Administrator

Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.
 
Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Asistentul personal are următoarele obligaţii principale:
a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
e) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

2. Indemnizaţia lunară

Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.
Indemnizaţia lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.
Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.

Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară:
a) părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav care se află în internate ori în centre de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor de învăţământ special;
b) adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice;
c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei.

 Acordarea indemnizaţiei

- posesorul unui certificat de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal, cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului, care a optat, potrivit legii, pentru indemnizaţia de însoţitor, depune la secretariatul DPS opţiunea sa, în forma unei adrese emisă de către DGASPC Vâlcea, la care anexează certificatul de încadrare în grad de handicap, Planul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap, respectiv Planul de recuperare al copilului cu dizabilităţi;

- opţiunea anterior menţionată poate fi prezentată şi compartimentului de resort din cadrul Serviciului Asistenţă Socială, caz în care cetăţeanul va beneficia şi de servicii de informare şi consiliere;

- adresa emisă de DGASPC şi documentele anexate, înregistrate în Registrul de intrări DPS şi cu rezoluţia directorului executiv DPS, sunt repartizate Serviciului Asistenţă Socială pentru continuarea procedurii; 

- la momentul depunerii documentaţiei finale, solicitantul completează şi cererea de acordare a indemnizaţiei lunare pentru titularul de indemnizaţie, respectiv formularul pentru reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav;

- dacă situaţia persoanei cu handicap grav, beneficiară de indemnizaţie de însoţitor, o impune (diminuare a capacităţii de discernământ, alte situaţii care necesită numirea unui reprezentant legal), se va proceda la instituirea curatelei/tutelei pe cale judecătorească, situaţie în care cazul va fi îndrumat pentru consiliere de specialitate, Compartimentului Autoritate Tutelară din cadrul DPS  ;

- pentru situaţia mai sus amintită, cererea de acordare a indemnizaţiei lunare însoţită de documentaţia completăse va depune numai după ce se va face dovada depunerii în instanţă a cererii de instituire a măsurii de protecţie, urmând ca ulterior, hotărârea judecătorească de numire a  curatorului/tutorelui, cu menţiunea „definitivă”, să fie depusă la dosarul bolnavului;

- în acest ultim caz, în statul de plată al beneficiarului indemnizaţiei de însoţitor va fi trecută persoana cu handicap, plata realizându-se prin casieria instituţiei persoanei care face dovada solicitării la instanţă a cererii de numire a curatorului/tutorelui şi care se angajează, printr-o declaraţie dată în faţa consilierului juridic al instituţiei, să prezinte Compartimentului Resurse Umane, în cel mai scurt timp posibil, hotărârea judecătorească cu menţiunea „definitivă”. Ulterior, în stat va fi trecut reprezentantul legal, iar plata se va efectua prin poştă sau în contul bancar deschis pe numele acestuia;

- termenul limită de depunere a documentaţiei finale de acordare a indemnizaţiei de însoţitor este ultima zi din lună, pentru cazurile ce vor intra în plată cu luna următoare înregistrării, în limita locurilor aprobate prin hotărâre de consiliu;

- intrarea în plată a beneficiarului de indemnizaţie este posibilă cu luna următoare depunerii cererii, potrivit legislaţiei aplicabile, în ordinea depunerii cererilor şi a locurilor disponibile la momentul respectiv (conform legislaţiei în vigoare, anual, prin hotărâre de consiliu, se aprobă nr. de locuri alocate încadrării de asistenţi personali şi acordării de indemnizaţii); 

- în situaţiile de reevaluare a încadrării în grad de handicap, beneficiarul de indemnizaţie lunară/reprezentantul său legal are obligaţia de a prezenta Compartimentului Resurse Umane, în cel mai scurt timp posibil, noul certificat de încadrare în grad de handicap, împreună cu Programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap, respectiv Planul de recuperare al copilului cu dizabilităţi, indiferent de gradul de handicap nou obţinut. În cazul menţinerii încadrării în grad de handicap grav se va solicita, în scris, prelungirea acordării drepturilor băneşti, iar în cel al schimbării  încadrării, se va proceda la încetarea drepturilor băneşti;

- în cazul în care un părinte a solicitat, şi i se acordă unul din drepturile de indemnizaţie sau ajutor prevăzute la art. 12 din Legea 448/2006, celălalt părinte poate solicita şi beneficia de indemnizaţia de însoţitor pentru acelaşi copil (sau angajare ca asistent personal), cu condiţia ca acesta să fie încadrat în grad de handicap grav;

- în cazul părintelui unic care are în îngrijire copil cu handicap grav şi se află într-una din situaţiile enumerate la art.12 din Legea 448/2006, la cerere, potrivit Legii 166/2012, i se poate acorda şi indemnizaţia de însoţitor;   

- în situaţia în care persoana cu handicap sau reprezentantul său legal solicită (în scris sau în cadrul audienţelor susţinute de executivul primăriei şi/sau directorul DPS) transferul la categoria beneficiarilor de asistent personal, se va verifica la domiciliu situaţia persoanei cu dizabilităţi. Dacă solicitarea este justificată, se va proceda la informarea directorului instituţiei şi cu acordul verbal al acestuia, se va întocmi un referat privind angajarea de asistent personal, înaintat spre aprobare executivului primăriei. Obţinerea avizului favorabil va conduce la finalizarea acţiunii de încadrare a asistentului personal. În cazul certificatului cu valabilitate determinată, schimbarea ulterioară a opţiunii exprimată la DGASPC de “indemnizaţie însoţitor ”, cu cea de “asistent personal”, se va putea face numai la momentul emiterii unui nou certificat de încadrare în grad de handicap grav, persoana îndreptăţită depunând la secretariatul DPS noua opţiune emisă de către DGASPC;

Reevaluarea beneficiarilor de indemnizaţie lunară:

reevaluarea beneficiarilor de indemnizaţie de însoţitor (precum şi a persoanelor cu handicap grav cu asistent personal) se realizează periodic de către funcţionari din cadrul Serviciului Asistenţă Socială care au prevăzute atribuţii în fişa postului, prin completarea unei anchete sociale monitorizare asistent personal/beneficiar indemnizaţie lunară, contrasemnată de persoana cu dizabilităţi sau de reprezentantul său legal (ori de asistentul personal); în cadrul reevaluării sunt vizate în principal aspectele care pot influenţa continuitatea acordării măsurilor de protecţie specială;

Acte necesare obţinere indemnizaţie însoţitor:

 • Act identitate (certificat naştere, BI/CI, certificat căsătorie- bolnav şi reprezentant);
 • Angajament notarial - bolnav/reprezentant legal;
 • Curatelă;
 • Anchetă socială
 • Copie certificat handicap cu avizul DGASPC, plan de recuperare;
 • Copie decizie pensionare şi cupon (dacă este cazul ptr. bolnav şi reprezentant);
 • Dosar plastic;
 • Cerere - tip.
Duminică, 17 Martie 2019

Ajutorul pentru incalzirea locuintei

CADRUL LEGAL: OUG nr. 70 / 2011 privind privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare si normele de aplicare - HG 920/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

BENEFICIARI :  

 • familiile şi persoanele singure care locuiesc în România, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.
 • familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile ordonanţei de urgenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
  • cetăţenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
  • cetăţenii străini şi apatrizii care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protecţie umanitară prevăzută de lege;
  • apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

PERIOADA DE ACORDARE:

5 luni de sezon rece, cuprins intre lunile noiembrie si martie

Se depune o singura cerere pentru intreg sezonul rece incepand cu luna septembrie si pana in luna martie

TIPURI DE AJUTOAREA PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI:

 • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie termica
 • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
 • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica
 • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social
 • ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru cei care nu beneficiaza de ajutor social

SOLICITAREA PRESTATIEI

AJUTORULUI DE INCALZIRE se face prin depunerea de catre un reprezentant al familiei, la DIRECTIA DE PROTECTIE SOCIALA, a cererii si declaratiei pe propria raspundere si a documentelor doveditoere privind componenta familiei si a veniturilor acestora. (vezi paragraful de mai jos). La solicitarea primarului beneficiarul va prezenta si alte documente care sa ateste cele declarate.

EFECTUAREA PLATII AJUTORULUI DE INCALZIRE.

Plata ajutorului de incalzire se face pentru incalzirea centralizata si pentru incalzirea cu gaze naturale si energie electrica prin scadere direct de pe factura emisa de catre furnizor, iar pentru ajutorul de incalzire cu lemne  plata se face prin mandat postal.

INCETAREA PRESTATIEI AJUTORULUI DE INCALZIRE

Incetarea ajutorului de incalzire se face prin dispozitie scrisa a primarului daca familia sau persoana singura nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege.

Cunatumurile acordate pentru cele patru categorii mentionate, sunt urmatoarele :

Venitul net pe membru de familie

 Valoarea lunară a compensării/ ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu

- lei -

energie termică furnizată în sistem centralizat - % din valoarea efectivă a facturii

gaze naturale

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

energie electrica

de la

până la

-lei-

-lei-

-lei-

-lei-

0 155 90 262 54 240
155,1 210 80 190 48 216
210,1 260 70 150 44 192
260,1 310 60 120 39 168
310,1 355 50 90 34 144
355,1 425 40 70 30 120
425,1 480 30 45 26 96
480,1 540 20 35 20 72
540,1 615 10 20 16 48
615,1 786 5 - -            -

 

*) Pentru persoanele singure compensarea la energie termică se majorează cu 10 % faţă de proporţiile stabilite pentru familie . În plus, persoanele singure cu un venit situat între 786 şi 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală  de 10%.

**) Pentru beneficiarii de ajutor social acordat în condiţiile Legii nr. 416/2001, care folosesc pentru încălzirea locuinţei energie termică compensarea procentuală este de 100%, iar pentru cei care utilizează lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, cuantumul lunar al ajutorului este de 58 lei.

PRECIZĂRI UTILE PENTRU TOATE TIPURILE DE AJUTOARE

A.CONDIŢII DE ACORDARE
Au dreptul de a solicita ajutorul numai persoanele singure sau familiile care:

 • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • realizează venituri până la 615 lei/membru de familie (pentru ajutoarele cu gaze naturale, energie electrică, lemne sau combustibili petrolieri) şi 786 lei/membru de familie (sau 1.082 lei în cazul persoanei singure) pentru ajutorul cu energie termică;

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, cu excepţia:

 • ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • alocaţiei pentru susţinerea familiei conf. Legii 277/2010
 • bugetului personal complementar primit de persoanele cu handicap (106 lei – handicap grav, 79 lei – handicap accentuat, 39 lei – handicap mediu);
 • ajutoarelor de stat pentru terenuri şi animale (APIA – cf.OG nr. 14/2010)
 • burselor sociale sau de studiu ;
 • sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”;
 • veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011

- persoană singură = persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată stabilită de instanţa de tutelă;

- familie = soţul, soţia, precum şi alte persoane indiferent dacă între aceste există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
- nu deţin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei (clădiri, alte spații locative in afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul etc., depozite bancare mai mari de 3000 lei etc)

Au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii :

-    proprietar al locuinţei
-    succesorul de drept al proprietarului locuinţei
-    persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie
-    titular de contract de închiriere, comodat, concesiune (obligatoriu încheiat prin fisc, agenţii imobiliare, instituţii, etc.)
-    alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere
-    reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).
    
  B.ACTELE CARE SE VOR ANEXA LA CERERE:
-    copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
-    copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală, etc.);
-    copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
-    acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adev. salariu cu menţiunea DA/NU bonuri de masă, cupoane pensie, cupoane şomaj, cupoane alocaţii stat, etc.); pentru cei care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune declaraţie notarială dată în acest sens;
-    adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea direct la furnizor);
-    copie după ultima factură la gaze naturale/energie electrică.


C.PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR CU ENERGIE TERMICĂ ŞI GAZE NATURALE

AJUTORUL CU ENERGIE TERMICĂ

 • Pentru ajutorul cu energie termică, până la 15 septembrie, Primăria Rm.Vâlcea - Direcţia de Protecţie Socială a tipărit şi transmis către CET Govora SA formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, iar până la 25 septembrie, prin grija furnizorului, au fost puse la dispoziţia cetăţenilor şi asociaţiilor de proprietari;
 • până la 15 octombrie (şi 20 ale fiecărei luni din sezonul rece pentru cazurile noi, în perioada decembrie 2016  - aprilie      2017), asociaţiile de proprietari vor colecta cererile de la titulari (însoţite de documente doveditoare privind componenţa    familiei şi veniturile realizate, locuinţă şi bunuri deţinute) şi le vor depune la Direcţia de Protecţie Socială;
 • până la 15 noiembrie (până pe 5 ale fiecărei luni în perioada decembrie 2016  - aprilie 2017) stabilirea dreptului şi transmiterea la titulari a dispoziţiei primarului (prin intermediul furnizorului şi asociatiilor)
 • şi în acest an, municipalitatea va sprijini populaţia vulnerabilă care utilizează energie termică, cu măsuri de protecţie specială, prin subvenţionarea lunară a diferenţei dintre preţul de producere, distribuţie, şi preţul local facturat populaţiei (44,93 lei/Gcal);

AJUTORUL CU GAZE NATURALE, LEMNE NONVMG ŞI CU ENERGIE ELECTRICĂ

 • Pentru ajutorul cu gaze naturale, lemne nonvmg şi ajutorul cu energie electrică, până la data de 15 octombrie (şi 20 ale fiecărei luni din sezonul rece pentru cazurile noi, în perioada decembrie 2016  - aprilie 2017), cererile completate de potenţialii beneficiari se vor depune, însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, precum şi de ultima factură emisă de furnizor (în xerocopie), la Registratura Direcţiei de Protecţie Socială;
 • până la 15 noiembrie (până pe 5 ale fiecărei luni în perioada decembrie 2016  - aprilie 2017) stabilirea dreptului şi transmiterea la titulari a dispoziţiei primarului (care se vor comunica titularilor prin posta sau prin direct de la Registratura Direcţiei de Protecţie Socială) .

NOTĂ:  

Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului. Un titular nu are dreptul legal decât la un singur ajutor de încălzire, funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri).
În situaţia în care familiile şi persoanele singure îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, dacă aceasta este depusă până pe 20 ale lunii.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
Persoanele singure şi familiile care detin bunuri cuprinse în lista celor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzute în Anexa nr.3 la HG 778/2013, afişată la sediul DPS şi al Primăriei municipiului Rm.Vâlcea, NU beneficiază de ajutor de încălzire a locuinţei.

 

IMPORTANT!

Rugăm cetăţenii să dea dovadă de seriozitate maximă la completarea cererii, la declararea tuturor veniturilor realizate şi a bunurilor deţinute, pentru evitarea unor neplăceri ulterioare (imputări sume, amenzi, sesizarea organelor de cercetare penală) cu ocazia verificărilor ce vor fi efectuate ulterior, în conformitate cu prevederile legale.

Eliberarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare (autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită);

Acte necesare (reprezentant legal):

 • copie act de identitate persoana cu handicap;
 • copie act de identitate reprezentant legal;
 • copie dispoziţie numire curator/tutore;
 • copie certificat încadrare în grad de handicap vizat DGASPC;
 • fotografie tip buletin pentru persoana cu handicap.

Acte necesare (beneficiar):

 • copie act de identitate;
 • copie certificat încadrare în grad de handicap vizat DGASPC;
 • o fotografie tip buletin.

Acordarea rovinietei presupune :

 • persoana cu handicap deţinătoare de autoturism completează o cerere-formular tipizat CNADNR, privind acordarea de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, şi anume : cerere pt. persoana cu handicap deţinătoare de autoturism;
 • reprezentantul legal al persoanei cu handicap (părinte, tutore/curator, asistent maternal), asistentul personal al persoanei cu handicap grav şi însoţitorul persoanei cu handicap grav / accentuat, deţinători de autoturisme, care fac dovada acestei calităţi printr-un document oficial (hotărâre judecătorească, dispoziţie de primar, hotărâre emisă de CPC Vâlcea, procură notarială), completează cererea-formular tipizat CNADNR, privind acordarea de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, cerere pt. persoana care are în îngrijire o persoană cu handicap;
 • solicitările privind eliberarea de roviniete sunt centralizate lunar de către funcţionarul cu competenţe într-un tabel nominal, şi înaintate, pe bază de adresă, până în data de 10 a lunii următoare,  la DGASPC Vâlcea;
 • rovinietele eliberate de către CNADNR-SA până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni sunt remise de către DGASPC reprezentantului DPS, contrasemnătură predare-primire ;

Rovinieta nu se acordă în următoarele situaţii:

 • persoana cu handicap, solicitantă de rovinietă sau beneficiară de îngrijire terţă persoană (asistent personal/reprezentant legal/însoţitor) nu are domiciliul/reşedinţa pe raza orasului Calimanesti
 • valabilitatea certificatului de persoană cu handicap şi/sau a actului de identitate este expirată;
 • persoana cu handicap nu deţine autoturism şi nu are nevoie de însoţitor/îngrijitor;
 • pentru mai mult de un autoturism proprietatea solicitantului;
 • autoturismul nu aparţine solicitantului.

ACTE NECESARE PENTRU ROVINIETA – toate documentele vor fi prezentate în copie în dublu exemplar şi original

 • Cerere acordare rovinietă (formular tipizat)
 • certificatul de încadrare în grad de handicap al minorului/adultului
 • BI/CI/CN (bolnav/asistent personal/însotitor/reprezentant legal)
 • adeverinţă de salariat/contract individual de muncă privind calitatea de asistent personal
 • curatelă/tutelă/hotărâre CPC asistent maternal
 • cartea de identitate autoturism
 • certificat de înmatriculare autoturism
 • declaraţie pe propria răspundere (formular tipizat)

 

Persoana care are stabilit(ă) domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Rm. Vâlcea şi  doreşte să se prezinte la comisie (CEPAH, CPC), fie pentru obţinerea unui certificat de încadrare în grad de handicap, fie pentru reevaluarea încadrării în grad de handicap, sau reprezentantul legal al acesteia, adresează o solicitare verbală/scrisă/telefonică compartimentului de specialitate din cadrul DPS  pentru efectuarea anchetei sociale;

 • se înmânează persoanei solicitante o listă cu documentele necesare întocmirii anchetei sociale şi tipizatul care va trebui completat de medicul de familie, cf. legislaţiei specifice (Scrisoarea medicală- pt.adult);
 • în cazul persoanelor deplasabile, se procedează la verificarea conformităţii documentelor prezentate şi se întocmeşte, de către funcţionarul responsabil,  ancheta socială, formular tipizat prevăzut de legislaţia care reglementează domeniul (adult-formular prevăzut de HG. 430/2008; copil- formular prevăzut de Ord. 18/3989/416/142/2003);
 • în cazul persoanelor nedeplasabile/greu deplasabile, funcţionarul cu competenţele necesare, împreună cu un alt salariat din serviciu, efectuează ancheta socială la domiciliul acesteia în cel mai scurt timp posibil (max.72 ore);
 • în cazul copiilor cu nevoi speciale, ancheta socială se va efectua numai după ce reprezentantul legal al copilului va obţine din partea Serviciului de evaluare complexă a copilului cu handicap din cadrul DGASPC,  programarea pentru prezentarea la comisie;

Acte necesare:

Acte necesare eliberării anchetei sociale în vederea obţinerii certificatului de handicap/orientare şcolară şi profesională (copii):

 • Certificat de naştere copil / Carte de identitate copil;
 • Carte de identitate părinţi/reprezentant legal;
 • Certificat de căsătorie/Hotărâre de divorţ/Certificat de deces - unde este cazul;
 • Acte de tutelă/curatelă - unde este cazul;
 • Hotărâre de plasament - unde este cazul;
 • Certificatul de handicap vechi/Certificat de orientare şcolară şi profesională (la reevaluare);
 • Fişa medicală sintetică (medicul de familie);
 • Adeverinţă de la şcoală;
 • Adeverinţă de venit/cupon pensie (părinţi/reprezentant legal);
 • Dosar de plastic;

Documentele necesare în vederea evaluării complexe la comisia pentru persoane adulte cu handicap:

 1. Copie de pe documentele de identitate (CN/CP/BI/CI);
 2. Documente medicale:
  • referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
  • scrisoare  medicală-tip de  la  medicul  de familie  (Anexa  nr.  5 din  HG 430/16.04.2008);
  • investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.
 3. Certificat fiscal, adeverinţă salariat, adeverinţă elev, adeverinţă şomaj, cupon pensie;
 4. Copie xerox de pe Decizia de pensionare;
 5. Copie livret militar (pentru persoanele care NU au satisfăcut stagiul militar);
 6. Ancheta socială efectuată de DPS (Anexa nr. 6. din HG nr. 430/16.04.2008);
 7. Cerere - tip de evaluare complexă (Anexa nr. 4 din HG nr. 430/16.04.2008) - DGASPC;
 8. Dosar cu şină. 

Cererea privind eliberarea unei anchete sociale - tip grilă prevăzută de legislaţia în vigoare, necesară la întocmirea dosarului de internare într-un centru rezidenţial sau unitate de asistenţă medico-socială, întocmită direct de către persoana în cauză - cerere formular sau de către reprezentantul său legal;

Acte necesare internării într-un centru de îngrijire şi asistenţă socială (reprezentant legal):  

 • Acte stare civilă (buletin identitate/carte identitate, certificat naştere, căsătorie sau deces, soţ/soţie, după caz) pentru persoana cu handicap şi reprezentant legal.
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale/speciale, adeverinţă de salariat (pentru persoana cu handicap şi reprezentant legal).
 • Dispoziţie/Hotărâre judecătorească de instituire curatelă/tutelă (în cazul persoanelor fără discernământ).
 • Grilă evaluare medicală completată de medicul de familie sau medicul specialist curant.
 • Carnet asigurări de sănătate (în cazul în care există).
 • Certificat de încadrare în grad de handicap vizat de DGASPC.

Acte necesare internării într-un centru de îngrijire şi asistenţă socială (beneficiar):  

 • Certificat încadrare în grad de handicap vizat de DGASPC.
 • Acte stare civilă (buletin identitate/carte identitate, certificat naştere, căsătorie sau deces, soţ/soţie, după caz).
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate cu caracter permanent: decizie pensionare, cupon pensie, ajutoare sociale/speciale.
 • Grilă evaluare medicală completată de medicul de familie sau medicul specialist curant
 • Carnet asigurări de sănătate (în cazul în care există).

 

Duminică, 17 Martie 2019

Curatela si tutela

Părinţii au îndatorirea de a administra cu bună-credinţă bunurile copilului, precum şi de a-l reprezenta/asista pe minor în actele juridice. Dacă aceste acte sunt însă acte de dispoziţie (participare la dezbatere succesorală, vânzare-cumpărare, acceptare donaţie etc.), părinţii au nevoie şi de autorizarea autorităţii tutelare de la domiciliul minorului. În acest caz, notarul public sau părintele interesat solicită emiterea, de către Primar, a unei dispoziţii prin care minorul în cauză să fie autorizat să încheie actul juridic respectiv.

Lista cu documentele ce trebuie prezentate:

 • copii acte identitate minor şi părinţi
 • copie certificat deces (în cazul dezbaterii succesorale)
 • actul de proprietate asupra imobilului care urmează să fie dobândit / înstrăinat
 • copie act identitate curator special
 • adeverinţă medic de familie pentru curatorul special sau pentru părintele care va reprezenta / asista minorul (din care să rezulte că nu este în evidenţă cu boli neuropsihice)
 • declaraţia – dată în faţa funcţionarului DPS – a curatorului special din care să rezulte că este de acord să-l reprezinte / asiste pe minor la încheierea actului juridic, precum și că nu are cazier judiciar
 • declaraţiile – date în faţa funcţionarului DPS –  ale părinţilor şi minorului peste 14 ani prin care să-şi exprime acordul privind încheierea actului, precum și privind persoana care-l va reprezenta / asista pe minor.

 

Duminică, 17 Martie 2019

Tichete sociale pentru gradinita

Începând cu data de 01.03.2016 a fost demarată campania de acordare a stimulentului educţional sub forma tichetelor pentru grădiniţă în valoare de 50 lei/lună, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi HG nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015;

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:                                                                                                                                                    a) copilul este inscris intr-o unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;                                                                                                                                            b) venitul lunar pe membru de familie să fie de până la 284 lei;
 
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie nu se iau in calcul următoarele venituri: 

 1. sumele primite cu titlu de prestatii sociale in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 3. ajutorul social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, alocatia pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. ajutoarele de stat acordate pentru activitatile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
 5. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv sustinerii educatiei prescolarilor, elevilor si studentilor, prin programe ale Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, altor institutii publice si private, inclusiv organizatii neguvernamentale;
 6. sumele primite din activitatea de zilier, in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata;
 7. sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participarii la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, daca acestea nu au titlu de venituri salariale;
 8. sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenta

Stimulentul educaţional se acordă sub forma tichetelor sociale, începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe baza unei cereri - declaraţie pe propria răspundere, depusă de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal al copilului.

Acordarea tichetelor sociale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor. Astfel, copiii vor trebuie să fie prezenţi zilnic la grădiniţă, cu excepţia absenţelor motivate, care pot fi de două feluri:

 1. absente medicale: motivate, numai daca parintii aduc scutiri medicale corespunzatoare perioadelor in care au lipsit copiii, la revenirea acestora la gradinita. In caz exceptional, o singura data pe an scolar, copiii pot beneficia de tichete sociale si daca in luna monitorizata au lipsit mai mult de 50% din zilele de gradinita, din motive medicale;
 2. invoiri: copiii pot fi invoiti de catre parinti in limita a 3 zile pe luna, cu conditia anuntarii cadrelor didactice

Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziția scrisă a Primarului, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării datelor din cerere (care se realizează în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii).

Pentru asigurarea legalității acordării tichetului social, titularul acestuia are obligația de a anunța orice modificare în componența familiei sau a veniturilor acesteia în termen de maxim 15 zile de la producerea acesteia.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ

privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea zonării intravilanului și extravilanului orașului Călimănești

 • Data afişării: 07.11.2018
 • Documente:
  - Expunere de motive privind aprobarea zonării intravilanului și extravilanului orașului Călimănești;
  - Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea privind aprobarea zonării intravilanului și extravilanului orașului Călimănești;
  - Anexa nr 1 privind zonarea străzilor din orașul Călimănești;
  - Anexa nr. 2 privind zonarea terenurilor situate în intravilanul orașului Călimănești;
  - Anexa nr. 3 privind zonarea terenurilor situate în extravilanul orașului Călimănești.
 • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:
  - 15.11 – 15.12.2018 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primăriei orasului Calimanesti din str. Calea lui Traian 380 sau adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil de relaţia cu societatea civilă
Scirlea Ion

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ

privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019

 • Data afişării: 01.11.2018
 • Documente:
  • Expunere de motive privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019
  • Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019
  • Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2019
 • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:
  • 15.11 – 15.12.2018 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primăriei orasului Calimanesti din str. Calea lui Traian 380 sau adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Responsabil de relaţia cu societatea civilă
Scirlea Ion

Pagina 4 din 12