Articole filtrate după dată: Octombrie 2020

PRECIZĂRI
privind completarea formularului
"Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare"


    1) Numele şi prenumele solicitantului:
    - persoanã fizicã; sau
    - reprezentant al firmei (persoanã juridicã), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calitãţii solicitantului în cadrul firmei.
    2) Pentru persoanã fizicã, se completeazã cu date privind domiciliul acesteia;
    Pentru persoanã juridicã, se completeazã cu date privind sediul social al firmei.
    3) Se completeazã cu date extrase din Cartea funciarã sau din Fişa bunului imobil, dupã caz.
    4) Se înscrie: denumirea lucrãrii, capacitatea şi categoria lucrãrilor, precum şi oricare alte elemente principale care definesc toate lucrãrile prevãzute a fi autorizate.
    5) Valoarea lucrãrilor se declarã de cãtre solicitant şi se stabileşte, dupã caz, în funcţie de:
    - suprafaţa construitã desfãşuratã a construcţiilor; ori
    - valoarea lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente, din devizul general al investiţiei.
    6) Se completeazã cu denumirea, numãrul proiectului, data elaborãrii, precum şi cu datele de identificare ale şefului de proiect, proiectantului/proiectanţilor in conformitate cu prevederile art. 9 din Lege.
    7) Se completeazã cu numele, prenumele verificatorului, precum şi cu numãrul certificatului de verificator, pentru fiecare cerinţã/domeniu de verificare.

    NOTĂ:
    - Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este cea evidenţiatã la cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bazã, subcap. 4.1. - Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Structura devizului general, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008  pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii, coroboratã cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    - Valoarea autorizatã a lucrãrilor de organizare de şantier va avea ca bazã de calcul cap.5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.1 - Organizare de şantier, pct. 5.1.1. Lucrãri de construcţii şi instalaţii aferente organizãrii de şantier, în conformitate cu Structura devizului general, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 .
    - Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabilesc de cãtre personalul de specialitate din cadrul administraţiei publice emitente, pe baza reglementãrilor legale în vigoare, şi se comunicã solicitantului la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare.
    Solicitantul are obligaţia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele de platã a taxelor, comunicate anterior de emitent.
    - Dovada achitãrii taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de platã - care se înregistreazã şi în formular la poziţia nr. 7.

Publicat în Acte necesare pentru
Pagina 7 din 10