Articole filtrate după dată: Martie 2019

 

 

CONVOCATOR

 

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.136/21.03.2019, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 28.03.2019, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul administrativ al orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Strategia de alimentare cu energie termică a orașului Călimănești”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea listei bunurilor din domeniul public și privat al orașului Călimănești date în folosință societății APAVIL SA, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelului taxelor ce se încasează pentru bunurile administrate precum şi al tarifelor şi al coeficienţilor utilizaţi pentru serviciile publice prestate privind administrarea domeniului public şi privat de interes local aplicabile de către societatea Călimăneşti Serv - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind înființarea și organizarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Orașului Călimănești ca membru al Asociației Naționale a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România (A.N.S.B.B.R.) - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Scârlea Adriana ca reprezentant al Orașului Călimănești în Adunarea Generală a acționarilor societății APAVIL SA - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Prezentarea Raportului de Activitate al Serviciului Poliția Locală Călimănești pe anul 2018.
 9. Prezentarea Raportului primarului privind starea economică, socială și de mediu a orașului Călimănești pe anul 2018.
 10. Prezentarea Raportului primarului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Călimănești pe anul 2018.

Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

Publicat în Convocări

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA IMOBILULUI – CONSTRUCŢIE „SPAŢIU PUNCT LOTERIE”, APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI

 

 

În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini privind închirierea imobilului – construcţie „SPAŢIU PUNCT LOTERIE” pentru activităţi comerciale şi/sau sedii de birouri, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Călimăneşti nr. 8/31.01.2019, Primăria oraşului Călimăneşti organizează în data de 16 aprilie 2019, ora 12:00, respectiv 18.04.2019 ora 12:00, la sediul din oraşul Călimăneşti, strada Calea lui Traian, nr. 380, sala de şedinţă, licitaţie publică cu strigare privind închirierea imobilului – construcţie „SPAŢIU PUNCT LOTERIE”, aparţinând domeniului privat al oraşului Călimăneşti, situat la parterul imobilului din strada Calea lui Traian nr. 738, în suprafaţă construită de 25,32 mp şi suprafaţă utilă de 20,55 mp.

Preţul de pornire la licitaţie este de 125 Euro/lună, fără TVA, stabilit conform Hotărârii Consiliului Local Călimăneşti nr. 8/31.01.2019.

Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei şi se achită în numerar la casieria instituţiei sau prin virament bancar la Trezoreria Râmnicu Vâlcea în contul RO14TREZ67121360250XXXXX şi este nerambursanilă.

            Garanţia de participare este de 700 lei şi va fi depusă de către ofertanţi prin virament bancar la Trezoreria Râmnicu Vâlcea în contul RO16TREZ6715006XXX008608 sau în numerar la casieria instituţiei.

Caietul de sarcini privind închirierea imobilului-construcţie „SPAŢIU PUNCT LOTERIE” pentru activităţi comerciale şi/sau sedii de birouri şi documetaţia în vederea participării la licitaţia publică cu strigare vor fi distrubuite contra cost participanţilor la licitaţie, la preţul de 10 lei inclusiv TVA., preţul putând fi achitat fie în numerar la casieria instituţiei sau prin virament bancar la Trezoreria Râmnicu Vâlcea în contul RO14TREZ67121360250XXXXX şi este nerambursabil.

Documentele privind participarea la licitaţia publică cu strigare sunt cuprinse în Caietul de sarcini privind închirierea imobilului – construcţie „SPAŢIU PUNCT LOTERIE” pentru activităţi comerciale şi/sau sedii de birouri, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Călimăneşti nr. 8/31.01.2019 şi se vor depune la Registratura Primăriei Oraşului Călimăneşti, într-un plic sigilat pe care va fi scrisă denumirea licitaţiei, până la data de 15.04.2019, ora 12:00, respectiv 17.04.2019, ora 12:00.

Durata  închirieri imobilului – construcţie „SPAŢIU PUNCT LOTERIE”, aparţinând domeniului privat al oraşului Călimăneşti este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti – Logăscu Liana, consilier superior, Stănculescu Georgiana, consilier juridic asistent – sau la numărul de telefon 0250/750080.

Publicat în Comunicate de Presa
Marți, 19 Martie 2019

Stat de functii 24.07.2019

Prin Hotararea Consiliului Local nr.11 din 28.02.2019 Statul de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Calimanesti a fost modificat si poate fi descarcat pentru consultare.

Legislatia:
O.U.G. 111/08.12.2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

 1. au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
 2. s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
 3. au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
 5. au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
 6. se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 7. au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
 8. au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;
 9. au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;
 10. se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
 12. au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
 13. frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului "A doua şansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
 14. au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 16. se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
 17. se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 18. se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 19. se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 20. se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
 21. au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
 22. se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

   Persoanele care au realizat activităţi profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condiţiile prevăzute de acesta.

 
Acte necesare:
 • Cerere-tip;
 • Copie BI / CI solicitant;
 • Copie certificat naştere copil;
 • Copie certificat handicap copil;
 • Adeverinţă-tip eliberată de angajator din care să rezulte că persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului Fiscal în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului;
 • Adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate;
 • Copie a cererii către angajator prin care se solicită intrarea în concediul de creştere a  copilului;
 • Copie a deciziei de suspendare a contractului de muncă în vederea acordării concediului creştere copil;
 • Declaraţie-tip pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că minorul nu este dat în plasament;
 • Extras de cont
 • Dosar cu şină
Duminică, 17 Martie 2019

Alocatia de stat pentru copii

Legislatia:
1.Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare
2.Hotararea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

BENEFICIARI:

- copiii în vârstă de până la 18 ani.
- tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
- tinerii are repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.
- copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

CUANTUM:

 1. 200 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);
 2. 84 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora


Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte:

a)  unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare.
b) tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.
c)  pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal.
d)  după împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

 
Acte necesare:
 • cerere tip (se furnizează de către DPS)
 • certificatul de naştere al copilului original şi copie xerox;
 • actul de identitate al mamei original şi xerox;
 • actul de identitate al tatălui original şi xerox;
 • negaţie (unde este cazul);
Pagina 1 din 3