Articole filtrate după dată: Octombrie 2020

Actele necesare pentru emiterea Certificatului de a Edificarii/Extinderii Constructiilor sunt urmatoarele:

 • Cerere tip;
 • Copie dupa actul de identitate a solicitantului;
 • Copie dupa Extrasul de Carte Funciară însoţit de copie după planul de situaţie vizat de O.C.P.I. care a stat la baza intabulării terenului pe care este amplasată constructia;
 • Copie după certificatul fiscal, eliberat de Biroul Impozite si taxe , din care să rezulte că figurează impus cu construcţia în cauză anterior anului 1991 sau anul impunerii, cu menţiunea valorii de impozitare a construcţiei;
 • Documentaţie topografică în care sunt descrise construcţiile ce urmează a fi înscrise în Cartea Funciară, întocmită de topometrist autorizat, semnate şi parafate de acesta;
 • Declaraţie notarială privind anul ridicării construcţiei faptul că aceasta nu face obiectul nici unui litigiu;
 • Autorizaţia de construire şi documentaţia ce a stat la baza eliberării autorizaţiei de construire – copie,  /sau certificat de mostenitor dupa caz;
 • Copie după procesul verbal de recepţie (dacă există);
 • Imputernicire sau procura notariala daca este cazul;
 • Timbru fiscal in valoare de 1 leu.
 • Se va achita contravaloarea taxei de eliberare, 1% din valoarea de impozitare a construcţiei (valoare ce se regăseşte mentionată pe rolul fiecărui imobil). Aceasta taxă se va achita la eliberarea certificatului.

 

Precizari:

Certificatul de Atestare  a Edificării/Extinderii Construcţiilor realizate cu sau fară autorizaţie de construire, cu sau fară proces verbal de recepţie se vor elibera în urmatoarele conditii:

 • pentru şi fară autorizatie de construire, documentul se va elibera numai pentru cele mai vechi de 1991;
 • pentru construcţiile ridicate în perioada 1991 – 2001 care au autorizatie de construire  şi aceasta este respectată, dar nu au proces verbal de receptie;
 • pentru constructiile ridicate dupa 01.01.2002 se vor aplica prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările  şi completarile ulterioare.
Publicat în Acte necesare pentru
Pagina 9 din 10