Administrator

Marți, 14 Octombrie 2014

Regulament Comert Stradal

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ STRADAL PE RAZA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI

 

CAP. I . NORME GENERALE

Prezentul regulament reglementează desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal în zone publice fiind întocmit în baza:
- Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr. 650/2002, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei nr. 99/2000 aprobată prin HG nr.333/2003
- HG nr.348/2004 privind exercitarea comeţului în zone publice;
-HG nr.559/2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare în staţiuni turistice.
Scopul reglementarii comeţului în zone publice este de a crea un cadru de desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piată, care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

Art.1
În contextul prezentului regulament, prin zone publice se înţelege:
- trotuare şi zone pietonale, drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice;
- pasaje, parcuri, scuaruri, grădini publice;
- terenuri apartinând domeniului public, amenajate sau neamenajate,
unde administraţia publică locală va impune pentru exercitarea activităţii mobilier stradal tip tonete şi chioşcuri al căror model va fi stabilit prin Regulamentul de Urbanism, construite integral din lemn sau tâmplărie PVC şi aluminiu, cu dimensiuni cuprinse între 6 mp şi maxim 18 mp.

Art.2
Prin comerţ stradal, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege activitatea de comercializare cu amănuntul, în zone publice, a produselor alimentare şi nealimentare în afara spaţiului magazinelor prin standuri, tonete, rulote mobile, mobilier stradal (chioscuri) şi terase sezoniere de alimentaţie publică amplasate pe domeniul public, sau domeniul privat, pe o perioadă determinată.
Amplasamentele pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale stradale vor fi atribuite în urma organizării unor licitaţii publice. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru participarea la licitaţie vor fi stabilite prin caietul de sarcini, iar câştigătorilor licitaţiilor li se vor încheia contracte de închiriere pentru perioada determinată cuprinsă între minim 1 an şi maxim 5 ani.
În situaţiile în care terenurile din domeniul public sau privat al oraşului pe care sunt amplasate chioşcuri, tonete sau alte construcţii provizorii urmează să fie afectate de construcţii, modernizări, reparaţii, amenajări sau utilizări publice, deţinătorii construcţiilor provizorii vor dezafecta terenurile necondiţionat şi fără trecerea vreunui alt termen, la somaţia făcută de primar, în termen de trei zile de la comunicare.
Activitatea de comerţ stradal în orasul Călimăneşti este permisă numai în zone publice destinate acestui scop.

Art.3
Activitatea de comerţ stradal în orasul Călimăneşti se desfăşoară de către agenţii economici - societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau asociaţii familiale, în baza autorizaţei eliberată de Primăria oraşului Călimăneşti prin compartimentul de specialitate.
Autorizaţia se eliberează la cererea agenţilor economici, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în baza următoarelor documente:
- cerere tip (Anexa nr.1);
- certificat de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului;
- statut sau certificat constatator din care să rezulte că agentul economic are în obiectul de activitate comerţ ambulant prin standuri, chioşcuri, tonete, în zone publice sau de-a lungul drumurilor publice;
- autorizaţie de construire pentru amplasarea tonetei, chioşcului şi documentaţia vizată spre neschimbare;
- certificat de atestare fiscală;
- contract de salubritate cu operatorul de servicii de acest fel.
Autorizaţia de funcţionare pentru activitatea de comerţ stradal (Anexa nr.2) se eliberează cu plata anticipată a taxelor aferente stabilite prin hotarare a Consiliului Local Călimăneşti şi anume:
- taxă anuală de eliberare a autorizaţiei;
- taxă de ocupare a domeniului public.
Cuantumul taxei anuale pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activitatea de comerţ stradal valabilă pentru anul 2013 este de 98 lei.

Art.4
Desfăşurarea activităţii de comerţ stradal fără autorizaţie de funcţionare emisă de Primăria oraşului Călimăneşti sau cu încălcarea prevederilor acesteia se sancţionează conform prevederilor legale şi a prezentului regulament.
În cazul nerespectării menţiunilor din autorizaţie, constatate în mod repetat, aceasta va fi retrasă definitiv. Măsura retragerii definitive se stabileşte prin dispoziţia primarului, la propunerea agentului constatator.

Art.5
În cazul în care se constată amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat, acesta va fi ridicat imediat şi necondiţionat, prin măsuri administrative.

Art.6
Agenţilor economici care au debite restante sau amenzi contravenţionale neachitate nu li se eliberează autorizaţii de funcţionare până la achitarea tuturor obligaţiilor financiare faţă de Primăria oraşului Călimăneşti şi obţinerea certificatului fiscal eliberat de Compartimentul Impozite şi taxe locale al Primăriei oraşului Călimăneşti.

Art.7
Persoanele fizice autorizate pot ocupa un singur amplasament pentru desfăşurarea activităţii.

CAP. II. AMPLASAMENTE

Art. 8.
Primăria oraşului Călimăneşti poate elibera autorizaţii de comerţ în urmatoarele zone:
- Zona parcare Mănăstirea Cozia lângă Tabara de copii Cozia
Se pot desfăşura activităţi de comerţ sau prestări servicii în baza autorizaţiei eliberată de Primăria oraşului Călimăneşti. Mărfurile, produsele şi grupele de produse care pot fi comercializate în sistem de comerţ stradal, în această zonă, sunt:
a) Artizanat;
b) Produse apicole;
- Zona Faleză situată între Izvor Căciulata şi limita proprietăţii S.C. CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA S.A.
Se pot desfăşura activităţi de comerţ sau prestări servicii în baza autorizaţiei eliberată de Primăria oraşului Călimăneşti. Mărfurile, produsele şi grupele de produse care pot fi comercializate în sistem de comerţ stradal, în această zonă, sunt:
a) Cărţi, reviste, ziare;
b) Flori şi aranjamente florale naturale;
c) Ilustrate, felicitări;
d) Artizanat;
e) Produse apicole;
f) Bilete loto-pronosport, bingo, spectacole, cartele magnetice;
g) Confecţii, încălţăminte şi articole de marochinărie;
h) Tablouri, lucrări de artă proprii ale artiştilor plastici.
- Zona strada Calea lui Traian între Baraj Călimăneşti şi Tabara de copii Cozia
Se pot desfăşura activităţi de comerţ sau prestări servicii în baza autorizaţiei eliberată de Primăria oraşului Călimăneşti. Mărfurile, produsele şi grupele de produse care pot fi comercializate în sistem de comerţ stradal, în această zonă, sunt:
a) Cărţi, reviste, ziare;
b) Flori şi aranjamente florale naturale;
c) Ilustrate, felicitări;
d) Artizanat;
e) Produse apicole;
f) Bilete loto-pronosport, bingo, spectacole, cartele magnetice;
g) Confecţii, încălţăminte şi articole de marochinărie;
h) Legume, fructe, citrice;
i) Produse de patiserie, sandwich şi hotdog, expuse în vitrine de protecţie;
j) Pop-corn, îngheţată, băuturi răcoritoare;
k) Produse de uz gospodăresc;
l) Tablouri, lucrări de artă proprii ale artiştilor plastici.

Art.9.
Se pot elibera autorizaţii de comerţ stradal:
- pentru amenajarea teraselor estivale cu profil de alimentaţie publică în faţa punctului de lucru, sau în zone publice special amenajate şi destinate acestui scop, la cererea deţinătorilor spaţiilor comerciale respective, cu respectarea regulamentului în vigoare privind calitatea amenajării. În acest caz, amplasarea se va face numai cu acordul comisiei numite în acest sens prin Dispoziţia primarului oraşului Călimăneşti;
- pentru ocuparea locului din faţa magazinelor, temporar, pentru amplasarea lăzilor de îngheţată, a vitrinelor de răcoritoare sau a aparatelor de pop-corn pe teren aparţinând domeniul public;
- pentru tonete sau chioşcuri de ziare, cărţi, reviste, şi alte publicaţii, precum şi pentru flori şi aranjamente florale pentru care legislaţia menţionează că nu necesită autorizaţie de construire în cazul în care acestea nu dispun de racorduri la utilităţi, cu excepţia energiei electrice. În acest caz, amplasarea se va face numai cu acordul comisiei numite în acest sens prin Dispoziţia primarului oraşului Călimăneşti;
- pentru campanii publicitare, promoţionale, acţiuni culturale sau sportive, sanitare, prezentare de carte, pe o perioadă ce nu poate depaşi 30 zile.

Art. 10.
Nu se eliberează autorizaţii de comerţ stradal şi se interzice desfăşurarea activităţilor comerciale:
- expunerea în afara spaţiilor autorizate a produselor alimentare (legume, fructe, produse de panificaţie şi patiserie, produse şi preparate din carne, cât şi produse specifice activităţii de
4
alimentaţie publică) sau nealimentare (îmbrăcăminte, încălţăminte, alte produse industriale);
- în zonele aglomerate, cu trafic pietonal intens, în care amplasarea mobilierului stradal împiedică traficul pietonal sau siguranţa circulaţiei;
- în zonele în care amplasarea mobilierului stradal afectează estetica urbanistică a oraşului;

Art. 11.
Excepţie de la prevederile prezentului regulament fac diverse evenimente: acţiuni sau festivaluri organizate de Primăria oraşului Călimăneşti sau la care aceasta este partener sau asociat.

CAP.III. OBLIGAŢIILE COMERCIANŢILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE COMERŢ STRADAL

Art. 12.
Comercianţii care desfăşoră activităţi de comerţ stradal au următoarele obligaţii:
1. Să deţină autorizaţie de comerţ eliberată de Primăria oraşului Călimăneşti, prin compartimentul de specialitate, valabilă, precum şi alte autorizaţii impuse de legislaţia în vigoare.
2. Să respecte condiţiile impuse prin autorizaţia de comerţ şi să achite taxa de ocupare a domeniului public anticipat pentru perioada pentru care solicită autorizarea. Dacă perioada depaşeşte 30 zile, taxa se va achita lunar, până în data de 5 a fiecarei luni pentru luna respectivă.
3. Să desfăşoare activităţi de comerţ stradal în mod civilizat, cu respectarea normelor privind:
a) igiena şi sănătatea publică;
b) protecţia consumatorilor;
c) provenienţa şi calitatea mărfurilor;
d) utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;
e) liniştea şi ordinea publică.
4. Să respecte următoarele cerinţe privind activitatea la punctul de lucru autorizat:
a) să afişeze datele de identificare ale comerciantului şi autorizaţia de funcţionare;
b) să asigure expunerea estetică a produselor şi afişarea în mod vizibil a preţurilor;
c) să întreţină corespunzător mobilierul stradal;
d) să nu folosească alt tip de mobilier decât cel agreat de Primăria oraşului Călimăneşti, să nu folosească lăzi sau alte ambalaje în jurul tonetei sau a chioşcului;.
e) să nu acopere tonetele, chioşcurile cu prelate, folii de plastic şi să nu le prelungească folosind improvizaţii de tip aripi rabatabile, suporţi sau altceva de aceeaşi natură;
f) să respecte suprafaţa şi menţiunile din autorizaţie;
g) să respecte ordinea şi liniştea publică, să nu creeze disconfort riveranilor;
h) să deţină contract de salubrizare cu operatorul local, să pastreze curăţenia în perimetrul amplasamentului şi să aibă punctul de lucru dotat cu un recipient standardizat pentru colectarea deşeurilor;
i) să deţină la punctele de lucru toate documentele impuse de legislaţia în vigoare;
j) să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător;
k) să respecte programul de funcţionare aprobat de Primăria oraşului Călimăneşti şi condiţiile de funcţionare impuse;
l) deţinătorii de terase sezoniere trebuie să asigure normele de calitate a amenajărilor şi anume :
- se va asigura planeitatea terenului pe care se va amplasa terasa;
- învelitoarea va avea o structură independentă de faţadele clădirilor şi de pavaj şi va fi realizată din pânze impermeabile şi rezistente la intemperii;
- cromatica construcţiilor sezoniere se va încadra în culorile de nuanţe pastelate, culori calde cu preponderenţă spre galben şi ocru;
- mobilierul va fi din lemn sau metal în concordanţă cu arhitectura clădirilor şi cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa;
- vitrinele frigorifice (de sucuri, bere, îngheţată, etc.) vor fi mascate de mobilier de preferinţă din lemn care să se armonizeze cu arhitectura din zonă şi cu amenajarea;
- mobilierul şi amenajarea vor avea stil contemporan de calitate (nu se indică mobilierul comercial tip gradină de vară);
- orarul de funcţionare al teraselor va fi aprobat de Primăria oraşului Călimăneşti;
m) deţinătorii de terase trebuie să impună personalului de deservire:
- echipament de protecţie sanitară şi ecuson cu date de identificare;
- să deţină documente de identificare şi carnetul de sănătate;
- să aibă un aspect îngrijit şi o ţinută decentă individualizată pentru fiecare terasă.

CAP. IV. CONTRAVENŢIILE PRIVIND COMERŢUL STRADAL PE RAZA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI

Art. 13.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.500-2.000 lei desfăşurarea activităţii de comerţ stradal fără autorizaţie de funcţionare emisă de Primăria oraşului Călimăneşti
În cazul în care se constată amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat, acesta va fi ridicat imediat de către proprietarul acestuia, în caz contrar, Primăria oraşului Călimăneşti va proceda la ridicarea necondiţionată a acestuia, prin măsuri administrative, fără ca instituţia să raspundă de eventualele pagube produse mobilierului.

Art. 14.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 800-1.500 lei următoarele fapte:
- desfăşurarea de activităţi de comerţ în zone publice, cu încălcarea prevederilor autorizaţiei de comerţ;
- funcţionarea oricărui exerciţiu comercial fără plata taxei de ocupare a domeniului public;
- neafişarea datelor de identificare ale comerciantului şi a autorizaţiei de funcţionare;
- neexpunerea estetică a produselor şi neafişarea preţurilor la loc vizibil;
- neîntretinerea mobilierului stradal, utilizarea altui mobilier stradal decât cel stabilit de Primăria oraşului Călimăneşti sau folosirea improvizaţiilor (aripi rabatabile, suporţi, folii de acoperire sau prelate);
- efectuarea de fapte care aduc prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător;
- nerespectarea programului de funcţionare aprobat de Primăria oraşului Călimăneşti şi a condiţiilor de funcţionare impuse;
- neasigurarea normelor de calitate a amenajarilor pentru terasele estivale.

Art. 15.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500-800 lei următoarele fapte:
- nedeţinerea unui contract de salubrizare cu operatorul local, nepăstrarea curăţeniei în perimetrul amplasamentului şi nedotarea unităţii cu un recipient standardizat pentru colectarea deşeurilor;
- nedeţinerea la punctele de lucru a documentelor impuse de legislaţia în vigoare;
- neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 12, punctul 4, lit m) impuse personalului de servire în cazul teraselor sezoniere.

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE

Art. 16.
Prezenta hotarâre se aplică şi terenurilor aparţinând domeniului privat al oraşului, pe care se desfăşoară activităţi de comercializare sau prestări de servicii către populaţie şi care prin destinaţia lor devin de interes public.

Art. 17.
Prezentul regulament se supune prevederilor Ordonanţei nr. 2/12.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul juridic al contravenţiilor.
Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul regulament.

Art.18.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite de primarul oraşului Călimăneşti şi Poliţia Locală Călimăneşti.

Marți, 14 Octombrie 2014

Acordarea de locuinte sociale

Criterii si conditii pentru acordarea locuintelor sociale

Luni, 13 Octombrie 2014

Organigrama Primariei Calimanesti

Organigrama orașuluiului Călimănești

Pagina 7 din 12