vasile:

-         Această acţiune de gestionare a câinilor fără stăpân va demara imediat cu semnarea contractului şi de asemenea se va angaja personal de specialitate, medic veterinar, etc şi un buget propriu pentru această activitate, fiind o activitate complexă, nefiind una uşoară.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

                 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele prevăzute expres în Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Domnul consilier Boriceanu Constantin:

-       Să se explice cât mai concret ce înseamnă „alte situaţii de acordare a acestor ajutoare de urgenţă” si de ce nu a fost atasata EXPUNEREA DE MOTIVE a acestui proiect de hotarare, (domnul primar face precizarea că se vrea un regulament prin care aceste ajutoare de urgenţă să se acorde mai restrictiv iar această activitate de acordare a ajutoarelor de urgenţă trebuie reglementată prin hotărâre de consiliul local);

   Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Spune că Consiliul Local este cel care trebuie să acorde aceste ajutoare de urgenţă, deoarece consilierii locali sunt cei care cunosc cel mai bine situatiile critice si oamenii care au nevoie de aceste ajutoare, de aceea cetatenii le-au acordat votul sa-i reprezinte şi face propunerea ca să se rămână aşa cum a fost până acum, adică să fie acordate de către Consiliul Local, mai ales ca exista un Regulament de Functionare al Consiliului local si nu mai este nevoie de un alt regulament care sa se suprapuna, iar practica aplicata pana in prezent a fost aceea de a fi analizate, dezbatute si aprobate de catre consiliul local. Primarul sustine ca este atributul sau de a acorda aceste ajutoare si ca este legal.

-         Mircea Stănculescu susţine că dacă ar fi atributul primarului, nu ar mai avea nevoie de Hotărârea Consiliului Local.

            Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, 10 voturi „pentru” (Vasile Scîrlea, Sorin Ştefan Alexandru, Mihai Buganu, Boriceanu Constantin, Marius Gavrilă, Ungureanu Ana, Nistor Petre Tiberiu, Constantin Daniel Popa, Scîrlea Gheorghe),               1 vot „împotrivă” (Mircea Stănculescu) şi 2 „abţineri” (Cheran Eugen şi Daniela Brăneanu).

                 Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi „Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea acordării DIPLOMEI DE FIDELITATE pentru Drăgoescu Ion - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”.

             Sunt date toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate.

               Domnul preşedinte de şedinţă Sorin Ștefan Alexandru întreabă dacă există discuţii sau întrebări la acest punct.

             Nemaiexistând discuţii, se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate.

                 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi „Raport de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Călimăneşti ianuarie – iunie 2014”.

             Acest raport a fost prezentat în cadrul şedinţelor reunite ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.

            Se trece la punctul care completează ordinea de zi şi anume„Raport şi proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea a unei săli din cadrul Centrului de Informare Turistică Călimăneşti”.

             Domnul consilier Mihai Buganu:

-         Întreabă dacă suma prevăzută acoperă cheltuielil (chirie+utilităţi);

   Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Solicită lămuriri cu privire la plata chiriei şi a utilităţilor pentru locaţia respectivă (domnul primar face precizarea că se plăti la pauşal).

     Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi „Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali”.

   Domnul consilier Boriceanu Constantin:

-         Pe strada Calea lui Traian sunt benere comerciale (solicită dacă se plăteşte pentru ele) şi de asemenea benere electorale, să fie date jos;

     Domnul consilier Mircea Stănculescu:

-         Deficiente asupra proiectarii unui podet din strada Dobrogeanu Gherea din Jiblea Vechein urma caruia au fost inundate mai multe gospodarii in zona garii. Solicita sa fie tras la raspundere proiectantul, nu sa suporte cetatenii conseciintele unor erori de proiectare, mai  ales ca aceste proiecte sunt platite din bugetul local (domnul primar face precizarea că activitatea se desfăşoară conform bugetului, nu este o greşală de proiectare, ci este o neîndeplinire a realizării proiectului);

-         Sa fie eliminata discriminarea cu privire la favorurile executivuluiunor cetateni carora le coseste iarba in fata gospodariilor si propietatilor, altora le curata rigolele, etc. Daca se executa aceste operatiuni sa fie facute unitar, pe toate strazile;

-         Atentionare APAVIL S.A., sa nu mai lase lucrari nefinalizate in intersectii, chiar si pe cate doua-trei zile, lucrari care straguleaza traficul rutier, mai ales in conditii de lipsa de vizibilitate datorita muntilor de pamant rezultat din excavatii. Exemplu intersectia Str. 24 Ianuarie cu drumul judetean catre Daesti;

-         Solicita masina de pompieri pentru a interveni la golirea fantanilordin gospodariile cetatenilor, care au fost inundate, pe strada Anton Pann;

-         Solicitălamuriri cu privire la extinderea retelei electricepe strada Păcii;

-         Se atrage atentia executivului cu privire la Regularizarea canalului colector de ape pluviale “Fulga”,care in urma intemperiilor curente a provocat pagube in gospodariile invecinate, dar care reprezinta in orice moment un pericol de pagube si mai mari. Exemplul este prabusirea curtii domnului Ghinoiu Andrei sub acest canal, fapt ce a condus la opturarea acestuia si debusarea apelor pa strada Mihai Viteazul. Chiar daca se intervine in acest punct, situatia nu este rezolvata, pana nu se va regulariza complet acest canal, problemele vor continua;

-         Situatia cetatenilor din Jiblea-Veche, in special al strazii Pacii si Viilor; în acest sens au adresat o PETITIE cu nemultumirile lor, una adresata executivului si una consiliului local (nr.35/21.07.2014); s-a solicitat primarului un raspuns cu privire la acest aspect, care a explicat ca petitia este adresata primarului şi nu consiliului local, iar domnia sa trebuie sa dea un raspuns, a fost rugat sa prezinte petitia in cauza, drept pentru care a rugat secretara primariei sa aduca documentul. Iar documentul era foarte clar, “CATRE CONSILIUL LOCAL”. Dupa aducerea in discutie a solicitarilor din petitie, primarul a informat ca APAVIL S.A. va semna in aproximativ doua-trei saptamani contractul de lucrari cu firma care a castigat licitatia, dupa care se va trece la realizarea lucrarilor de canalizare si ulterior asfaltare.

     Domnul consilier Cheran Eugen:

-         Când se va pune la dispoziţia Consiliului Local raportul Curţii de Conturi (domnul primar face precizarea că atunci când va sosi dispoziţia Curţii de Conturi, atunci va fi pus la dispoziţia Consiliului Local);

     Domnul consilier Sorin Ştefan Alexandru:

-         Trecerea de pietoni de la Marna;

-         Să fie puse semne de circulaţie pe strada Al.Vlahuţă.

             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare, unul spre a fi afişat la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti şi celălalt pentru a fi ataşat la dosarul de şedinţă.

                  

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

 SORIN ȘTEFAN ALEXANDRU                   JR.DÂRNESCU OANA MARIA

            

Marți, 07 Octombrie 2014

Websiteul a primit o noua infatisare

Astazi 09 Oct 2014 websiteul oficial al primariei Calimanesti a primit o noua infatisare odata cu o imbunatatire a sistemului de comunicare cu dumneavoastra. Speram sa va placa atat varianta pentru desktop cat si varianta sa pentru dispozitive mobile.

Va multumim pentru vizite si va asteptam sa ne vizitati cat mai des.

Luni, 06 Octombrie 2014

Harta

Tipărire
Luni, 06 Octombrie 2014

Oltexpo

S.C. Expo Nord Oltenia S.A. are in portofoliul de activitati si organizarea de manifestari expozitionale, congrese si conferinte.

Cu o echipa tanara si dinamica, OLTEXPO ofera expozantilor, vizitatorilor si tuturor clientilor sai, o gama completa de servicii integrate in domeniul organizarii targurilor, conferintelor si altor evenimente.

Situat intr-o zona geografica cu important potential de dezvoltare, OLTEXPO isi concentreaza activitatea in zona business-to-business, punand accent pe expozitiile specializate si pe serviciile cu valoare adaugata, venind in intampinarea nevoilor comunitatii, antreprenorilor si managerilor, promovand potentialul de afaceri al zonei, la nivel national si international.

Centrul de Congrese si Expozitii OLTEXPO, investitie PHARE de 12 milioane de euro, finalizata in 2010, este o importanta platforma de promovare si dezvoltare economica atat pentru regiunea Oltenia cat si pentru vestul Munteniei si sudul Transilvaniei. Construit pe o suprafata de 55.000 de metri patrati, OLTEXPO este al doilea complex expozitional ca marime din Romania.

Luni, 06 Octombrie 2014

Turism

Turismul montan – drumeţie montană

Favorizat de existenţa a mai multor trasee montane practicabile de către iubitorii de munte:

 1. Căciulata - Păuşa - Dealul Păuşa - Curmătura "La Troiţă" - Poiana Stânişoarei - Muchia Vlădesei - Muntele Durduc;
 2. Căciulata - Cozia - Poiana Bivolari - Stâna "La Muşeţel" - Curmătura "La Troiţă" - Poiana Stânişoarei

Turismul pentru agrement nautic

se poate practica pe râul Olt (hidrobiciclete, şalupe de agrement, plimbări cu vaporaşul, piscine plutitoare etc.). În prezent dotările sunt insuficiente, dar prezenţa lor în staţiune se poate constitui ca un important punct de atracţie pentru turişti.

Turismul de vânătoare şi pescuit sportiv

se poate practica datorită faunei şi ihtiofaunei bogate şi diversificate ce populează Munţii Cozia, apele repezi de munte şi râul Olt

Turismul cultural şi de pelerinaje

existenţa în împrejurimi a numeroase biserici şi mănăstiri cu un patrimoniu cultural inestimabil, fac din staţiunea Călimăneşti – Căciulata un important punct de atracţie pentru pelerini şi pentru iubitorii de artă, istorie şi cultură

Turismul de circulaţie/tranzit

este favorizat de amplasarea staţiunii pe drumul european E 81 (Halmeu – Satu Mare – Cluj Napoca – Sebeş – Sibiu – Piteşti – Bucureşti), ce leagă Ardealul de capitală.

Turismul la sfârşit de săptămână

este o formă de turism care este tot mai larg practicată de populaţia din mediul urban. Amplasarea staţiunii la 18 km de Râmnicu Vâlcea, 49 km  de Curtea de Argeş stimulează această formă de turism

În plus, amplasarea staţiunii Călimăneşti de-a lungul unei importante căi de acces, respectiv drumul european E81, ce leagă Ardealul de Bucureşti, situarea în apropierea unor importante oraşe, precum Râmnicu Vâlcea (18 km), Curtea de Argeş (50 km), Sibiu (81 km), Piteşti (90 km), prezenţa factorilor naturali, dar şi a atracţiile culturale şi religioase din zonă, oferă  Călimăneştiului un cadru favorabil practicării dezvoltării turismului de afaceri, tot timpul anului.

Turism de Afaceri

O parte din structurile de primire turistică din staţiune deţin deja o bază tehnico - materială necesară organizării de conferinţe, convenţii, reuniuni, târguri etc., precum:

 • Hotel Căciulata – 3 săli de conferinţă cu o capacitate de până la 50 de locuri cu dotările corespunzătoare (retroproiector, ecran);
 • Hotel Oltul – 2 săli de conferinţe cu o capacitate de până la 80 de locuri cu dotările corespunzătoare;
 • Hotel Cozia – o sală polivalentă cu o capacitate de 220 locuri;
 • Hotel Central – săli de conferinţe.

Datorită îmbunătăţirii ofertei specifice turismul de afaceri s-a dezvoltat în ultimii ani asfel încât dacă în anul 2000 acesta deţinea o pondere de 12 %, în anul 2004 această pondere ajunsese la 17 % - devenind astfel a doua formă de turism ca importanţă, practicată în cadrul staţiunii, cu largi perspective de creştere în anii următori.

Luni, 06 Octombrie 2014

Turism Balnear

Turismul balnear (formă de turism practicată la nivelul staţiunii)

Factorii naturali de cură la nivelul staţiunii Călimăneşti – Căciulata sunt reprezentaţi de:

 • Bioclimat sedativ de cruţare
 • Ape minerale ce prezintă următoarele caracteristici biochimice:

Zona Călimăneşti

 • o sulfuroase, clorurate, sodice, hipotone, mineraţizaţie totală 1,8 - 8,4 g/l
 • o sulfuroase, clorurate, iodurate, sodice, hipertone, mineralizaţie totală 8,9 - 22,1 g/l
 • o sulfuroase, oligominerale (izv.7), mineralizaţie totală 8,0 g/l;
 • o sulfuroase, bicarbonatate, sodice, magneziene, hipotone (Păuşa), mineralizaţie totală 8,9 - 19,8 g/l
 • o debitul  este de 0,60 - 50 mc/zi

Zona Căciulata

 • o sulfuroase, clorurate, sodice, mineralizaţie totală 2.0 - 8,6 g/l
 • o sulfuroase, iodurate, bromurate, clorurate, sodice, hipertone, hipertermale (41-49,5 °C), mineralizaţie totală 10,5 g/l;
 • o debitul  este de 2 - 259 mc/ zi.

Zona Cozia

 • o sulfuroase, clorurate, iodurate, sodice, hipotone, mineralizaţie totală 5,1 - 5,9 g/l
 • o sulfuroase, clorurate, sodice, magneziene, termale (50°C), hipotone, mineralizaţie totală 4,9 g/l;
 • o sulfuroase, clorurate, sodice, hipotone, mineralizaţie totală 7,2 g/l;
 • o debitul  este de 0,50 - 462 mc/zi

 

Indicaţii terapeutice.- Apele minerale din staţiune sunt indicate în tratamentul diferitelor afecţiuni, precum:

 • Afecţiuni ale tubului digestiv: gastritecronice cu hiper şi hipoaciditate; boală ulceroasa (ulcer gastric şi duodenal fără complicaţii); sechele stomac operat; entero-colopatii cronice nespecifice;
 • Afecţiuni ale veziculei şi căilor biliare: dischinezii biliare, colecistite cronice nelitiazice sau cu calculi urici; sechelepostcolecistectomie; hepatite cronice postvirotice sau mixte stabilizate;
 • Afecţiuni dismetabolice: hiperuricemii, dislipidemii, diabet zaharat compensat;
 • Afecţiuni ale rinichilor şi căilor urinare: litiază şi miceolitiază urinară cu sau fără infecţii, pielonefrite cronice ascendente; pieolocistite;
 • Afecţiuni ale aparatului locomotor: reumatismale inflamatorii stabilizate, reumatismale degenerative (artroze, spondiloze); afecţiuni degenerative articulare ale omului vârstnic; afecţiuni  neurologice periferice (nevralgii, nevrite, ascitalgii); sechele posttraumatice;
 • Afecţiuni cronice netuberculoase (ca boli asociate, anexite, metroanexite cronice, sterilitate secundară);
 • Afecţiuni ale căilor respiratorii superioare: rinofaringite, sinuzite cronice, afecţiuni bronhopulmonare cronice netuberculoase (broşite cronice, astm bronşic).
 1. Indicaţii de cură - Apele minerale existente în staţiune sunt recomandate atât în cura internă, cât şi în cea externă, astfel

În cura internă

 1. Boli ale tubului digestiv: gastrite cronice - cu hiper şi hipoaciditate; boală ulceroasă (ulcer gastric si duodenal fără complicaţii); sechele stomac operat; entero colopatii cronice nespecifice.;
 2. Boli ale veziculei şi căilor biliare: dischinezii biliare; colecistite cronice nelitiazice sau cu calculi urici; sechele postcolecistectomie; hepatite cronice postvirotice sau mixte stabilizate
 3. Afecţiuni dismetabolice: hiperuricemii; dislipidemii; diabet zaharat compensat;
 4. Afecţiuni ale rinichilor şi căilor urinare: litiază şi microlitiază urinară cu sau fără infecţie; pielonefritecronice ascendente; pielocistite

În cura externă

 1. Afecţiuni ale aparatului locomotor: reumatismele inflamatorii stabilizate; reumatismele degenerative (artroze, spondiloze);
 2. Afecţiuni degenerative articulare ale omului vârstnic;
 3. Afecţiuni neurologice periferice (nevralgii, nevrite, ascitalgii); sechele posttraumatice;
 4. Afecţiuni ginecologice cronice netuberculoase (ca boli asociate): anexite; metroanexite cronice; sterilitate secundară;
 5. Afecţiuni ale căilor respiratorii superioare: rinofaringite; sinuzite cronice; afecţiuni bronhopulmonare cronice netuberculoase (bronşite cronice, astm bronşic)

 

Tratament parenteral:

 1. Injecţii intramusculare cu apă sulfuroasă în alergozele cutanate.

 

Se aplică, de asemenea tratamente de mare eficacitate cu GEROVITAL H3, ASLAVITAL, PELL-AMAR, BOICIL FORTE.

 1. Tipuri de proceduri:

ü     Hidroterapie;

ü     Aerosoloterapie;

ü     Electrofizioterapie (ultraviolete, ultrasunete, ionizări, magnetodiaflux, masaje uscate, băi de lumină, duşuri kineto, băi de plante şi cataplasme);

ü  Kinetoterapie.

 1. Contraindicaţii:

ü  Afecţiuni stadiu acut;

ü  Boli infecţioase;

ü  Boli venerice;

ü  Tumori maligne;

ü  Hemoragii abundente şi repetate de orice fel;

ü  Sarcină patologica în orice lună şi sarcină normală începând cu luna a V- a;

ü  Epilepsie şi boli psihice;

ü  Alcoolism.

Luni, 06 Octombrie 2014

Turism Ecumenic in Calimanesti

Ansamblul Mânăstirea Cozia

cel mai vechi şi mai important monument de arhitectură şi artă medievală din Ţara Românească,  este situată la 5 km de staţiune şi datează din anii 1387-1388, fiind ctitoria domnitorului Mircea cel Bătrân, care este îngropat aici. Lângă mormântul domnului îşi doarme somnul de veci mama lui Mihai Viteazul, călugărita sub numele de Teofana. În incinta Mânăstirii, se pot vedea picturi murale datând din 1391.

Din ansamblul arhitectonic de la Cozia se remarcă Biserica Bolniţei, construită la începutul secolului al XVI-lea, care păstrează în interior frescele originale, printre chipurile zugrăvite fiind şi portretul lui Mircea cel Bătrân şi a fiului său. Muzeul  Mânăstirii Cozia adăposteşte o valoroasă colecţie de icoane.

Monument UNESCO ce poartă hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, a fost ctitorită în anul 1676 de către mitropolitul Varlaam. Este un monument istoric şi de arhitectură religioasă. În apropierea acestui vechi aşezământ monastic se păstrează şi astăzi unele vestigii istorice renumite cum ar fi : castrul roman ”Arutela”, stânca de piatră numită ”Masa lui Traian” şi băile termale de la Bivolari – pe malul stâng al Oltului.

Schitul Ostrov,

Ctitorit de Neagoe Basarab şi construită între anii 1518-1522. Păstrează  picturi murale interioare din 1752-1715. Este situată pe o insulă din mijlocul Oltului, unde este amenajat şi un parc cu circa 50 de specii de arbori şi arbuşti.

Mânăstirea Cornetu

Poartă hramul Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, este situată la 20 km de staţiune, în apropiere de Brezoi, în satul Călineş. Mânăstirea a fost ctitorită în anul 1666 de vornicul Marej Basescu.
(5 km de staţiune), ctitorită în anul 1747, este un vechi monument istoric şi de arhitectură religioasă.

Mânăstirea Frăsinei

Situată în localitatea Muerească, la 45 km de staţ. Mânăstirea, de călugări, cuprinde: Biserica Veche Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (1710) şi Biserica Mare Adormirea Maicii Domnului (1860-1863), ctitor episcopul Calinic al Râmnicului. Este singura  Mânăstire din ţară a cărei avere nu a fost secularizată. Are regim athonit, prin care numai bărbaţii au acces în  Mânăstire. Aici se află braţul sfintei moaşte ale mucenicului Trifon şi o mică parte din moaştele Sfântului Mucenic Calinic.

Luni, 06 Octombrie 2014

Statiunea Calimanesti - Caciulata

Factorii naturali terapeutici ce se regăsesc în staţiunea Călimăneşti – Căciulata sunt:

 • Bioclimat sedativ, de cruţare
 • Ape minerale sulfuroase, clorurate, bromurate, sodice, calcice, magneziene,  iodurate, bicarbonatate, în principal hipotone, dar şi hipertone, având compoziţii chimice şi temperaturi variabile (mineralizare între 0,5 si 11,5 gr/l; atermale, mezotermale 41 grade Celsius şi hipertermale 49,5 grade Celsius). În staţiune există 12 izvoare atermale şi 3 izvoare termale.

Indicaţii terapeutice.

Apele minerale din staţiune sunt indicate în tratamentul diferitelor afecţiuni, precum:

 • Afecţiuni ale tubului digestiv: gastritecronice cu hiper şi hipoaciditate; boală ulceroasa (ulcer gastric şi duodenal fără complicaţii); sechele stomac operat; entero-colopatii cronice nespecifice;
 • Afecţiuni ale veziculei şi căilor biliare: dischinezii biliare, colecistite cronice nelitiazice sau cu calculi urici; sechelepostcolecistectomie; hepatite cronice postvirotice sau mixte stabilizate;
 • Afecţiuni dismetabolice: hiperuricemii, dislipidemii, diabet zaharat compensat;
 • Afecţiuni ale rinichilor şi căilor urinare: litiază şi miceolitiază urinară cu sau fără infecţii, pielonefrite cronice ascendente; pieolocistite;
 • Afecţiuni ale aparatului locomotor: reumatismale inflamatorii stabilizate, reumatismale degenerative (artroze, spondiloze); afecţiuni degenerative articulare ale omului vârstnic; afecţneurologice periferice (nevralgii, nevrite, ascitalgii); sechele posttraumatice;
 • Afecţiuni cronice netuberculoase (ca boli asociate, anexite, metroanexite cronice,             sterilitate secundară);
 • Afecţiuni ale căilor respiratorii superioare: rinofaringite, sinuzite cronice, afecţiuni bronhopulmonare cronice netuberculoase (broşite cronice, astm bronşic).

Tipuri de proceduri: hidroterapie, aerosoloterapie, electrofizioterapie (ultraviolete, ultrasunete, ionizări, magnetodiaflux, masaje uscate, băi de lumină, duşuri kineto, băi de plante şi cataplasme); kinetoterapie.

Instalaţii de tratament: buvete cu ape minerale pentru cură internă; bazine cu apă termală pentru kinetoterapie; instalaţii pentru hidroterapie: afuziuni, băi de plante, băi cu bioxid de carbon, duş scoţian, duş subacval, băi parţiale sau totale, băi galvanice, duş – masaj; împachetări cu parafină; inhaloterapie (inhalaţii); instalaţii pentru aerosoloterapie; instalaţii pentru electroterapie; sală de gimnastică medicală; acupunctură; ştrand termal cu apă sulfuroasă, în aer liber, pentru afecţiuni reumatismale; laboratoare pentru teste funcţionale; cabinete medicale pentru diverse acţiuni.

Bazele de tratament aferente hotelurilor din staţiune sunt următoarele:

 • Călimăneşti – pentru hotel Central, cu 2.200 proceduri om/zi posibile;
 • Cozia - pentru hotelurile Căciulata, Cozia, Oltul, cu 3.100 proceduri om/zi posibile;
 • Vâlcea - pentru hotel Vâlcea - cu circuit închis, în administrarea S.R.I. ;
 • 5 cabinete medicale pentru hotelurile Căciulata, Cozia, Oltul;
 • 1 cabinet medical pentru Hotel Central.
Luni, 06 Octombrie 2014

Orașul Călimănești

Staţiunea Călimăneşti – Căciulata este localizată de-a lungul drumului european E81 (DN 7) la 18 km nord de Râmnicu Vâlcea, 81 km sud de Sibiu şi la 187 km de Bucureşti. Are o suprafaţă de 10.632 ha din care 264 ha constituie vatra oraşului sau intravilanul. Este declarat oraş încă din anul 1927. Zona studiată se caracterizează printr-o viaţă economico-socială complexă ce este redată de potenţialul uman şi cel economic de elementele de civilizaţie şi cultură.

Considerată perla staţiunilor de pe Valea Oltului, Călimăneşti - Căciulata este renumită pentru efectele terapeutice ale apelor sale minerale, pentru bioclimatul său şi pentru numeroasele puncte de atracţie turistică din zonă. Conform Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie – Ministerul Sănătăţii şi Familiei, staţiunea Călimăneşti - Căciulata se încadrează în categoria staţiunilor balneoclimaterice de interes general din România.

Scurt istoric.

Dovezi ale folosirii apelor minerale din zona Călimăneşti - Căciulata datează din vremea romanilor care au construit aici fortificaţii şi terme. Căciulata, împreună cu Călimăneştiul sunt atestate documentar în 1388. Mai târziu, călugării  Mânăstirii Cozia au construit aici o bolniţă pentru tratament utilizată, între alţii, de Mircea cel Bătrân şi Matei Basarab, domnitori ai Ţării Româneşti.

Izvoarele minerale, cunoscute din timpul dacilor şi romanilor, sunt valorificate terapeutic începând cu anul 1830. Dr. Caillat a prezentat apele minerale de aici în "L'Union medicale" în anul 1859. În 1873 apele de la Călimăneşti - Căciulata au fost prezentate în colecţia apelor minerale la expoziţia de la Viena, iar 1893 primesc “Diploma Grand – Prix” şi medalia de aur.

Între 1882 - 1884 s-a construit Stabilimentul Balnear de la Călimăneşti, cu servicii complete de cazare, masă şi tratament, iar după 1884 s-au efectuat  noi captări de izvoare. Se începe si construirea celui de-al doilea stabiliment balnear la Căciulata, iar la sfârsitul secolului al XIX-lea, începe îmbutelierea apelor de Căciulata. Odată cu introducerea luminii electrice, Călimăneştiul trece oficial în rândul  statiunilor balneo-climaterice din ţară.

Primele pavilioane pentru cură de apă minerală datează din anul 1910. În 1927, Călimăneşti-Căciulata devine oraş.

Climatul.

Călimăneşti - Căciulata se bucură de o climă continental - temperată, fără schimbări bruşte de temperatură, caracteristică depresiunilor subcarpatice. Media anuală este de 9,7 grade Celsius, temperatura medie a lunii iulie fiind de 19 grade Celsius, iar a lunii ianuarie de -1,5 grade Celsius. Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 750-800 mm, durata de strălucire a soarelui este de 110 zile, iar umiditatea relativă a anului este cuprinsă între 60-80%. Vântul în staţiune este direcţionat de la valea Oltului (pe direcţie N-V). În timpul verii se simte o plăcută briză montană.

Hidrografie.

Principalul curs de apă îl constituie râul Olt căruia i se adaugă izvoarele care fac faimă staţiunii. Afluenţii locali ai Oltului sunt: pârâurile Păuşa şi Sălătrucul pe partea stângă, şi pârâurile Puturoasa, Căciulata şi Căldările pe partea dreaptă, cu orientare generală E-V.

Flora şi faună.

Microclimatul staţiunii oferă condiţiile dezvoltării unei foarte bogate flore şi faune.  Din suprafaţa totală a staţiunii, aproape jumătate este împădurită: 13% răşinoase şi 87% foioase.

Dintre răşinoase, bradul ocupă 70%, în timp ce molidul ocupă restul de 30%. Între foioase predomină fagul cu peste 80%. În rest, foioasele mari sunt reprezentate de către: stejar, arţar, mesteceni, iar de-a lungul văilor putem întâlni plopi şi sălcii. Stratul ierbaceu din pădurile staţiunii este format din ferigi. În timpul verii, dealurile se acoperă cu o mantie verde de iarbă, punctată de  roşul, albastrul, galbenul şi albul florilor: margarete de munte, Melandryum nemorale, Alyssum incanum şi altele.

Fauna în această zonă cuprinde căprioara, ursul brun, cocoşul de munte, ciocănitoarea, uliul şi altele. Pe Nărutu se pot vedea capra neagră, jderul, bursucul şi numeroase păsări cântătoare: privighetori, piţigoi, pitulicea galbenă, turtureaua, mierla şi multe altele. În frunziş se găsesc mii de specii de animale mici: salamandra, vipere şi alte specii de şerpi. Se găsesc şi specii specifice climatului mediteranean: scorpionul, vipera cu corn, lăcusta migratoare, Scutigera coleopătrată şi altele.

Pagina 12 din 12